Legislativa

Svaz se účastní meziresortního připomínkového řízení v oblasti školství, připomínkuje zákony a další právní předpisy. Účastní se jednání, na kterých se projednává aktuální legislativa spojená se školstvím a prosazuje nejvýhodnější podmínky pro obce jako zřizovatele škol, pro pedagogické, ostatní pedagogické a nepedagogické pracovníky.

Co přináší novela Lex Ukrajina

Jak zasáhne novela Lex Ukrajina oblast regionálního školství se můžete dočíst v dopise, který SMO ČR obdržel z ministerstva školství i z přiložené metodiky.

12.02.2024

Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí s předloženou redukcí peněžních prostředků pro regionální školství

V reakci na aktuálně zveřejněné informace o financování regionálního školství důrazně apelujeme na vládu, aby přehodnotila navržené škrty.

15.01.2024

Jak na povinnou školní docházku v zahraničí? Metodika poradí!

Vzhledem ke zvýšené mobilitě a globalizaci již dnes není žádnou zvláštní výjimkou, pokud děti plní alespoň část základní školní docházky v zahraničí.

15.01.2024

Informace ke středním školám

Od 15. ledna 2024 se středním školám zpřístupňuje Digitální přihlašovací systém CZVV (DIPSY), v němž budete moci zadat podstatné údaje o své škole, potřebné k následnému přihlašování uchazečů o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou. Tyto údaje o školách je potřeba zadat do DIPSY nejpozději do 31. ledna 2024.

03.01.2024

Zřizovatel bude napříště stanovovat výši úhrad

Zákonodárce a MŠMT vyslyšeli volání samospráv. Od nového roku tak díky novelizaci školského zákona a související vyhlášky bude výši úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech stanovovat zřizovatel.

13.11.2023

Digitalizace přijímacího řízení na střední školy přinese změny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informace k návrhu elektronizace přijímacího řízení na střední školy.

01.09.2022

Nárok na financování jazykové přípravy bude mít letos více škol

Vyhláškou č. 250/2022 Sb. je také upravena vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, kterou dochází po časově omezenou dobu na školní rok 2022/2023 k úpravě parametrů jazykové přípravy v základním vzdělávání.

01.09.2022

Financování adaptačních aktivit pro ukrajinské děti ve školách ve školním roce 2022/2023

Výzva zaměřená na adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny pro období září– prosinec 2022 je stále otevřena.

01.07.2022

Nová pravidla pro výroční zprávy škol

Dne 1. července 2022 nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 15/2005 Sb. o dlouhodobých záměrech a výročních zprávách. Ředitelů základních, středních a vyšších odborných škol se v této souvislosti týká § 7 vyhlášky, který upravuje obsah výročních zpráv. Pro školy se zrušily některé dosud povinné body a některá témata byla naopak přidána. Mateřské školy výroční zprávu nemají povinnost zpracovávat.

26.05.2022

Metodika ke změnám ve stanovování přímé pedagogické činnosti zástupcům ředitele škol

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 1. 9. 2022, upravuje nová pravidla pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti pro zástupce ředitele školy nebo školského zařízení a vedoucí učitele praktického vyučování. MŠMT připravilo pro ředitele škol a školských zařízení návod pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti těmto vedoucím pedagogickým pracovníkům podle nových pravidel.

07.02.2022

Informace k mimořádnému ředitelskému volnu ve školách

MŠMT informuje, že 7.2.2022 vstoupil v účinnost zákon č. 26/2022 Sb., o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19, a přináší k jeho aplikaci další informace.

31.12.2021

Informace MŠMT k navýšení platových tarifů pedagogických pracovníků od 1. 1. 2022 a k financování v podmínkách rozpočtového provizoria pro školy a školská zařízení

Následující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy shrnuje změny schválené vládou ČR dne 29. prosince 2021 o navýšení platových tarifů pedagogů od 1. 1. 2022 a vlivy hospodaření státu v rozpočtovém provizoriu v roce 2022 na školy a školská zařízení.

30.08.2021

Legislativní novinky ve školství od 1. září 2021

S novým školním rokem přichází několik legislativních změn. Navyšuje se částka na nákup školních potřeb, mění se systém jazykové přípravy cizinců, která se rozšiřuje i do mateřských škol. Změny se dotýkají také školního stravování. Přinášíme kompletní přehled podle informací z MŠMT.

26.08.2021

Vyjádření MŠMT k právním otázkám provozu škol v novém školním roce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyjádření k některým otázkám ohledně opatření provázejících začátek školního roku a přítomnosti dětí ve školách. Materiál může pomoci ředitelům škol a představitelům obcí v argumentaci ohledně platných mimořádných opatření.

25.08.2021

Co přináší novela zákona o dětských skupinách

Dlouho projednávaná novela zákona o poskytování péče o děti v dětských skupinách byla Parlamentem definitivně schválena. K původně plánované proměně v "jesle" nedojde. Nadále je budou moci navštěvovat děti od šesti měsíců věku do zahájení školní docházky. Přesto dojde ke zpřísnění některých podmínek. Přinášíme vám ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí přehledné informace o nových povinnostech.

