Školství

V této rubrice můžete najít články z oblasti vzdělávání či sportu a příslušnou legislativu, včetně metodických doporučení MŠMT, ČŠI nebo například Veřejné ochránkyně práv v oblasti vzdělávání. Nechybí nabídka vzdělávacích seminářů a konferencí z této oblasti.

Mgr. Bc. Martin Pikous

garant rubriky

23.01.2023

Webinář MŠMT: Zřizovatelská role

Střední článek MŠMT připravil cyklus 4 vzdělávacích webinářů pro zřizovatele škol. Setkání jsou určena jak pro nové zastupitele, tak pro ty, kteří již mají ve zřizovatelské roli zkušenosti.

02.12.2022

Doporučený postup ředitelů škol při šetření a vyřizování stížností a podnětů

Česká školní inspekce připravila metodický dokument, jehož cílem je pomoci ředitelům škol a školských zařízení při šetření a vyřizování stížností a podnětů, které dostávají od žáků, jejich zákonných zástupců či jiných osob. Korektní a úspěšné vyřešení stížnosti či podnětu již na úrovni školy vytváří prostor věnovat více času jejímu rozvoji a zvyšování kvality vzdělávání na jedné straně, a zároveň snižuje riziko podání stížnosti České školní inspekci na straně druhé. Prošetřování stížnosti ze strany České školní inspekce pak představuje velkou zátěž pro všechny dotčené aktéry, a je tedy evidentní, že je vhodné přijímat taková opatření, která povedou k úspěšnému vyřešení situace již v samotném počátku, tedy na úrovni školy.

26.10.2022

Pozvánka: online diskuse Jak mohou obce ušetřit peníze a čas svých škol

Partnerství pro vzdělávání 2030+ a Svaz měst a obcí ČR Vás srdečně zvou k diskusi, během níž budeme hledat cesty k odbřemenění ředitelů škol.

25.10.2022

Je Vaše obec provozovatelem mateřské či základní školy? Studie VŠE se zaměřila na snížení administrativní zátěže ředitelů škol

Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 se bude konat bezplatná diskuze k projektu Vysoké školy ekonomické v Praze s názvem "Jak mohou obce ušetřit peníze a čas svých škol".

20.10.2022

Nová dotační výzva NSA na sportovní infrastrukturu

Do 30. 11. mohou obce podávat Národní sportovní agentuře žádosti o podporu výstavby či rekonstrukci vybraných typů sportovní infrastruktury ve výzvě Standardizovaná infrastruktura.

27.09.2022

Výzva IROP na základní školy bude vyhlášena 30. září

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje v pátek 30. září vyhlásit výzvu na Základní školy z IROP 2021-2027. Výzva s alokací 3,2 mld. Kč je určena na vybudování, modernizaci a vybavení odborných učeben, vnitřní konektivitu škol, školní družiny a jako v doprovodných aktivitách také na školní poradenská pracoviště nebo sportovní hřiště.

23.09.2022

Se změnou parametrů výzvy IROP na základní školy nesouhlasíme

Předseda SMO ČR František Lukl vyjadřuje dopisem ministru pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi zásadní nesouhlas s navýšením míry kofinancování ze strany žadatele.

20.09.2022

Střední článek podpory škol - cyklus tematických besed

Střední článek podpory připravil pro potenciální zájemce o práci v týmu středního článku sérii pěti informačních setkání. Pokud vás zaujal koncept středního článku, díky těmto setkáním budete mít možnost poznat z blízka metodiky středního článku a jejich práci. V současné době střední článek působí v pilotních okresech Semily a Svitavy, ale od června 2023 plánuje MŠMT jeho postupné rozšiřování do celé ČR.

05.09.2022

Nabídka projektu Talnet

Otevíráme pestrou nabídku T-Kurzů na rok 2022/2023 - pro vaše školy.

01.09.2022

Nárok na financování jazykové přípravy bude mít letos více škol

Vyhláškou č. 250/2022 Sb. je také upravena vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, kterou dochází po časově omezenou dobu na školní rok 2022/2023 k úpravě parametrů jazykové přípravy v základním vzdělávání.

01.09.2022

Financování adaptačních aktivit pro ukrajinské děti ve školách ve školním roce 2022/2023

Výzva zaměřená na adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny pro období září– prosinec 2022 je stále otevřena.

