Vzdělávání

V oblasti vzdělávání řeší aktuální témata předškolního, základního vzdělávání a neformálního vzdělávání. Zabývá se otázkami spojenými s financováním školství a nastavení dotačních titulů. Zveřejňuje metodická doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce a Veřejné ochránkyně práv v oblasti vzdělávání.

08.02.2024

Aktuální informace k přijímacímu řízení

SMO ČR obdržel dopis vrchního ředitele sekce vzdělávání a mládeže Mgr. Jana Mareše, MBA k aktuálním informacím k přijímacímu řízení.

19.01.2024

POZVÁNKA NA WEBINÁŘ: DĚTSKÁ SKUPINA V NEMOCNICI

Aktuálně se na Asociaci provozovatelů dětských skupin obrací nemocnice a zdravotnická zařízení k řešení personální krize lékařů, lékařek a zdravotních sester. Jedním z možných řešení je vlastní dětská skupina pro děti zaměstnanců od 1 roku, kterou lze nyní navíc vybudovat s podporou evropských dotací.

15.01.2024

Jak na povinnou školní docházku v zahraničí? Metodika poradí!

Vzhledem ke zvýšené mobilitě a globalizaci již dnes není žádnou zvláštní výjimkou, pokud děti plní alespoň část základní školní docházky v zahraničí.

15.01.2024

Informace ke středním školám

Od 15. ledna 2024 se středním školám zpřístupňuje Digitální přihlašovací systém CZVV (DIPSY), v němž budete moci zadat podstatné údaje o své škole, potřebné k následnému přihlašování uchazečů o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou. Tyto údaje o školách je potřeba zadat do DIPSY nejpozději do 31. ledna 2024.

09.01.2024

Ministerstvo školství a tělovýchovy informuje

Na zajištění pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách, které přijaly ke vzdělávání alespoň minimální stanovený počet cizinců s udělenou dočasnou ochranou bude možné i nadále čerpat dodatečné finanční prostředky.

13.11.2023

Digitalizace přijímacího řízení na střední školy přinese změny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informace k návrhu elektronizace přijímacího řízení na střední školy.

13.03.2023

Jíme zdravě a s chutí

Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vytvořilo ve spolupráci se zkušenými pedagogy výukový program do interaktivních tabulí pro žáky a pedagogy 1. stupně základních škol s názvem „Jíme zdravě a s chutí“.

13.02.2023

Zvyšte si svou kvalifikaci

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy (Přírodovědecká fakulta) připravila novou formu navazujícího magisterského studia sociální a regionální geografie. Kombinovaná forma studia je vhodná pro již zaměstnané kolegy a kolegyně, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci a rozšířit  svoje znalosti v oblastech lokálního a regionálního rozvoje, veřejné správy a dalších tématech.

09.02.2023

Jak Recyklohraní pomáhá školám, městům a obcím?

Školní vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět již 15 let rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou úkolů, her, menších projektů a vzdělávacích akcí. Pedagogům poskytuje metodickou podporu v podobě příruček, výukových scénářů, tematických videí a vzdělávacích seminářů či webinářů. Nabídku doplňují lektorské programy pro doplnění výuky přímo ve školách.

07.07.2022

Komentář k zákonu Lex Ukrajina (včetně novelizace Lex Ukrajina II)

Informační materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako metodický výklad k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství.

23.05.2022

MPSV nabízí městům a obcím pomoc se založením dětské skupiny i jejím financováním

Od 1. října 2021 mohou města a obce zakládat tzv. dětské skupiny. MPSV si tím slibuje flexibilnější řešení nedostatečných kapacit mateřských škol v jednotlivých regionech. Na jejich zřizování a provoz je připravena finanční podpora. Dětské skupiny mohou v současné situaci pomoci také řešit nárůst dětí předškolního věku rodin z Ukrajiny.

17.02.2022

Mapa vzdělávacího ne/úspěchu

Tým okolo sociologa Daniela Prokopa spojil data o mikroregionech a ukazuje, že vzdělávací neúspěšnost (propadání, nedokončování ZŠ či absence) není jen problémem Karlovarska či Ústecka. Trápí i periferie Plzeňského a dalších bohatších krajů. Seznamte se s výsledky této analýzy.

