Veřejná podpora14.06.2011

Průlomový rozsudek Ústavního soudu k regulaci hazardu!

Dnes dopoledne rozhodl Ústavní soud, že obce mohou na svém území zakázat provoz videoterminálů. Potvrdil totiž vyhlášku města Chrastava, která stanovila, že videoloterní terminály splňují definici výherního hracího přístroje a obec je proto může regulovat. 

13.06.2011

Odpisování veškerého majetku již za půl roku

Svaz má od dubna tohoto roku zastoupení v Komisi pro koncepci a rozvoj účetnictví a auditu, což je poradní orgán ministra financí. V současné době shromažďuje Kancelář zkušenosti s prvním rokem aplikace pravidel účetní reformy a také připravenost na zahájení odepisování od roku 2012.

03.06.2011

Zásadní změny v 67 zákonech

Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení zákon o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa. Návrh obsahuje řadu změn, které se dotknou obcí a měst v pozici zaměstnavatele a plátce daní. Text má 129 stran a, bohužel, není k dispozici konsolidovaná verze.

03.06.2011

Nové parametry RUD: nekompromisní kompromis

Návrh na změny v rozpočtovém určení daní, které včera novinářům představil ministr financí Miroslav Kalousek, se liší od původně diskutovaných kompromisních řešení. V rámci pracovní skupiny pro rozpočtové určení daní, jejíž poslední jednání proběhlo 16. května, se tento návrh ze strany ministerstva nikdy neobjevil.

02.06.2011

Daňové inkaso za květen: pozor na předčasnou euforii

Pokladní plnění daňových příjmů působí ve srovnání s předchozími měsíci pozitivněji. Zdá se však, že nárůst inkasa DPH souvisí především s legislativními změnami, které se v příslušném zákoně objevily v dubnu. Lze odhadovat, že zhruba 6 mld. Kč získaly veřejné rozpočty jako celek navíc oproti dlouhodobému stavu v měsíci květnu

01.06.2011

Bude od příštího roku DPH neuznatelným výdajem?

Od ledna 2012 se při zdaňování stavebních prací přechází na tzv. reverse-charge, v zákoně o DPH se hovoří o režimu přenesené daňové povinnosti. Svaz již několik měsíců upozorňuje, že v případě územních samosprávných celků či příspěvkových organizací vzniká vážný problém s dotacemi, neboť u nich je zpravidla prokazování čerpání uznatelných nákladů vázáno na došlé faktury od dodavatele. Od příštího roku totiž budou fakturované částky bez DPH.
 

19.05.2011

Analýza dotací aneb Ententýky, dva špalíky

Ministerstva odmítají poskytnout informace o svých dotačních titulech tak, aby bylo možné aktualizovat přehled za rok 2008. To je patrně nejpodstatnější informace z dalšího jednání pracovní skupiny k novele rozpočtového určení daní, které se zúčastnili výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech a místopředseda Svazu Dan Jiránek.

13.05.2011

Informace poskytované Všeobecnou zdravotní pojišťovnou obcím jako správcům daně

Od 1. 1. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Tímto zákonem je nově upraveno poskytování informací správcům daně. Současně bylo novelizováno ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., které připouští možnost vzájemného poskytování informací mezi VZP ČR a orgány místní správy, jako správci daně. Pro účel poskytování součinnosti bude otevřen způsob komunikace prostřednictvím datových schránek. Z důvodu co nejefektivnějšího zpracování výzev VZP navrhuje jednotnou formu pro zadání požadavků na poskytnutí informací.

13.05.2011

Vyměřování a vymáhání místních poplatků

Nejen v souvislosti se zpoplatňováním jiných technických herních zařízení zaznamenala Kancelář Svazu zvýšení počtu dotazů na správu místních poplatků. Uvádíme proto odkazy na několik metodických doporučení. 

03.05.2011

Svaz provádí shrnutí zpoplatňování hazardu – pomozte nám

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny by měl 19. května projednávat změnu v zákoně o loteriích. Dosavadní tři novely se rozšířily o čtyři pozměňovací návrhy, které jsou vzájemně protichůdné, a to zejména v přístupu ke zpoplatňování výnosů z hazardních her. Argumentaci Svazu je nyní třeba rozšířit o shrnutí obsahu co největšího počtu aktuálních obecně závazných vyhlášek. Vyzýváme proto obce ke spolupráci a jejich zaslání.

03.05.2011

Daňové inkaso v dubnu: pokles pokračuje

Ministerstvo financí zveřejnilo informace o pokladním plnění za čtyři měsíce. Opětovně jde spíše o nepříznivé zprávy, neboť u všech sdílených daní se celostátní inkaso pohybuje pod hodnotami loňského roku.