31.08.2022

Státní investiční dotace na sportovní infrastrukturu obcí vypsány!

Národní sportovní agentura vypsala dlouho avizovanou investiční dotační výzvu Regiony 2022. Vypsána byla samostatná výzva pro sportovní organizace a pro města, obce a kraje. K vypsání výzvy došlo mj. po urgencích Svazu měst a obcí ČR.

01.08.2022

Dotační výzvy MŠMT na provoz adaptačních skupin pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny v období září - prosinec 2022

Výzva Adaptační skupiny pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny 2022 září - prosinec 2022 bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 18 let migrující z Ukrajiny a které pobývají v ČR. Adaptační skupiny jsou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem.

07.07.2022

Komentář k zákonu Lex Ukrajina (včetně novelizace Lex Ukrajina II)

Informační materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako metodický výklad k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství.

07.07.2022

Jak na novou pozici UKRAJINSKÉHO ASISTENTA PEDAGOGA

V souvislosti s příchodem dětí z válečné Ukrajiny a jejich nástupem do škol budou mít školy možnost využít novou pozici ukrajinského asistenta pedagoga.

01.07.2022

Nová pravidla pro výroční zprávy škol

Dne 1. července 2022 nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 15/2005 Sb. o dlouhodobých záměrech a výročních zprávách. Ředitelů základních, středních a vyšších odborných škol se v této souvislosti týká § 7 vyhlášky, který upravuje obsah výročních zpráv. Pro školy se zrušily některé dosud povinné body a některá témata byla naopak přidána. Mateřské školy výroční zprávu nemají povinnost zpracovávat.

30.06.2022

Letní aktivity pro ukrajinské děti jako terapeutický nástroj

S letními prázdninami končí škola nejen pro české děti, ale i děti z války zmítané Ukrajiny. Dětské volnočasové aktivity mohou pomoci se lépe vyrovnat s těžkými zážitky. K jejich pořádání můžete využít dotace, mezinárodní partnerství měst a obcí i přeshraniční spolupráci.

31.05.2022

Jak se daří ve školách integrovat ukrajinské děti?

Česká školní inspekce zveřejnila Průběžnou zprávu o integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků.

26.05.2022

Šablony OP JAK vyhlášeny!

Celkem 9 miliard pro mateřské a základní školy přináší tzv. šablony, dobře známé školám z předchozího Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V předchozím programovém období jich využilo více než 75 % škol. Prostředky z evropských fondů půjde využít především na podporu personálních pozic, které díky tomu můžou plynule navázat na předešlé projekty a zároveň budou sloužit jako pilot pro zajištění jejich přechodu do financování ze státního rozpočtu, na rozvoj pedagogů i na inovace ve vzdělávání.

26.05.2022

Metodika ke změnám ve stanovování přímé pedagogické činnosti zástupcům ředitele škol

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 1. 9. 2022, upravuje nová pravidla pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti pro zástupce ředitele školy nebo školského zařízení a vedoucí učitele praktického vyučování. MŠMT připravilo pro ředitele škol a školských zařízení návod pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti těmto vedoucím pedagogickým pracovníkům podle nových pravidel.

23.05.2022

MPSV nabízí městům a obcím pomoc se založením dětské skupiny i jejím financováním

Od 1. října 2021 mohou města a obce zakládat tzv. dětské skupiny. MPSV si tím slibuje flexibilnější řešení nedostatečných kapacit mateřských škol v jednotlivých regionech. Na jejich zřizování a provoz je připravena finanční podpora. Dětské skupiny mohou v současné situaci pomoci také řešit nárůst dětí předškolního věku rodin z Ukrajiny.

10.05.2022

Šablony OP JAK pro školy se blíží

Přestože ještě OP JAK není finálně schválen ze strany Evropské komise, už nyní vrcholí příprava nových výzev šablon, které budou určeny především pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy. V porovnání se šablonami z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se v nich objeví několik novinek, které umožní lepší zacílení šablon a sníží administrativní zátěž. Podle nastaveného harmonogramu plánuje Řídicí orgán vyhlásit výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I koncem května 2022.

10.05.2022

Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu pro děti uprchlíků z UA

Tento metodický materiál připravilo MŠMT pro mateřské (MŠ) a základní (ZŠ) školy v souvislosti s konáním tzv. zvláštního zápisu. Materiál navazuje na § 2 zákona č. 67/2022 Sb. ze dne 21. 3. 2022 (Lex Ukrajina školství) a má pomoci při zvláštním zápisu.

22.04.2022

Postup při zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ

MŠMT vydává pro školy a jejich zřizovatele metodiku s přehlednými postupy k financování jazykové přípravy dětí cizinců a možnosti využít nepedagogickou pozici adaptačního koordinátora.

19.04.2022

Jak odměňovat ředitele škol?

Zřizovatel určuje řediteli školy plat, hodnotí a stanovuje odměny. Schvalování nenárokových složek platu ředitele je v rámci České republiky velmi různorodé. Zatímco města, která zřizují více škol, mívají obvykle kritéria hodnocení a odměňování podrobně zpracována, menší obce naopak váhají, jak k této problematice přistupovat. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nyní vydalo praktickou metodiku pro stanovení hodnotících kritérií a odměňování ředitelů škol.

10.04.2022

Výzvy MŠMT na podporu adaptačních skupin a jazykových kurzů pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy („MŠMT“) vyhlásilo dvě výzvy: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 a Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022. Výzva na jazykové kurzy bude zaměřena na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let. Výzva Adaptační skupiny bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let. Více informací viz níže.

01.04.2022

Informace k financování činnosti adaptačních skupin (šablony MŠMT)

MŠMT zveřejnilo informace k připravovaným výzvám ("šablon") k financování adaptačních skupin, ve kterých je nyní vzdělávána většina dětí přicházejících z Ukrajiny.

28.03.2022

Dotazník k válečnému konfliktu na Ukrajině – kapacity mateřských a základních škol

Ve dnech 28. března až 7. dubna 2022 proběhne v systému sběru dat mimořádné šetření ke kapacitám mateřských a základních škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení. MŠMT žádá obce zřizující školy o spolupráci.

22.03.2022

Metodika MŠMT k Lex Ukrajina v oblasti školství

Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako komentář k zákonu Lex Ukrajina školství (č. 67/2022 Sb.) ze dne 21. 3. 2022 pro oblast regionálního školství. Je určený jako celek pro všechny školy a školská zařízení a zároveň některé jeho konkrétní části cílí přímo na MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře a VOŠ.

21.03.2022

Metodika MŠMT k organizaci adaptačních skupin pro děti z Ukrajiny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává metodický materiál „Jak na organizaci adaptačních skupin“ určený pro organizátory těchto skupin. Ministerstvo doporučuje zřízení těchto skupin pro děti prchající z Ukrajiny.

21.03.2022

Nová legislativa k řešení uprchlické krize z Ukrajiny

Na ruskou invazi na Ukrajinu velmi rychle zareagovala i legislativa. Dne 21. 3. 2022 vešly v účinnost speciální zákony v oblasti školství, zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení uprchlíků přicházejících na území České republiky z Ukrajiny.

18.03.2022

Financování dětských skupin včetně vazby na Lex Ukrajina

MPSV přináší aktuální informace k financování dětských skupin, a to i ve vazbě na speciální zákonnou úpravu umožňující umístění dětí cizinců s dočasnou ochranou a možnost cizinců s dočasnou ochranou vykonávat činnost péče o dítě v dětské skupině.

15.03.2022

Evropský rok mládeže již běží

Zjistěte o něm více

03.03.2022

Metodická pomoc pro školy a zřizovatele pro přijímání a vzdělávání dětí z Ukrajiny

MŠMT připravilo informační a metodickou podporu škol v návaznosti na aktuální dění na Ukrajině. Metodické materiály odpovídají na otázky ohledně zařazování dětí do škol, začleňování do kolektivu, jazykovou přípravu a další otázky administrativy i pedagogické práce.

