24.11.2021

Stanovisko k podmínkám konání zkoušek zvláštní odborné způsobilosti

A to s ohledem na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 22. 11. 2021

Podle mimořádného opatření Č. j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN, s účinností od 22. 11. 2021, jsou stanoveny následující podmínky pro konání vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, a to:


zakazuje účast osobám, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19,


zakazuje účast osobám v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, které nesplňují podmínky stanovené v čl. I. odst. 17 opatření (viz níže),


organizátor akce (IVS) musí u osoby, která musí splňovat podmínky podle čl. I. odst. 17, při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu čl. I. odst. 17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle čl. I. odst. 17 neprokáže, nebude se moci této akce účastnit.


Podmínky podle čl. I. odst. 17 opatření:


a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o
                                                i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
                                               ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, nebo
                                               iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud nedokončila očkování, resp. od očkování neuplynulo 14 dnů,


b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a tuto skutečnost doloží,


c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.


Viz Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN ze dne 20. listopadu 2021:https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Mimoradne-opatreni-omezenimaloobchodniho-prodeje-zbozi-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-22-11-2021.pdf


Podmínky ochrany dýchacích cest podle čl. I opatření Č. j.: MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN:


Všem osobám se s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek, a to při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě.


Viz Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-62/MIN/KAN ze dne 10. 11. 2021: https://www.mzcr.cz/zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-27-10-2021-k-ochranedychacich-cest-s-ucinnosti-od-15-11-2021/


Ubytování spojené s vysláním na služební cestu za účelem složení zkoušky ZOZ


Dle čl. I odst. 6 písm. e) bod i) Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN ze dne 20. listopadu 2021 lze krátkodobé ubytovací služby poskytnout úředníkům za účelem vykonání zkoušky ZOZ za následujících podmínek:


· jedná se o osoby, které se ubytují z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných, které nelze odložit,

· ubytovaná osoba nemusí splňovat podmínky podle čl. I. odst. 17 opatření (viz výše), pokud doloží, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV- 2 s negativním výsledkem.


Viz Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN ze dne 20. listopadu 2021:https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Mimoradne-opatreni-omezenimaloobchodniho-prodeje-zbozi-a poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-22-11-2021.pdf.


Kdo hradí náklady na testování v případě zaměstnance vyslaného na pracovní cestu


- Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci, podle § 151 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce, tj. při pracovní cestě atd.
- Zaměstnavatel je povinen podle § 156 zákoníku práce zaměstnanci poskytnout při pracovní cestě náhradu:


o a) jízdních výdajů,
o b) jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny (pouze pokud trvá pracovní cesta déle než 7 kalendářních dnů),
o c) výdajů za ubytování,
o d) zvýšených stravovacích výdajů (dále jen "stravné"),
o e) nutných vedlejších výdajů, tj. těch, které mu vzniknou v přímé souvislosti s pracovní cestou, a to ve výši, kterou zaměstnavateli prokáže. Nemůže-li zaměstnanec výši výdajů prokázat, přísluší mu náhrada odpovídající         ceně věcí a služeb obvyklé v době a místě konání pracovní cesty.


Nutné vedlejší výdaje v souvislosti s pracovní cestou k vykonání zkoušky ZOZ hrazené zaměstnavatelem vzhledem k opatřením v souvislosti s výskytem COVID-19


o náklady na RT-PCR vyšetření
o náklady na respirátory


Toto stanovisko upřesňuje stanovisko IVS Praha dostupné na stránkách: https://www.institutpraha.cz/o-nas/novinky/informace-k-obnnoveni-vyuky-a-zkousek/ .


Zpracoval: ODK
V Praze dne 22. 11. 2021