05.10.2021

MŠMT představuje výstupy pokusného ověřování na malých třídních kolektivech ZŠ

MŠMT zveřejnilo na stránkách edu.cz výstupy Pokusného ověřování – malé kolektivy, resp. „Organizace, způsob a formy vzdělávání v základních školách s oběma stupni základního vzdělávání a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí“ za rok 2020.

02.06.2021

Roušky ve třídách odporují zdravému rozumu. Do škol musí vyjíždět sanitky, říká Lukl

EDIT: Ode dneška již vyjma 3 krajů nemusí školáci roušky ve škole nosit.

06.05.2021

Školy zakoupily přes 74 tisíc nových notebooků a tabletů, přes polovinu z nich půjčily dětem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo Zprávu z mimořádného šetření MŠMT k distanční výuce žáků v základním vzdělávání.

10.04.2021

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o testování ve školách

Ministerstvo školství v posledních dnech zaznamenalo několik aktivit, které mají za cíl zpochybnit návrat do škol za podmínek testování či povinnosti dodržovat režimová opatření.

04.03.2021

MŠMT začíná testovat podobu středního článku podpory škol v regionech

Střední článek jako místo podpory v administrativní i pedagogické práci, koordinátor komunikace mezi školami a zřizovateli na straně jedné, ministerstvem školství, Českou školní inspekcí, Národním pedagogickým institutem a dalšími aktéry vzdělávání na straně druhé.

02.03.2021

Metodika k distanční výuce v mateřských školách

S uzavřením mateřských škol v důsledku vládních krizových opatření vyvstává pro školky povinnost zajistit pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, výuku distanční formou. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo za tímto účelem soubor metodických doporučení.

01.03.2021

Informace k provozu škol od 27. 2. do 21. 3. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o provozu škol a školských zařízení v následujících třech týdnech.

04.02.2021

Pilotní činnost středního článku podpory škol zahájena na Svitavsku

Ve středu 3. února proběhlo oficiální odstartování pilotního projektu „středního článku vzdělávání“ na území Svitavska. Pilotáž jednoho z klíčových opatření Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ tak bude probíhat v úzké spolupráci MŠMT se starostou Svitav a předsedou Školské komise Svazu města a obcí Mgr. Davidem Šimkem.

27.01.2021

MŠMT zveřejnilo rozpis přímých výdajů do školství na rok 2021 a upozorňuje na zvýšení normativů ONIV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo rozpis finančních prostředků státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2021.

12.11.2020

První a druhé třídy ZŠ nastupují 18. 11. zpátky do školy

Ministr školství Robert Plaga oznámil včera ve sněmovně znovuotevření základních škol pro 1. a 2. třídy prvního stupně a speciálních škol (tzn. školská zařízení podle § 16 odst. 9 školského zákona). Umožněny by měly být také individuální konzultace 1 žák – 1 pedagog.

14.08.2020

Novela školského zákona upraví distanční výuku

Ačkoliv na drtivé většině škol probíhala na jaře tohoto roku v důsledku uzavření škol výuka distanční formou, tento způsob výuky nemá na základních školách přes všechny metodiky MŠMT oporu ve školském zákoně. Ten umožňuje distanční či kombinovanou formu výuky jen ve středním a vyšším odborném školství, nikoliv však na základních školách, kde jako nutnou podmínku výuky vyžaduje zákon osobní přítomnost žáků. Povinnost prezenční výuky samozřejmě nebyla ani doteď bez výjimek. Školský zákon zná již nyní možnost individuálního vzdělávání odůvodněného v individuálních případech speciálními vzdělávacími potřebami či mimořádným nadáním žáka. Takový postup ale logicky není aplikovatelný kolektivně a nelze v něm hledat oporu pro zavádění plošných opatření.

06.01.2020

Změny ve financování nepedagogických pracovníků od 1. ledna 2020

Ve financování nepedagogických pracovníků od 1. ledna 2020 dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dojde k pouze jediné podstatné změně. Nově bude MŠMT rozepisovat objem finančních prostředků na platy nepedagogických pracovníků vykonávajících činnost přímo navázanou na vzdělávací činnost školy prostřednictvím normativu na každou jednotlivou školu.