27.05.2021

Nestátní muzea a galerie mohou žádat o mimořádnou covidovou dotaci na provoz

Ministerstvo kultury vyhlašuje mimořádnou dotační výzvu Program udržitelnosti pro muzea II. Žádosti o dotaci bude možné podávat od 31. 5. 2021 do 30. 6. 2021.

Ministerstvo kultury vyhlašuje mimořádnou dotační výzvu Program udržitelnosti pro muzea II. O dotaci mohou žádat nestátní subjekty, které provozují muzea či galerie, které mají hlavní činnost v oblasti kultury a spravují sbírku zapsanou v Centrální evidenci sbírek nebo zajišťují celoroční, či sezónní provoz za účelem prezentace sbírek a mobiliárních fondů v rámci poskytování veřejných kulturních služeb. Žádosti o dotaci bude možné podávat od 31. 5. 2021 do 30. 6. 2021.

 

Žadatelé mohou být podnikatelé, ale i neziskové organizace včetně příspěvkových organizací obcí či krajů. Rozhodným obdobím pro udělení dotace jsou měsíce, kdy byl provoz těchto subjektů v roce 2020 znemožněn či výrazně limitován v přímé souvislosti s mimořádnými proticovidovými opatřeními Vlády ČR.

V této mimořádné dotační výzvě pro muzea a galerie je připraveno 100 milionů korun, přičemž podpora poskytnutá formou dotace může příjemci pokrýt až 80 % uznatelných provozních nákladů za rok 2020.

Předložené žádosti budou zařazeny do výběrového dotačního řízení a odborná komise Ministerstva kultury, tvořená odborníky a lidmi z oboru, je následně posoudí a ohodnotí.

Podpora bude příjemci poskytnuta ve formě dotace ex post na provozní náklady v souvislosti s vykonávanou kontinuální činností při správě nestátních muzeí a galerií v roce 2020. Jako podklad k identifikaci propadu obratu, podle kterého bude komise žádosti posuzovat, bude rozdíl prodaných vstupenek v roce 2019 a 2020. V žádosti tak bude třeba uvést celkové počty prodaných vstupenek a výnosy za vstupné v letech 2019 a 2020. Jako rozhodné období bude bráno období od 12. března do 31. prosince 2020, kdy vznikly ztráty z prodeje vstupenek v roce 2020 v důsledku vládních opatření kvůli minimalizaci dopadů pandemie COVID-19. Žadatel pak musí prokázat minimální roční návštěvnost ve výši 500 návštěvníků v roce 2019, nebo v některém z předchozích tří roků provozování dané činnosti.

Vyhodnocení žádostí odbornou komisí proběhne po uplynutí lhůty pro sběr žádostí. S výsledky výběrového dotačního řízení budou žadatelé seznámeni zveřejněním na internetových stránkách Ministerstva kultury. 

Konkrétní podmínky a kritéria pro žadatele o finanční příspěvek najdou žadatelé v textu samotné výzvy na této stránce.

Metodickou podporu žadatelů stran obsahových parametrů a oprávněnosti žádosti bude poskytovat Ministerstvo kultury na e-mailové adrese: vyzva.covid2@mkcr.cz.