02.05.2011

Důvody nižších příjmů z DPH

V průběhu února a března zaznamenaly obce podstatné snížení příjmů z daně z přidané hodnoty. Svaz proto zjišťoval důvody a zejména odhady celoročního inkasa, a to také v souvislosti s předpokládanou novelou DPH, která bude mít vliv na příjmy samospráv. 

28.04.2011

Zpoplatnění videoloterních terminálů vyjasněno

Odbor majetkových daní a poplatků Ministerstva financí vydal dlouho avizované metodické doporučení k výkladu pojmu tzv. jiné technické herní zařízení. Tato metodika reaguje na nejasnosti panující v  oblasti zpoplatňování videoloterních terminálů po schválení novely zákona o místních poplatcích v loňském roce.

27.04.2011

Rozšíření kompetencí NKÚ: zcela zbytečný návrh

Téměř nepozorovaně se na program dnešního jednání vlády dostaly body, jejichž cílem je rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu. Touha po jednoduchých řešeních problému, toho skutečného i domnělého, vedla k návrhu, který ve skutečnosti žádné zlepšení nepřináší. Materiál je předložen bez vypořádání připomínek Svazu i krajů.

20.04.2011

Kdo schvaluje rozpočtové opatření?

Odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra zveřejnil v minulých dnech tři zajímavá stanoviska. První se týká možnosti schvalovat rozpočtová opatření, druhé se zaměřuje na schvalování závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření, třetí se pak dotýká zahrnování cizinců do počtu obyvatel.

20.04.2011

Příprava na odepisování majetku začíná

Od roku 2012 budou obce a další účetní jednotky odepisovat majetek v hlavní činnosti. Do konce roku tedy bude třeba provést klasifikaci veškerého dlouhodobého majetku, určit jeho cenu, zaúčtovat jednorázové oprávky. Nový účetní standard by měl obcím pomoci tyto činnosti provést.

06.04.2011

Regulace hazardu: rozhodne se v květnu?

Dnes se konalo jednání Rozpočtového výboru k regulaci hazardu, kvůli rozsáhlým pozměňovacím návrhům byl však bod odložen na květen. Vzhledem k době, po kterou je návrh již projednáván ve 2. čtení, uvedli poslanci do usnesení závazek, že v květnu již opravdu rozhodnou.

05.04.2011

Regulace hazardu patří do rukou obcí, shodují se starostové, zákonodárci i provozovatelé

Hazardní hry a jejich negativní dopady jsou pro města obce stále větším problémem. Pro mnohé bylo velkým zklamáním, když prezident republiky v červnu loňské roku vetoval návrh zákona, který měl obcím umožnit mnohem výraznější regulaci hazardních her. Svaz si uvědomil, že pokud se má dospět k vytouženému cíli, je nutné odložit řevnivost, nedívat se na politické barvy a zasednout k jednomu stolu. Dne 9. března 2011 proto zorganizoval setkání, při kterém se poprvé ke společnému jednání sešli zástupci obcí, Parlamentu, ministerstva financí i herního průmyslu.

01.04.2011

Inkaso daňových příjmů za I. čtvrtletí: horší než jsme doufali

Ministerstvo financí zveřejnilo pokladní plnění daňových příjmů za březen. U všech významných daní byl zaznamenán meziroční pokles. V kontextu diskuzí o zvyšování sazeb DPH a související úpravy procent sdílení je tato skutečnost velmi zásadní.

28.03.2011

Novela RUD letos třikrát

Již téměř čtyři roky se na ministerstvu financí připravuje změna financování obcí prostřednictvím rozpočtového určení daní, která by především řešila tzv. „U“ křivku. Aktuální návrh novely zákona však pouze reaguje na vládní záměry úprav sazeb DPH. Zástupci Svazu měst a obcí ČR se proto dnes sešli s ministrem financí Miroslavem Kalouskem.

18.03.2011

Částečná kompenzace sníženého příspěvku na státní správu

Svaz dlouhodobě upozorňoval na nelogičnost domnělé náhrady sníženého příspěvku na přenesený výkon státní správy zvýšenými výnosy ze sdílených daní. Přístup obsažený ve státní rozpočtu na rok 2011 nejvíc dopadá na obce s rozšířenou působností, které mají malé správní centrum, ale zajišťují činnost pro velký obvod. Nyní by tyto obce měly získat alespoň částečnou kompenzaci ztráty.

14.03.2011

Metodika MF ČR k novelizované dani z přidané hodnoty

Ve Sbírce zákonů, částka 17, byl zveřejněn zákon č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („novela zákona o DPH“) s účinností od 1. 4. 2011. Ministerstvo financí vydalo všeobecný souhrn změn i podrobnější metodické postupy. Doporučujeme členským obcím, aby se s dokumenty seznámily.

14.03.2011

Novela DPH již za pár dní

S účinností od 1. dubna 2011 se v dani z přidané hodnoty zásadně mění některé zažité postupy. Pro obce a neziskové organizace jde patrně o největší změnu od platnosti zákona. Svaz měst a obcí ČR oslovil Ministerstvo financí s téměř dvěma desítkami obsáhlých otázek, které vycházejí z praktické aplikace DPH v prostředí samosprávy. Nyní přinášíme odpovědi.

14.03.2011

Opravdu se rušení finančních úřadů obcí nedotýká?

V minulém týdnu skončilo připomínkové řízení k návrhu zákona o Finanční správě. Ačkoliv řada ustanovení má vliv na činnost samosprávy, nebyl Svaz měst a obcí ČR uveden mezi připomínkovými místy. Obdobně předkladatel nepovažoval za nutné oslovit kraje. Svaz proto požádal o dodatečnou lhůtu pro zaslání připomínek.

21.02.2011

Diskuze o RUD: "ďolík" bude zasypán

Ministerstvo financí představilo kompletní propočty, které mají sloužit jako podklad pro přípravu novely zákona o rozpočtovém určení daní. Nový způsob rozdělování by především měl zvýšit příjmy obcí na dně tzv. U-křivky. Svaz požádal, aby se situace řešila již v roce 2012 formou vyrovnávacího příspěvku.

27.01.2011

DPH se vrací do Sněmovny

Senát včera vrátil novelu zákona o dani z přidané hodnoty. V rámci diskuze se objevily především obavy o dopadech některých opatření na města a obce. Svaz je nyní připraven poskytnout obdobné detailní podklady také poslancům. Podstatný je rovněž příslib ministra financí řešit avizované problémy s DPH u dotací.

21.01.2011

Obecně závazné vyhlášky a daňový řád

V lednu vstoupil v účinnost daňový řád, který nahrazuje současný zákon o správě daní a poplatků. Současně dochází ke změně ve správě místních poplatků. Doporučujeme proto obcím zkontrolovat obecně závazné vyhlášky, zda neobsahují odkaz na zrušený zákon.

20.01.2011

Přehled změn v účetnictví

Ministerstvo financí aktualizovalo webové stránky, které obsahují veškeré dokumenty k účetní reformě. Kromě aktuálního změní zákona a prováděcích vyhlášek jsou zde uvedeny také všechny zatím vydané české účetní standardy pro vybrané účetní jednotky, z nichž tři nové.

20.01.2011

Daň z přidané hodnoty: uslyší Senát obce?

V příštím týdnu by měl Senát projednávat novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která je prezentována zejména jako nástroj k zamezení daňových úniků. Ustanovení směřují především k plátcům z podnikatelské sféry. V případě obcí a dalších plátců, kteří poskytují plnění zatížená daní i taková, která nejsou předmětem daně, způsobí nové prvky řadu komplikací.

18.01.2011

Řekněme Evropské komisi výhrady k DPH

Shodou okolností je v době projednávání zásadní novely zákona o dani z přidané hodnoty zahájena celoevropská diskuze o možných změnách v předpisech ovlivňujících harmonizovanou daň. Některé z otázek se přímo týkají obcí a měst.

03.01.2011

Daňové příjmy v roce 2010: vynucený optimismus

Na konci roku 2010 přesáhlo celkové inkaso na účtech daňových příjmů vedených u České národní banky o 5 % souhrnnou hodnotu roku předchozího. To je pro obecní rozpočty dobrá zpráva. Ovšem míra plnění schváleného rozpočtu se u jednotlivých daní liší, spíše v neprospěch obcí.

03.01.2011

Měsíční odměny starostů a zastupitelů se sníží, místo plánovaných deseti pouze o 5 %

Vláda České republiky dne 7. prosince 2010 projednala a schválila návrh novely nařízení č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Svaz uplatňoval zásadní připomínky k této novele, stejně jako většina krajů, a požadoval zachování stávající právní úpravy. Z původního záměru snížit tyto odměny o 10% tak bylo na základě tlaku ze strany obcí a krajů ustoupeno a vláda schválila materiál navrhující snížení odměn členů zatupitelstev pouze o 5%.

