13.11.2023

Digitalizace přijímacího řízení na střední školy přinese změny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informace k návrhu elektronizace přijímacího řízení na střední školy.

Vzhledem k tomu, že konečná podoba obou právních předpisů bude dána až vyhlášením ve Sbírce zákonů, má proto níže uvedený text informativní charakter a informuje o změnách tak, jak jsou navrženy.

Úpravy přijímacího řízení směřují ke zjednodušení a digitalizaci procesů u všech zainteresovaných stran (uchazeči a zákonní zástupci, školy, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Významnou výhodou bude skutečnost, že v okamžiku vydání rozhodnutí o přijetí bude eliminována doba nejistoty, která souvisela s možností podání zápisových lístků v desetidenní lhůtě. Díky prioritnímu seřazení škol na přihlášce budou mít všichni zainteresovaní okamžitou informaci o své škole, a tedy zmizí problém s velkým počtem neumístěných uchazečů v přijímacím řízení. Už nebudou aplikovány zápisové lístky.

Obsah jednotné přijímací zkoušky (dále jen „JPZ“) se nemění a na zákonné koncepci školních zkoušek se také nic nemění. Výsledky z předchozího vzdělávání nicméně už nebudou povinným kritériem – záleží na každé střední škole, jestli a jak je bude zohledňovat.

Součástí legislativních úprav je navýšení počtu přihlášek ze dvou na tři (popř. až pět v případě podávávání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) a jejich prioritizace, resp. stanovení pevného pořadí na přihlášce dle volby uchazeče. Díky digitalizaci procesu přijímání bude tímto způsobem každý uchazeč přijat pouze do jedné školy, a to do té, ve které uspěl a byla u něho více preferovaná, a zároveň s tím odpadne odevzdávání zápisových lístků do škol, kam byl uchazeč přijat. Vzhledem k tomu, že nový zákon bude účinný až od 1. ledna 2024, mají základní školy povinnost uchazečům o obory vzdělání s talentovou zkouškou vydat do 30. listopadu 2023 zápisový lístek; uchazeči je však nikomu již dle nové právní úpravy nebudou nakonec odevzdávat. Současně upozorňujeme, že ministerstvo již stanovilo termíny konání JPZ ve školním roce 2023/2024[1] pro přijetí do prvního ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. JPZ je stanovena v řádném termínu na dny: pátek 12. dubna 2024 a pondělí 15. dubna 2024 pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia; úterý 16. dubna 2024 a středu 17. dubna 2024 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií. 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny pondělí 29. dubna 2024 a úterý 30. dubna 2024.

Digitalizace přijímacího řízení na střední školy přinese tyto hlavní změny

 • Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak nematuritních v jednotném informačním systému.
 • Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až do 3 oborů vzdělání (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou), toto se bude týkat oborů vzdělání s maturitní zkouškou i nematuritních oborů
 • Změnu některých termínů souvisejících s přijímacím řízením do středních škol, zejm. jde o termín pro podávání přihlášek do oborů středního vzdělání bez talentové zkoušky, který je stanoven do 20. února 2024; dále pak termíny pro konání školních přijímacích zkoušek a termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Konkrétní harmonogramy a termíny budou součástí připravované metodiky. V roce 2024 bude možné podat přihlášku nejdříve od 1. února, v letech následujících to bude možné, jakmile školy zveřejní svá kritéria.
  ·     
 • Podat přihlášky bude možné plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce (nebo zletilého uchazeče) prostřednictvím Identity občana. Elektronická forma přináší zjednodušení administrativních procesů všech účastněných stran. Dále bude umožněno podat přihlášky listině s podporou elektronického systému nebo jen v listinné podobě na tiskopisu.
 • Zachování 2 pokusů možnosti konat testy JPZ. Nově budou mít 2 pokusy i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor. 
 • Školní část přijímacích zkoušek bude skládána v průběhu delšího období, a to i před konáním JPZ. 
 • Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) na základě prioritizace přiřazovat uchazeče ke konkrétním oborům vzdělání do konkrétních škol.
 • Principy konání druhého kola přijímacího řízení jsou nastaveny podobně jako kolo první, a to včetně jednotných termínů a povinnosti zohlednit v rámci kritérií pro přijetí JPZ. V rámci druhého kola je povinně aplikován výsledek JPZ z kola prvního.
 • V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat „vzdání se“ svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení.
 • Třetí a další kola již jednotně nejsou stanovena, je ponecháno v kompetenci ředitelů škol (informační systém zde plní pouze formu registrační kontrolní). 

Obory vzdělání s talentovou zkouškou

Navrhovaná novela školského zákona počítá pro letošní školní rok se zvláštní úpravou pro obory vzdělání s talentovou zkouškou.

Podávání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkoušku je zahájeno a bude realizováno z velké části dle stávající platné legislativy. Tedy nic se nemění na tom, že do 31. října 2023 vyhlásily školy svá kritéria pro přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, do 30. listopadu 2023 podávají uchazeči 
a zákonní zástupci stejně tak jako v letech předchozích až 2 přihlášky na platném (modrém) formuláři 
a taktéž talentové zkoušky proběhnou ještě tzv. „postaru“. Uchazeči se dozví výsledek talentové zkoušky v termínech stávající legislativy. Změnou je to, že v únoru uchazeči nebudou mít rozhodnutí 
o přijetí, ale pouze výsledek talentové zkoušky a školy zveřejní pořadí uchazečů. Další změnou je, že se i na tyto uchazeče vztáhne princip prioritizace. Uchazeči mohou pořadí svých oborů vzdělání ve vybraných školách uvedených v přihlášce změnit až do 15. března 2024. Rozhodnutím o přijetí, či nepřijetí bude až seznam vydaný v květnu. 

Novela školského zákona dále počítá s povinností ředitele oznámit výsledky školní přijímací zkoušky, pokud se konala, a pořadí, na kterém by se uchazeč umístil, a to zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to do 15. února 2024. Tato povinnost se netýká oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. Oznámení výsledků je však prozatímní, nejedná se o rozhodnutí 
o přijetí. To bude zveřejněno společně se všemi ostatními školami v jednotném květnovém termínu.

Uchazeči, kteří podali přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023:

 • budou moci podat přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky. Do této přihlášky zařadí i původně přihlášené obory vzdělání s talentovou zkouškou. Pro podání přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky platí termín 20. února 2024. Tito uchazeči seřadí těchto až pět oborů podle své priority. Uchazeč může seřazení oborů změnit až do 15. března 2024.
 • I pokud nepodají přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky, mohou „prohodit“ seřazení oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 15. března 2024. Tím změní svou prioritu.
 • Pokud neudělají nic, pak platí, že seřazení oborů vzdělání na „modré“ přihlášce vyjadřuje uchazečovu prioritu.

 

Informační zdroje

Ministerstvo připravuje širokou informační kampaň, která bude spuštěna v průběhu listopadu. V rámci ní je počítáno s různými formami předávání důležitých informací všem aktérům. Půjde zejména o: 

 • kontaktní kampaň ve všech krajích/krajských městech,
 • webináře, videa a tutoriály,
 • profesionální helpdesk,
 • metodické a informační materiály pro školy, uchazeče i zákonné zástupce.

Všechny potřebné informace budou pro všechny aktéry shromažďovány na jednom místě, v nejbližších dnech budou spuštěny webové stránky, které budou průběžně aktualizovány a doplňovány.

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR

Dostupné také on-line: www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore