31.05.2022

Jak se daří ve školách integrovat ukrajinské děti?

Česká školní inspekce zveřejnila Průběžnou zprávu o integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků.

V polovině května 2022 bylo v českých mateřských školách zapsáno 3,8 tis. ukrajinských dětí a v českých základních školách více než 26 tis. ukrajinských žáků, kteří přišli do České republiky v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině.

V územích s vysokou koncentrací ukrajinských uprchlíků a současně vysokou mírou naplnění existujících kapacit lze očekávat kapacitní problémy při přijímání ukrajinských dětí a žáků v mateřských a základních školách. V téměř polovině navštívených základních škol byly vnímány vnitřní kapacitní problémy spojené s příchodem ukrajinských žáků. V návaznosti na situaci jednotlivých škol se problémy týkaly zejména oblasti prostorové a personální. V případě mateřských škol byly kapacitní problémy (především s kapacitou učeben) zaznamenány u pětiny navštívených škol.

Téměř všechny navštívené mateřské i základní školy přijaly alespoň nějaké vhodné opatření zaměřené na koordinaci přijetí a adaptaci nově zapsaných ukrajinských dětí a žáků, ať již se jednalo o formulaci souvisejících zásad a postupů, o ustanovení funkce koordinátora adaptačního procesu, nebo o využití ukrajinsky hovořící osoby či patrona z řad spolužáků k podpoře ukrajinských dětí a žáků při adaptaci na nové prostředí.

Jen malý podíl navštívených mateřských (6 %) a základních škol (10 %) vzdělává ukrajinské děti a žáky výhradně či převážně odděleně od ostatních dětí a žáků, tj. v samostatně vytvořených skupinách. Dalších 7 % mateřských a základních škol realizuje výuku ukrajinských dětí a žáků kombinovaně s vyrovnaným zastoupením výuky v samostatné skupině ukrajinských dětí a žáků a výuky ve třídě s ostatními dětmi a žáky. V navštívených mateřských a základních školách tak převládá výuka ukrajinských dětí a žáků probíhající převážně ve smíšených třídách s ostatními žáky. Samostatné skupiny ukrajinských dětí a žáků, i když fungují jako doplněk paralelně se vzděláváním v heterogenních třídách, jsou pak typicky využívány pro intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka, případně pro doučování nové látky za účelem vyrovnávání rozdílů.

Necelá pětina základních škol vytvořila pro nově zapsané ukrajinské žáky tzv. adaptační skupiny, do nichž žáci docházejí před svým začleněním do běžné výuky a typicky se věnují osvojení základům českého jazyka a socializačním aktivitám. Výuka češtiny jako druhého jazyka nebyla zajištěna jen na 7 % navštívených základních škol, a to především z personálních (případně finančních) důvodů. Výrazné rozdíly mezi školami panovaly v rozsahu dosud realizovaného vzdělávání v českém jazyce jako druhém jazyce. Pro rozvoj dovedností ukrajinských dětí a žáků komunikovat v českém jazyce jsou důležité i další situace, kdy se s ním dostávají do kontaktu (např. adaptační skupiny, komunikace s ostatními žáky při běžné výuce, mimoškolní aktivity).

Na více než polovině navštívených základních škol se část ukrajinských žáků distančně účastnila rovněž vzdělávání ve své kmenové ukrajinské škole. Podle odhadů vedení školy či jím určeného koordinátora se jedná přibližně o 14 % ukrajinských žáků, kteří jsou v současnosti v českých základních školách vzděláváni. Na čtvrtině dotčených škol se tito žáci distanční výuce vedené z Ukrajiny věnovali vedle vzdělávání v české škole každý den, na polovině pak vícekrát týdně, dodatečná zátěž ukrajinských žáků tedy byla vysoká a ve zjištěních z některých škol vedla i k odhlašování žáků z výuky v české škole. Rezervy existují také v informovanosti řady škol o účasti nově zapsaných ukrajinských žáků na distanční výuce z Ukrajiny.

Pro usnadnění příchodu a později adaptace ukrajinských dětí a žáků na novou školu stanovily téměř dvě třetiny základních škol a polovina škol mateřských osobu koordinátora a necelá polovina mateřských a základních škol ukrajinsky mluvící osobu odlišnou od koordinátora, typicky osobu příbuznou k některému z ukrajinských žáků školy nebo ukrajinsky hovořícího zaměstnance školy. Obě pozice současně byly vytvořeny na třetině základních škol a na necelé čtvrtině škol mateřských, naopak ani jednu z těchto pozic neměla ustavenu necelá čtvrtina základních škol a třetina mateřských škol.

Celou zprávu naleznete v příloze a na stránkách ČŠI: https://csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Prubezna-zprava-o-integraci-a-vzd