 

31.12.2010

Změny v účetnictví od ledna 2011

Tři dny před koncem roku byla publikována novela zákona o účetnictví. A poslední den (snad) dojde ke zveřejnění novel dvou vyhlášek. Texty by měly přinést zlepšení zatím nepříliš úspěšné reformy účetnictví státu. Ministerstvo alespoň částečně zohlednilo připomínky z praxe, které Svaz pravidelně zprostředkovává.

01.12.2010

Novela DPH - plátce čeká honba za fakturami

Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty se velmi pravděpodobně od roku 2011 bude posuzovat podle zcela jiné logiky než dnes. Přechod z jednoho způsobu na druhý může na začátku roku ohrozit likviditu obcí, které investují.

29.11.2010

NKÚ a rozhodování zastupitelů .... už zase

Když se na jaře letošního roku objevil návrh změny Ústavy, který rozšiřoval pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu směrem k obcím, vytvořil Svaz celý seznam argumentů, jak velké problémy způsobí na první pohled bohulibý záměr. Z vypořádání připomínek tentokrát již vládního návrhu je zřejmé, že zásadní problémy přetrvávají.

26.11.2010

"Změnu v RUD chci od roku 2013," říká ministr financí

Ministr financí a jeho dva náměstci se zúčastnili úvodní schůzky obnovené pracovní skupiny k problematice rozpočtového určení daní. Vzhledem k programového prohlášení vlády, kde pasáže o daňových příjmech obcí zabírají velký prostor, lze očekávat, že tentokrát již opravdu vznikne legislativní návrh.

12.11.2010

Jak odhadnout daňové příjmy nejen v roce 2011

Nově zvolená zastupitelstva budou již velmi brzy schvalovat rozpočet na rok 2011. V případě daňových příjmů, které tvoří více než polovinu zdrojů a jejichž vývoj je v poslední době hůře odhadnutelný, mohou napomoci údaje publikované ministerstvem financí. Je však třeba tak trochu číst mezi řádky.

02.11.2010

Daňové příjmy za říjen: DPH zachraňuje obecní rozpočty

Ministerstvo financí zveřejnilo pokladní plnění daňových příjmů za období leden až říjen letošního roku. Ve srovnání s minulým rokem zaznamenávají všechny sdílené daně růst, ve srovnání s rozpočtem je však situace jiná.

18.10.2010

Informační minimum (nového) zastupitele

Komunální volby mohou v mnoha obcích znamenat podstatnou změnu ve složení zastupitelstva a na pozici starosty. Může se také stát, že nové vedení obce či města bude složeno ze zastupitelů, kteří se dosud profesně pohybovali zcela mimo veřejnou správu. Svaz měst a obcí ČR se proto snaží zajistit pro své členy kvalitní informace tak, aby činnost samosprávy plynule pokračovala.

18.10.2010

Vzorová vyhláška ke zpoplatnění hazardu

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem financí vydalo nové vzorové obecně závazné vyhlášky k místním poplatkům. Mezi nimi také vzor vyhlášky ke zpoplatnění jiných technických zařízení. Využitím doporučené formy mohou obce získat téměř jistotu, že jejich vyhláška nebude ministerstvem zrušena.

15.10.2010

Spolufinancování projektů ve výši 7,5 % zůstává. Ale jen dočasně

Spolufinancování státu u projektů obcí předkládaných do Regionálních operačních programů zůstane zachováno, ale jen u již schválených projektů. Zmatek však stále přetrvává – kdo bude ve skutečnosti vícenákladů ušetřen, a kdo bude mít smůlu?

14.10.2010

Svaz měst a obcí ČR nikdy nepodporoval násilné slučování obcí

 Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) se ostře ohrazuje proti nařčení obsaženému v textu Prohlášení Spolku pro obnovu venkova ČR ze dne 12. října 2010. Říká se v něm, že v posledních dnech zaznívají v médiích ústy zástupců Svazu podpůrné názory na slučování malých obcí jako řešení složitosti samosprávy a přibývání agendy od státu.

13.10.2010

Budoucnost RUD se vyjasňuje

Na jednání vlády se zástupci Svazu, které proběhlo na konci září, bylo přislíbeno skutečné obnovení činnosti pracovní skupiny ke změnám v rozpočtovém určení daní. Ministerstvo financí dosud odůvodňovalo oddalování předložení návrhu novely současného zákona především odlišnými postoji představitelů samosprávy. Je pozitivní, že radikální názory zástupců malých obcí se mění.

08.10.2010

Starosta není státním zaměstnancem

V současné době se ve vnějším připomínkovém řízení nachází návrh na snížení odměn zastupitelů o 10 % s argumentem, že jde o obdobný krok jako v případě zaměstnanců veřejné správy. I při respektování nutnosti úspor veřejných prostředků nelze s návrhem a zejména s jeho odůvodněním souhlasit.

