01.07.2022

Nová pravidla pro výroční zprávy škol

Dne 1. července 2022 nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 15/2005 Sb. o dlouhodobých záměrech a výročních zprávách. Ředitelů základních, středních a vyšších odborných škol se v této souvislosti týká § 7 vyhlášky, který upravuje obsah výročních zpráv. Pro školy se zrušily některé dosud povinné body a některá témata byla naopak přidána. Mateřské školy výroční zprávu nemají povinnost zpracovávat.

Novelou vyhlášky dochází ke zjednodušení obsahu výroční zprávy o činnosti školy, a to redukcí témat, která mají být povinně ve výročních zprávách uvedena. V povinném rozsahu výroční zprávy je naopak nově stručný popis procesu realizace naplňování školního vzdělávacího programu a údaje o zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy. Obdobně se pak redukuje počet témat ve Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji, mění se také struktura Dlouhodobého záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, způsob a termíny jeho publikace a připomínkování (povinná veřejná konzultace). 

Vyhláška je publikována ve Sbírce zákonů pod č. 150/2022 Sb.

Mgr. Bc. Martin Pikous, Legislativní a právní sekce SMO ČR