30.07.2021

Dětské skupiny zůstanou zachovány

Poslanci v tomto týdnu schválili kompromisní návrh novely zákona o poskytování péče o děti v dětské skupině. K původně plánované proměně v "jesle" nedojde. Nadále je budou moci navštěvovat děti od šesti měsíců věku do zahájení školní docházky. Přesto dojde ke zpřísnění některých podmínek. Stanoveny budou tzv. standardy kvality. Prováděcí předpisy stanoví také vyšší standardy požární ochrany, přísnější podmínky budou kladeny také na kvalifikaci pracovníků. Poskytovatelé se na tyto změny budou muset připravit do roku 2024. Změní se také způsob financování, státní příspěvek bude stanoven podle normativu pro soukromé mateřské školky, příspěvek rodičů bude zastropován jen pro děti do tří let. Návrh novely nyní projedná Senát.

26.07.2021

Školy za protiepidemická opatření žalovat nelze, potvrdil NSS

Nejvyšší správní soud definitivně potvrdil právní výklad, podle kterého škola není původcem zásahu do subjektivních práv žáků v případě aplikace protiepidemických opatření vydaných vládou či orgánem ochrany veřejného zdraví, proto ani není možné školu v takové věci žalovat. Rozhodnutí rozšířeného senátu NSS není jen rozhodnutím v konkrétní věci, ale sjednocuje rozhodování správních soudů i v dalších podobných případech. Ředitelé škol si tak mohou konečně definitivně oddychnout.

21.07.2021

Nový sborník stanovisek ombudsmana z oblasti školství

Sborník je určený především ředitelům a ředitelkám škol, pracovníkům školských odborů krajů a obcí a odborné pedagogické veřejnosti. Zdrojem informací může být i pro Ministerstvo školství, Českou školní inspekci a další státní instituce aktivní v této oblasti.

08.06.2021

Aktuální změny protiepidemických opatření od 8. 6. 2021

Od 8. června se sjednocují pravidla pro OTN (tj. prokázaní očkování - testování - prodělání nemoci). Ve většině krajů se ruší povinnost roušek ve školách během výuky a v zaměstnání (nejsou-li přítomny jiné osoby než spolupracovníci. Od 1. července se ruší povinnost testování v zaměstnání. Zvyšuje se také maximální počet osob na veřejných a soukromých akcích.

25.05.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 31. KVĚTNA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o aktuálních podmínkách provozu škol a školských zařízení.

24.05.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 24. KVĚTNA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o aktuálních podmínkách provozu škol a školských zařízení.

18.05.2021

Aktuální informace k novele zákona o dětské skupině

Novela zákona o dětské skupině se nachází nyní ve třetím čtení PSP ČR.  Předpokládaná účinnost je k 1.7. 2021., nicméně finální schválení a datum účinnosti bude záležet na následujícím legislativním procesu. Zákonodárci si potřebu přejít na národní financování všeobecně uvědomují a akceptují ji, i když se názory na jiné parametry novely liší, což se odráží v uplatnění pozměňovacích návrhů.

10.05.2021

Změny v rotační výuce v ZŠ

Od 17. května budou bez rotací fungovat 1. stupně ZŠ v celé ČR a 2. stupně v krajích Pardubickém, Plzeňském, Královéhradeckém, Karlovarském, Libereckém, Středočeském a v Praze. Od 24. května by pak měl fungovat 2. stupeň ZŠ bez rotací v celé ČR a obnoví se i teoretická výuka bez rotací na školách středních.

07.05.2021

Informace k finanční podpoře PCR testů ve školách ze státního rozpočtu

MŠMT vydalo pokyny k proplácení PCR testů ve školách.

29.04.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Přinášíme aktuální informaci k provozu škol od 3. 5. 2021 zpracovanou na základě dnešního jednání vlády.

23.04.2021

Mateřské školy se otevřou 26. dubna ve třech krajích bez omezení

V Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji se v pondělí 26. dubna otevřou mateřské školy pro všechny ročníky, bez povinného testování a roušek. Vláda tak rozhodla na základě epidemiologické situaci v těchto krajích.

21.04.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

Ministerstvo školství informuje o změně mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021.

13.04.2021

Mimořádné opatření MZ

S účinností ode dne 19. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení. Více níže v článku.

08.03.2021

Metodická doporučení k zápisům do MŠ a ZŠ

Blíží se období zápisů do mateřských a základních škol a s ohledem na aktuální vývoj pandemie lze předpokládat, že ani letos nebudou moci zápisy proběhnout způsobem, na jaký jsme byli dlouhou dobu před vypuknutím pandemie zvyklí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo metodické doporučení pro konání zápisů.

14.02.2021

Aktuální informace k provozu škol

Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. do 28. února 2021.

25.01.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 25. LEDNA 2021

Vláda na svém jednání 22. 1. 2021 schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno po dobu trvání nouzového stavu, tedy nejméně do 14. 2. 2021.

18.01.2021

Ředitelky a ředitelé mateřských škol mají nárok na vyšší platovou třídu

Ředitelky a ředitele mateřských škol lze zařadit do 11. či 12. platové třídy jakožto „koordinační, projektové a programové pracovníky“ podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací, a to navzdory metodice MŠMT k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol.

12.01.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 11. DO 22. LEDNA 2021

Vláda na svém jednání 7. 1. 2021 schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.

29.04.2020

MŠMT vydalo vyhlášku k hodnocení druhého pololetí 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku  o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru.