01.04.2022

Informace k financování činnosti adaptačních skupin (šablony MŠMT)

MŠMT zveřejnilo informace k připravovaným výzvám ("šablon") k financování adaptačních skupin, ve kterých je nyní vzdělávána většina dětí přicházejících z Ukrajiny.

EDIT: Všechny uvedené výzvy jsou již vyhlášeny, více informací zde: https://www.smocr.cz/cs/cinnost/skolstvi/a/vyzvy-msmt-na-podporu-adaptacnich-skupin-a-jazykovych-kurzu-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-2022

--------------------

MŠMT na základě usnesení vlády ze dne 30. března 2022 č. 261 připravuje zveřejnění dvou výzev na realizaci podpory rozvoje dovedností v českém jazyce pro děti cizince migrující z Ukrajiny a na realizaci volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince migrující z Ukrajiny. Výzvy budou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem. Z výzev budou podpořeny jazykové kurzy i adaptační skupiny realizované v souladu s podmínkami výzev v období od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022. Výzvy budou koncipovány dle § 14 odst. 6 písm. b) rozpočtových pravidel, kdy tzv. způsobilé výdaje budou stanoveny formou jednotkových nákladů (šablon).

 • Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022
  • Aktivita A – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 6 let věku,
   • Aktivita je určena pro nejméně 12 dětí a maximálně pro 24 dětí cizinců od 3 do 6 let, které nejsou dětmi či žáky mateřské nebo základní školy, s možností doprovodu rodiče či jiné pečující osoby. V průběhu letních prázdnin mohou být do aktivity zapojeny i děti cizinci, které jsou dětmi nebo žáky mateřské nebo základní školy. Aktivita musí být realizovaná v rozsahu minimálně 20 hodin, a to po dobu po sobě jdoucích 5 pracovních dní s možností nerovnoměrnéh o hodinového rozložení v jednotlivých dnech a přerušení ve dny státní svátky, pracovního volna a klidu. Dětem je poskytováno stravování a pitný režim přiměřeně délce trvání programu. Součástí aktivity musí být podpora rozvoje řečových dovedností v českém jazyce. Po celou dobu realizace je aktivita zajištěna 2 zletilými svéprávnými osobami, z nichž alespoň jedna musí být rodilým mluvčím českého jazyka nebo ovládat český jazyk v úrovni B2 CEFFR.
  • Aktivita B – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 6 do 15 let věku,
   • Aktivita je určena pro minimálně 15 dětí cizinců ve věku 6–15 let, které nejsou dětmi či žáky mateřské nebo základní školy. V průběhu letních prázdnin mohou být do aktivity zapojeny i děti cizinci, které jsou dětmi nebo žáky mateřské nebo základní školy. Aktivita musí být realizovaná v rozsahu minimálně 20 hodin, a to po dobu po sobě jdoucích 5 pracovních dní s možností nerovnoměrnéh o hodinového rozložení v jednotlivých dnech a přerušení ve dny státní svátky, pracovního volna a klidu. Dětem je poskytováno stravování a pitný režim přiměřeně délce trvání programu. Součástí aktivity musí být podpora rozvoje jazykových dovedností v českém jazyce v minimálním rozsahu 10 hodin. Po dobu realizace je aktivita zajištěna 2 zletilými svéprávnými osobami, z nichž alespoň jedna musí být rodilým mluvčím českého jazyka nebo ovládat český jazyk v úrovni B2 CEFFR.
  • Aktivita C – Volnočasové adaptační aktivity pro děti cizince od 3 do 15 let věku organizované obcemi I. a II typu.
   • O jednotku mohou žádat pouze obce I. nebo II. typu. Aktivita je určena pro nejméně 8 dětí a maximálně pro 12 dětí ve věku od 3 do 15 let, které nejsou dětmi či žáky mateřské nebo základní školy. V průběhu letních prázdnin mohou být do aktivity zapojeny i děti cizinci, které jsou dětmi nebo žáky mateřské nebo základní školy. Aktivita musí být realizovaná v rozsahu minimálně 20 hodin, a to po dobu po sobě jdoucích 5 pracovních dní s možností nerovnoměrnéh o hodinového rozložení v jednotlivých dnech a přerušení ve dny státní svátky, pracovního volna a klidu. Dětem je poskytováno stravování a pitný režim přiměřeně délce trvání programu.
 • Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022
  • Předmětem výzvy je jazyková výuka dětí ve věku 14-18 let (připravující se na nástup na SŠ)
  • Aktivita je určena pro děti cizince od 14 do 18 let a musí být realizována mimo školní vyučování. Děti, které se neúčastní vzdělávání ve škole zapsané ve školském rejstříku, mohou absolvovat aktivitu po celý den. Minimální intenzita výuky ČDJ je stanovena v rozsahu 2 vyučovací hodiny denně, a maximální intenzita v rozsahu 4 hodiny denně, min. 4 dny v týdnu. Minimální počet dětí v jedné skupině kurzu je 4, maximální počet dětí v jedné skupině kurzu je 10. Počet zapsaných dětí v kurzu se může během jeho realizace měnit. Žadatel je povinen vést docházku jednotlivých účastníků kurzu. Započítaná bude pouze osoba s minimální docházkou alespoň 75 %3 . Kurz češtiny vede lektor či jiná osoba, která bude žadatelem určena. Výběr osoby k vedení kurzu je plně v kompetenci žadatele. U dětí účastnících se aktivity proběhne po absolvování jazykového kurzu ověření úrovně jazykových dovedností v českém jazyce.

Další informace naleznete v přiloženém materiálu MŠMT.

Zdroj: MŠMT, https://www.edu.cz/sablony-na-podporu-adaptacnich-aktivit/