21.12.2023

Vláda dala DZ zelenou

Vláda 20. 12. 2023 schválila Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2023–2027 („DZ“).

Jde o nelegislativní, implementační dokument Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ („Strategie 2030+“). Blíže tedy konkretizuje jednotlivé kroky, které mají jednotliví aktéři ve školství učinit tak, aby byly naplňovány cíle určené Strategií 2030+.

SMO ČR se podílel na připomínkování tohoto materiálu a podařilo se nám ovlivnit jeho podobu, tak aby mj. počítal s úlohou obcí a krajů, která odpovídá jejich povaze a působnosti. Konkrétně jsme tedy argumentovali, že pokud má plán být realistický, pak je dobré zapojit obce a kraje do rozvoje dopravní dostupnosti škol, budování ubytovacích kapacit pro žáky nebo třeba brát v potaz úlohu, kterou hrají orgány OSPOD v práci s mládeží v tísnivé sociální situaci; za zbytečné jsme naopak považovali, aby obcím či krajům byla přiřknuta větší úloha týkající se metodické práce v oblasti genderové diskriminace ve školách.

Dále jsme upozorňovali, že DZ musí reflektovat povinnost státu zajistit dostatek prostředků, což se do DZ propsalo. Naopak jsme se ohradili proti tomu, že DZ již v návrhu pracoval s převzetím nepedagogů obcemi, a to bez předchozí diskuze se samosprávou. Celkově jsme tedy zvědavi, nakolik jsou vytyčené cíle realistické a zda budou všichni aktéři schopni plnit své dílčí úkoly.

Mgr. Tomáš Sobota, Legislativní a právní sekce