01.03.2022

Ministerstvo financí zveřejnilo předběžný údaj o výši prostředků, které obce získávají z RUD na základě počtu dětí a žáků MŠ/ZŠ

Ministerstvo financí v únoru 2022 na základě predikce daní na rok 2022, z toho plynoucího objemu sdílených daní pro obce, váhy kritéria „počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí“ a počtu dětí MŠ a žáků ZŠ k 30. září 2021 předpokládá, že výše prostředků ze sdílených daní na základě tohoto kritéria bude pro rok 2022 v částce cca 15,71 tis. Kč na žáka. Tato částka je předběžným údajem a bude v průběhu roku upřesňována.

28.02.2022

Doporučení pro školy, jak informovat děti o válce na Ukrajině

MŠMT v reakci na válečný konflikt apeluje na žáky, studenty, ale i pedagožky a pedagogy, že slovní či fyzické útoky, šikana nebo snad lynčování kohokoliv za příslušnost k národnosti do škol nepatří. MŠMT přidává také několik doporučení pro práci se školními kolektivy ve vztahu ruské agrese vůči Ukrajině a kontakty na odborníky, kteří mohou pomoci.

21.02.2022

ZRUŠENO: Konference MŠMT pro zřizovatele škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje na 31. března 2022 celodenní KONFERENCI PRO ZŘIZOVATELE v prostorách Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně. Rezervujte si prosím termín ve svých kalendářích!

17.02.2022

Mapa vzdělávacího ne/úspěchu

Tým okolo sociologa Daniela Prokopa spojil data o mikroregionech a ukazuje, že vzdělávací neúspěšnost (propadání, nedokončování ZŠ či absence) není jen problémem Karlovarska či Ústecka. Trápí i periferie Plzeňského a dalších bohatších krajů. Seznamte se s výsledky této analýzy.

14.02.2022

Už letos mohou školy získat finance z Národního plánu obnovy na digitální učební pomůcky

Celkem 1,4 miliardy z Národního plánu obnovy plánuje MŠMT rozdělit v tomto roce na digitální učební pomůcky.

07.02.2022

Informace k mimořádnému ředitelskému volnu ve školách

MŠMT informuje, že 7.2.2022 vstoupil v účinnost zákon č. 26/2022 Sb., o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19, a přináší k jeho aplikaci další informace.

31.01.2022

Informace MŠMT ke změnám v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 1. 2022 pro školy a školská zařízení

Následující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy shrnuje změny platné pro školy a školská zařízení od 3. 1. 2022: základní změny v testování (včetně nových pravidel), jak reagovat při pozitivním antigením testu dítěte či žáka, nový způsob předávání údajů o pozitivních AG testech, informace o dodávce testů na začátku ledna 2022 a mimořádné šetření COVID 6.

31.12.2021

Informace MŠMT k navýšení platových tarifů pedagogických pracovníků od 1. 1. 2022 a k financování v podmínkách rozpočtového provizoria pro školy a školská zařízení

Následující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy shrnuje změny schválené vládou ČR dne 29. prosince 2021 o navýšení platových tarifů pedagogů od 1. 1. 2022 a vlivy hospodaření státu v rozpočtovém provizoriu v roce 2022 na školy a školská zařízení.

15.12.2021

Testovat ve školách lze nově jakýkoliv den v týdnu

Od 14.12. je možné realizovat testování ve školách jakýkoliv vyučovací den v týdnu. Podařilo se schválit změnu mimořádného opatření k testování ve školách, takže nově testování nemusí probíhat již jen v pondělí. Důležité je dodržet frekvenci 1x za 7 dnů.

14.12.2021

Nová metodika MŠMT pro zřizovatele škol

Nová metodika MŠMT pro zřizovatele škol se primárně zabývá možnostmi převodu činnosti školy z příspěvkové organizace na formu školské právnické osoby. Nad rámec tohoto tématu se metodika věnuje komplexně problematice zřizovatelských kompetencí a povinností zřizovatelů škol.

01.12.2021

Všechny konkurzy na ředitele škol na jednom webu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo centrální rejstřík vyhlášených konkurzů na ředitele škol a školských zařízení zřizovaných veřejnými zřizovateli. Data jsou propojena s databází ČŠI a pravidelně aktualizována.

24.11.2021

Stanovisko k podmínkám konání zkoušek zvláštní odborné způsobilosti

A to s ohledem na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 22. 11. 2021

15.11.2021

Covid ve školách – kdo o čem rozhoduje?

Kdo nařizuje protiepidemická nařízení? A kdo nařizuje karanténu? Za co je odpovědná škola či krajská hygienická stanice a za co rodiče? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo stručný a přehledný materiál pro školy s vyjasněním kompetencí pro lepší organizaci provozu škol i k usnadnění komunikace s rodiči.

15.11.2021

Uzavření škol když hygiena nespolupracuje

Krajské hygienické stanice aktuálně často odmítají uzavírat i velmi výrazně covidem zasažené školy. Školy se pak dostávají do situace, kdy nejsou schopny zajistit provoz, ale zároveň nemohou zavřít. Pokud škola vyčerpala ředitelské volno a KHS odmítla zařízení uzavřít, nabízí MŠMT ředitelům jako krizové řešení možnost požádat o změnu organizace školní roku.

12.11.2021

Plošné testování ve školách proběhne 22. a 22. listopadu

vláda ČR dnes schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého plyne povinnost realizovat ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 na celém území ČR testování dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol a žáků základních škol, středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání na onemocnění covid-19.

08.11.2021

Jaké digitální pomůcky lze hradit ze státního rozpočtu?

S technologickými inovacemi ve školství se čím dál častěji objevují otázky, jakých forem může v digitálním věku nabývat učební pomůcka. MŠMT vydalo metodické stanovisko k výkladu pojmu „digitální učební pomůcka“, a to z pohledu § 160 školského zákona, tedy jaký hardware či software je možné hradit ze státního rozpočtu. Stanovisko je také klíčové ve vztahu k finančním prostředkům pro školy, ze kterých budou moci pořizovat digitální zařízení v rámci Národního plánu obnovy. V roce 2022 budou tyto prostředku činit cca 1,4 mld. Kč. Účel využití těchto prostředků bude v souladu s předkládaným stanoviskem.

06.10.2021

Dotace MMR na obnovu školních hřišť a tělocvičen

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo s účinností ke dni 1. října 2021 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova a Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli. Součástí programu je i výzva Podpora obnovy sportovní infrastruktur zaměřená na obnovu školních hřišť a tělocvičen.

05.10.2021

MŠMT představuje výstupy pokusného ověřování na malých třídních kolektivech ZŠ

MŠMT zveřejnilo na stránkách edu.cz výstupy Pokusného ověřování – malé kolektivy, resp. „Organizace, způsob a formy vzdělávání v základních školách s oběma stupni základního vzdělávání a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí“ za rok 2020.

30.09.2021

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 30.9.2021

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu, platí s účinností od 30. září 2021 následující:

29.09.2021

Svaz měst a obcí vyjednal miliardu na sportoviště

Praha, 29. září 2021, Na svátek sv. Václava 28. 9. 2021 přislíbil premiér Andrej Babiš zástupcům Předsednictva Svazu měst a obcí ČR 1 miliardu Kč a urychlené vypsání dotační výzvy na výstavbu sportovních zařízení pro města a obce.

09.09.2021

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o aktuálních podmínkách provozu škol a školských zařízení.

30.08.2021

Legislativní novinky ve školství od 1. září 2021

S novým školním rokem přichází několik legislativních změn. Navyšuje se částka na nákup školních potřeb, mění se systém jazykové přípravy cizinců, která se rozšiřuje i do mateřských škol. Změny se dotýkají také školního stravování. Přinášíme kompletní přehled podle informací z MŠMT.

26.08.2021

Vyjádření MŠMT k právním otázkám provozu škol v novém školním roce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyjádření k některým otázkám ohledně opatření provázejících začátek školního roku a přítomnosti dětí ve školách. Materiál může pomoci ředitelům škol a představitelům obcí v argumentaci ohledně platných mimořádných opatření.

25.08.2021

Co přináší novela zákona o dětských skupinách

Dlouho projednávaná novela zákona o poskytování péče o děti v dětských skupinách byla Parlamentem definitivně schválena. K původně plánované proměně v "jesle" nedojde. Nadále je budou moci navštěvovat děti od šesti měsíců věku do zahájení školní docházky. Přesto dojde ke zpřísnění některých podmínek. Přinášíme vám ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí přehledné informace o nových povinnostech.

23.08.2021

Dotace na sportovní infrastrukturu v desítkách obcí jsou v ohrožení

Obce podle Národní sportovní agentury peníze na svou sportovní infrastrukturu nepotřebují, v náhradě za zrušenou dotační výzvu s nimi již nepočítá.

17.08.2021

INFORMACE PRO ŠKOLY K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dne 17. 8. 2021 nové informace pro školy k začátku školního roku.

10.08.2021

Náklady na provoz základních a středních škol v odlehlých a venkovských oblastech budou růst, do budoucna je třeba vytvářet školní klastry, říká nová studie OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v červnu představila novou studii věnovanou budoucnosti základního a středního školství v řídce osídlených venkovských oblastech. Přináší přehled mezinárodně srovnatelných nákladů a rovněž možné prognózy a z nich vyplývající doporučení.

08.08.2021

Národní sportovní agentura ruší již vypsanou dotační výzvu na investice do sportovní infrastruktury

Národní sportovní agentura tímto rozhodnutím ohrožuje výstavbu nové sportovní infrastruktury v desítkách obcí. Svaz měst a obcí ČR se proti tomuto postupu ohrazuje v dopise adresovaném premiéru Andreji Babišovi a novému předsedovi Národní agentury Filipu Neusserovi.

30.07.2021

Dětské skupiny zůstanou zachovány

Poslanci v tomto týdnu schválili kompromisní návrh novely zákona o poskytování péče o děti v dětské skupině. K původně plánované proměně v "jesle" nedojde. Nadále je budou moci navštěvovat děti od šesti měsíců věku do zahájení školní docházky. Přesto dojde ke zpřísnění některých podmínek. Stanoveny budou tzv. standardy kvality. Prováděcí předpisy stanoví také vyšší standardy požární ochrany, přísnější podmínky budou kladeny také na kvalifikaci pracovníků. Poskytovatelé se na tyto změny budou muset připravit do roku 2024. Změní se také způsob financování, státní příspěvek bude stanoven podle normativu pro soukromé mateřské školky, příspěvek rodičů bude zastropován jen pro děti do tří let. Návrh novely nyní projedná Senát.

30.07.2021

Doporučení MZČR pro školy k zahájení školního roku 2021/2022

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydává doporučení pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19

26.07.2021

Školy za protiepidemická opatření žalovat nelze, potvrdil NSS

Nejvyšší správní soud definitivně potvrdil právní výklad, podle kterého škola není původcem zásahu do subjektivních práv žáků v případě aplikace protiepidemických opatření vydaných vládou či orgánem ochrany veřejného zdraví, proto ani není možné školu v takové věci žalovat. Rozhodnutí rozšířeného senátu NSS není jen rozhodnutím v konkrétní věci, ale sjednocuje rozhodování správních soudů i v dalších podobných případech. Ředitelé škol si tak mohou konečně definitivně oddychnout.

21.07.2021

Nový sborník stanovisek ombudsmana z oblasti školství

Sborník je určený především ředitelům a ředitelkám škol, pracovníkům školských odborů krajů a obcí a odborné pedagogické veřejnosti. Zdrojem informací může být i pro Ministerstvo školství, Českou školní inspekci a další státní instituce aktivní v této oblasti.

16.07.2021

Evropský týden sportu 2021

Evropský týden sportu je iniciativou Evropské komise na podporu sportu a pohybové aktivity v celé Evropě. Na podzim 2021 proběhne již sedmý ročník, který má za cíl vás rozhýbat nejen po dobu Evropského týdne sportu, ale po celý rok.

30.06.2021

Informace pro školy k prázdninovému režimu a začátku školního roku 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo aktuální informace pro školy k prázdninovému provozu a režimu začátku školního roku 2021/2022 včetně zvažovaných podmínek testování žáků se začátkem školního roku.

08.06.2021

Aktuální změny protiepidemických opatření od 8. 6. 2021

Od 8. června se sjednocují pravidla pro OTN (tj. prokázaní očkování - testování - prodělání nemoci). Ve většině krajů se ruší povinnost roušek ve školách během výuky a v zaměstnání (nejsou-li přítomny jiné osoby než spolupracovníci. Od 1. července se ruší povinnost testování v zaměstnání. Zvyšuje se také maximální počet osob na veřejných a soukromých akcích.

