22.04.2022

Postup při zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ

MŠMT vydává pro školy a jejich zřizovatele metodiku s přehlednými postupy k financování jazykové přípravy dětí cizinců a možnosti využít nepedagogickou pozici adaptačního koordinátora.

S ohledem na právní úpravu vyplývající ze školského zákona (v návaznosti na mezinárodněprávní závazky České republiky) mají ukrajinské děti, kterým je poskytnuta dočasná ochrana, právo na vzdělávání za obdobných podmínek jako občané České republiky.Je tedy nezbytné i pro účely financování činnosti škol ze státního rozpočtu pohlížet na ukrajinské děti, které jsou přijaty do českých škol, shodně jako na ostatní děti. Segregace ukrajinských dětí není žádoucí, naopak je potřeba je postupně integrovat do českého vzdělávacího systému. V oblasti zabezpečení financování je tedy ještě v mnohem větší míře než dříve potřeba nastavit efektivní způsob komunikace mezi školami, zřizovateli, obcemi s rozšířenou působností a krajskými úřady. Školy by na vzniklé změny měly v souladu s níže uvedenými postupy aktivně a včasně reagovat.

MŠMT na základě podkladu od krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen “krajské úřady”), které vyčíslí významné zvýšení potřeby finančních prostředků v souvislosti se vzděláváním ukrajinských dětí, upraví rozpis rezervy přímých výdajů. Krajský úřad do zvýšené potřeby zahrne prostředky na související nové výkony, zabezpečení jazykové přípravy a adaptačního koordinátora. Pozici adaptačního koordinátora lze zřídit ve spádových mateřských a základních školách z důvodu posílení adaptačního procesu dětí a žáků ve školách. Podrobné informace jsou uvedeny v poslední části tohoto materiálu.

Postup při potřebě financovat nárůsty počtu dětí a žáků a jazykové přípravy platí dlouhodobě, pozici adaptačního koordinátora lze využít do 31. 8. 2022.

Další informace naleznete v metodice MŠMT: https://www.edu.cz/methodology/postup-pri-zajisteni-financovani-narustu-poctu-deti-a-zaku-cizincu-v-ms-a-zs/

Zdroj: MŠMT, edu.cz