01.09.2022

Financování adaptačních aktivit pro ukrajinské děti ve školách ve školním roce 2022/2023

Výzva zaměřená na adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny pro období září– prosinec 2022 je stále otevřena.

Adaptační skupiny

V průběhu července 2022 byla na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (https://www.msmt.cz/mladez/adaptacni-skupiny-pro-deti-cizince-migrujici-z- 3 ukrajiny-zari) a na Edu.cz https://www.edu.cz/vyhlaseni-vyzvy-msmt-na-podporuadaptacnich-skupin-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-zari-prosinec-2022/ zveřejněna výzva zaměřená na adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny pro období září– prosinec 2022. Možnost čerpat prostředky z této výzvy je stále otevřena. Žádosti se podávají do 15. září 2022. Adaptační skupiny jsou primárně určeny k zajištění úspěšné adaptace na nové prostředí právě v období prvních třech měsíců pobytu v ČR. Do adaptačních skupin mohou být zařazovány děti s vízem o dočasné ochraně ve věku od 3 do 18 let. Děti ve věku 3 až 5 let, kterých se netýká povinné předškolní vzdělávání, mohou do adaptační skupiny docházet bez dalšího časového omezení, a to i po uplynutí lhůty 90 dnů od udělení víza. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání nebo povinná školní docházka, mohou být do adaptační skupiny zařazeny pouze v adaptační lhůtě 90 dnů. Po vypršení této lhůty může provozovatel umožnit docházku těmto dětem pouze ve výjimečném případě, kdy dítěti brání v plnění povinné školní docházky skutečnost, že ve správním řízení nebylo přijato do školy. V takové situaci do doby přijetí k plnění povinného předškolního vzdělávání nebo povinné školní docházky může dítě docházet po nezbytně nutnou dobu do adaptační skupiny. Adaptační skupiny lze také specificky zaměřit na jazykovou podporu mladistvých ve věku 15+, kteří se připravují na přijetí do střední školy. Pro tyto účely je možné využít i připravený sylabus s návrhem obsahu mimoškolního vyučování v češtině pro budoucí středoškoláky, tento sylabus je k dispozici na výše uvedeném odkazu. Součástí zveřejněné výzvy (na odkazech uvedených výše) je i metodické doporučení.

Oprávněným žadatelem je: veřejná vysoká škola, právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku, územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy a dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí, krajem, hl. městem Prahou, městskou částí hlavního města Prahy nebo dobrovolným svazkem obcí, nestátní nezisková organizace, jejímž hlavním cílem není vytváření zisku, a která splňuje podmínky výzvy.

Žadatelům doporučujeme, aby si před podáním žádosti zmapovali potenciální zájem o tyto aktivity například prostřednictvím místně příslušných Integračních center, viz https://www.integracnicentra.cz.


Ukrajinský asistent pedagoga

V mateřských, základních a středních školách a konzervatořích (s výjimkou škol při zdravotnických zařízeních) zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí lze v návaznosti na integraci ukrajinských žáků zřídit pozici ukrajinského asistenta pedagoga. Finanční prostředky na zajištění této pozice lze čerpat od 1. září do 31. prosince 2022, a to pouze formou pracovního poměru. Rozhodné pro nárok je počet cizinců s udělenou dočasnou ochranou integrovaní ve třídách, ve kterých je nejvýše 50 % těchto cizinců. Pro mateřské školy a plně nebo neúplně organizované základní školy je pro nárok na tuto pozici 4 stanoveno minimálně 10 cizinců z Ukrajiny, pro střední školy a konzervatoře je to minimálně 20 cizinců z Ukrajiny, pro základní školy tvořené třídami pouze 1. stupně ZŠ, které mají ve třídách zařazeny žáky z více ročníků, je to 5 cizinců z Ukrajiny. Pro spojené mateřské a základní školy v jednom subjektu se počty cizinců počítají dohromady za MŠ a ZŠ. Školy, které budou mít o tuto pozici zájem vyplní příslušné údaje do mimořádného šetření, které se bude konat od 15. září do 20. září 2022 na adrese https://sberdat.uiv.cz/login. Finanční prostředky obdrží školy nejpozději do 30. listopadu 2022.

Podobné parametry této podpory jsou zveřejněny na odkazu https://www.edu.cz/methodology/metodicke-poznamky-kzajisteni-ukrajinskeho-asistenta-pedagoga-od-zari-2022/ je materiál zveřejněn včetně metodických komentářů.


Jazyková příprava

Vyhláškou č. 250/2022 Sb. je také upravena vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, kterou dochází po časově omezenou dobu na školní rok 2022/2023 k úpravě parametrů jazykové přípravy v základním vzdělávání. Obdobně jako ve 2. pololetí loňského školního roku krajský úřad na seznam určených škol zařadí rovněž školu, která nesplňuje dosavadní kritéria stanovená vyhláškou, pokud má alespoň 5 žáků s nárokem na jazykovou podporu (cizinci, kteří plní povinnou školní docházku v ČR max. 12 měsíců) a požádá o určení krajský úřad. Škola musí mít pro zajištění jazykové přípravy personální a prostorové podmínky.

Všechny změny jsou promítnuty v aktualizaci metodiky, která je dostupná na odkazu https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicky-material-msmt-kposkytovani-bezplatne-jazykove.

Stávající kritéria stanovená vyhláškou stále zůstávají v platnosti. Postup pro žádost o zařazení na seznam určených škol stanoví příslušný krajský úřad.

Zdroj: MŠMT