02.06.2021

Roušky ve třídách odporují zdravému rozumu. Do škol musí vyjíždět sanitky, říká Lukl

EDIT: Ode dneška již vyjma 3 krajů nemusí školáci roušky ve škole nosit.

01.06.2021

Zrušme už roušky ve školách během výuky

Svaz měst a obcí vyzývá ke zrušení povinnosti žáků nosit roušky během výuky. Předseda Svazu měst a obcí František Lukl odeslal v minulém týdnu premiérovi, ministrům zdravotnictví a školství dopis, ve kterém apeluje na zrušení této povinnosti. Po zlepšení epidemické situace už podle Svazu, který tuto otázku konzultoval s vedením obcí i škol, převládají negativa nepřetržitého zakrytí úst. Naším cílem není plošné zrušení roušek ve sdílených prostorách škol, ale alespoň v době výuky v uzavřeném třídním kolektivu.

25.05.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 31. KVĚTNA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o aktuálních podmínkách provozu škol a školských zařízení.

24.05.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 24. KVĚTNA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o aktuálních podmínkách provozu škol a školských zařízení.

18.05.2021

Aktuální informace k novele zákona o dětské skupině

Novela zákona o dětské skupině se nachází nyní ve třetím čtení PSP ČR.  Předpokládaná účinnost je k 1.7. 2021., nicméně finální schválení a datum účinnosti bude záležet na následujícím legislativním procesu. Zákonodárci si potřebu přejít na národní financování všeobecně uvědomují a akceptují ji, i když se názory na jiné parametry novely liší, což se odráží v uplatnění pozměňovacích návrhů.

14.05.2021

Máte v plánu vybudovat předškolní zařízení?

Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR realizuje dotazníkové šetření zaměřené na zjištění zájmu měst a obcí o budování kapacit předškolních zařízení, a to konkrétně dětských skupin – jeslí, a to v souvislosti s Národním plánem obnovy (NPO), ze kterého bude tato oblast podpořena.

12.05.2021

Informace k dodávkám testů do škol od 17.5.

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naleznete v příloze.

10.05.2021

Změny v rotační výuce v ZŠ

Od 17. května budou bez rotací fungovat 1. stupně ZŠ v celé ČR a 2. stupně v krajích Pardubickém, Plzeňském, Královéhradeckém, Karlovarském, Libereckém, Středočeském a v Praze. Od 24. května by pak měl fungovat 2. stupeň ZŠ bez rotací v celé ČR a obnoví se i teoretická výuka bez rotací na školách středních.

07.05.2021

Informace k finanční podpoře PCR testů ve školách ze státního rozpočtu

MŠMT vydalo pokyny k proplácení PCR testů ve školách.

06.05.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 10. KVĚTNA

Ve všech krajích se od 10. května otevřou mateřské školy bez roušek a testování, celé základní školy i se druhými stupni pak v režimu rotační výuky s podmínkou testů a roušek. Uvolní se také podmínky pro volnočasové aktivity a venkovní sport.

06.05.2021

Školy zakoupily přes 74 tisíc nových notebooků a tabletů, přes polovinu z nich půjčily dětem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo Zprávu z mimořádného šetření MŠMT k distanční výuce žáků v základním vzdělávání.

30.04.2021

INFORMACE PRO ŠKOLY K ZAJIŠTĚNÍ TESTŮ PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o postupu při centrálním zajištění testů v nadcházejícím období.

29.04.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Přinášíme aktuální informaci k provozu škol od 3. 5. 2021 zpracovanou na základě dnešního jednání vlády.

26.04.2021

Výzkum: přetížení a nedostatečná podpora obcí a jejich škol

Svaz se zapojil do realizace meziresortního akademického výzkumu, jehož cílem je získat informační podklad pro zvažovaná opatření pro podporu obcí a jejich škol. Rádi bychom Vás touto cestou požádali o vyplnění dotazníku.

26.04.2021

Metodika ČŠI pro podporu pohybových dovedností žáků

Distanční výuka značně omezila pohybové aktivity u mnoha dětí. Česká školní inspekce ve spolupráci s odborníky proto připravila inspirativní seznam pohybových aktivit pro žáky základních škol.

23.04.2021

Mateřské školy se otevřou 26. dubna ve třech krajích bez omezení

V Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji se v pondělí 26. dubna otevřou mateřské školy pro všechny ročníky, bez povinného testování a roušek. Vláda tak rozhodla na základě epidemiologické situaci v těchto krajích.

21.04.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

Ministerstvo školství informuje o změně mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021.

16.04.2021

Dětským skupinám pomůže mimořádná dotace MPSV

Dětské skupiny musely v minulých měsících zápasit s poklesem plateb od rodičů a 1. března byly dokonce plošně uzavřeny. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto navrhlo mimořádný dotační titul pro poskytovatele služby dětských skupin, ze kterého bude možné hradit jak nájemné, tak i zvýšené náklady související s pandemií COVID-19 (například roušky, respirátory nebo dezinfekci). Vláda schválila 12. dubna alokaci na tyto dotace ve výši 74,2 milionu korun.

13.04.2021

Mimořádné opatření MZ

S účinností ode dne 19. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení. Více níže v článku.

10.04.2021

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o testování ve školách

Ministerstvo školství v posledních dnech zaznamenalo několik aktivit, které mají za cíl zpochybnit návrat do škol za podmínek testování či povinnosti dodržovat režimová opatření.

07.04.2021

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 vydalo řadu opatření, která najdete v přílohách článku níže.

04.04.2021

Informace k distribuci antigenních testů do škol

Přinášíme informace MŠMT související s připravovanou distribucí antigenních testů pro školy a školská zařízení.

29.03.2021

Hejtmani i města chtějí v Národním plánu obnovy peníze na cyklostezky

Hejtmani a města společně požadují vyčlenit na cyklodopravu alespoň 2,5 mld. Kč. Se svým požadavkem se Asociace krajů ČR obrátila na ministra Karla Havlíčka.

24.03.2021

Prioritní registrace očkování pro pracovníky ve školství skončí už v neděli 28. března

Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci škol se mohou nejpozději do neděle 28. března registrovat k přednostnímu očkování. Přihlásit by se měli i zájemci mimo prioritizované skupiny. Ministr školství žádá o součinnost ředitelů. K očkování se dosud přihlásilo téměř 180 000 pracovníků regionálního školství a více jak 86 500 z nich již dostalo alespoň první dávku.

18.03.2021

Doporučení MŠMT k distanční výuce a duševnímu zdraví

Distanční výuka je mimořádně psychicky náročná pro žáky i učitele. MŠMT představilo metodický materiál, který přináší základní informace a doporučení pro on-line výuku, individuální konzultace a péči o duševní zdraví. Najdete zde i tipy, jak se připravit na návrat žáků do škol, nebo odkazy na materiály, které můžete doporučit rodičům žáků.

18.03.2021

Dotace MŠMT do sportu v přehledné aplikaci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo mobilní aplikaci, která přináší detailní informace o sportovních dotacích sportovním organizacím v letech 2018-2020. Jedná se celkem o více než 18 tisíc dotací v celkové výši bezmála 18 miliard korun, které jsou v aplikaci rozděleny podle příjemců na přehledové mapě České republiky.

08.03.2021

Metodická doporučení k zápisům do MŠ a ZŠ

Blíží se období zápisů do mateřských a základních škol a s ohledem na aktuální vývoj pandemie lze předpokládat, že ani letos nebudou moci zápisy proběhnout způsobem, na jaký jsme byli dlouhou dobu před vypuknutím pandemie zvyklí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo metodické doporučení pro konání zápisů.

04.03.2021

MŠMT začíná testovat podobu středního článku podpory škol v regionech

Střední článek jako místo podpory v administrativní i pedagogické práci, koordinátor komunikace mezi školami a zřizovateli na straně jedné, ministerstvem školství, Českou školní inspekcí, Národním pedagogickým institutem a dalšími aktéry vzdělávání na straně druhé.

02.03.2021

Metodika k distanční výuce v mateřských školách

S uzavřením mateřských škol v důsledku vládních krizových opatření vyvstává pro školky povinnost zajistit pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, výuku distanční formou. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo za tímto účelem soubor metodických doporučení.

01.03.2021

Informace k provozu škol od 27. 2. do 21. 3. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o provozu škol a školských zařízení v následujících třech týdnech.