01.10.2010

Zástupci Svazu jednali ve Strakově akademii

Ve středu 29. září 2010 se uskutečnilo další jednání zástupců Svazu s vládou ČR, které se každoročně koná na základě Dohody uzavřené mezi oběma subjekty v roce 2005. Pozornost byla soustředěna především na otázku financování obcí, problematiku hazardu, převodů majetku ze státu na obce, financování sociálních služeb, veřejný pořádek a další.

01.10.2010

Inventarizační vyhláška

Dne 5. října nabývá účinnosti tzv. inventarizační vyhláška, kterou budou obce povinny respektovat od inventur počínajících rokem 2011. Zároveň je však možné ji využít jako podklad pro případné probíhající letošní inventury.

23.09.2010

Reálný pohled ministerstva na reformu účetnictví

Reforma účetnictví státu, která se významně dotkla také obcí a měst, probíhá téměř tři čtvrtě roku. Ministerstvo financí (konečně) reálně zhodnotilo její průběh a přistoupilo na dřívější doporučení Svazu a Asociace krajů.

22.09.2010

Nezastupitelná role měst a obcí při regulaci hazardu

Na základních principech budoucí právní úpravy a nutnosti společného postupu v prosazování regulace se na semináři organizovaném Svazem měst a obcí ČR a poslanci Tomášem Chalupou a Janou Černochovou konaném 13. září 2010 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR shodli přítomní představitelé samospráv, poslanci i senátoři.

03.09.2010

Daňové příjmy nemají sloužit k úhradě nákladů na státní správu

Svaz měst a obcí obdržel predikci daňových příjmů na rok 2011, která je základem pro přípravu státního rozpočtu. Předpokládaný mírný meziroční nárůst daňových příjmů však není důvodem pro současné snížení příspěvku na výkon přenesené státní správy.

23.08.2010

Schodek veřejných financí nelze snižovat na úkor obcí a měst

V souvislosti s přípravou návrhu státního rozpočtu na rok 2011 Svaz v minulých dnech písemně oslovil předsedu vlády Petra Nečase. Svaz respektuje závazek vlády snižovat schodek veřejných financí a chápe nezbytnost takového přístupu. Obce a města v období snížení zdrojů ze sdílených daní přistoupily k výrazným úsporám především běžných výdajů a pro realizaci nezbytných investic byly zapojeny rezervy vytvořené v dřívějších letech. Opatření diskutovaná v médiích i rámcový návrh příjmů a výdajů na příští rok obsahují návrhy kroků, které budou mít rovněž dopad na rozpočty obcí a měst a s nimiž se bude muset samospráva vypořádat. V dopise požádal Svaz předsedu vlády zejména o zvážení nutnosti dvou konkrétních návrhů, které by na rozpočty obcí a měst měly nemalý dopad.

19.08.2010

Zpoplatnění videoterminálů: opravdu tak nejasné?

Po několika měsících účinnosti novely zákona o místních poplatcích, která výrazně rozšiřuje předmět zpoplatnění, provozovatelé hazardních her stále zdůrazňují z jejich pohledu závažné nejasnosti. Provozovatelé rovněž zpochybňují sdělení Ministerstva financí a opakují svoji obavu, aby při případných soudních sporech obce neutrpěly škodu...

13.08.2010

Ceny zemědělské půdy pro daň z nemovitostí

Ministerstvo zemědělství předložilo do připomínkového řízení návrh změny vyhlášky, kterou se stanoví průměrné základní ceny zemědělských pozemků. Stanovené hodnoty tedy mají vliv na inkaso daně z nemovitostí. Přinášíme srovnání současné vyhlášky a návrhu pro dotčená katastrální území.

11.08.2010

Stanovisko ministerstva k místnímu poplatku za VHP

Úsilí provozovatelů hazardních her a automatů nehradit místní poplatky nepolevuje. Ministerstvo financí však vydalo v minulých dnech metodický pokyn, v němž nezpochybňuje jednotnou poplatkovou povinnost. Zároveň byla zveřejněna podrobnější pravidla pro posuzování žádostí o provozování sázkových her.

10.08.2010

Smlouva s auditorem předmětem dozoru

Pravidelné přezkoumání hospodaření provádí zdarma pracovníci krajského úřadu nebo za úplatu auditor. Mezi obcí a auditorem tak vzniká vztah, které je dobré upravit smlouvou. Pracovní skupina složená ze zástupců MF a členů Výboru pro veřejný sektor Komory auditorů vypracovala vzor smlouvy, který by měl vyhovovat jak požadavkům a potřebám obcí, tak auditorů.

05.08.2010

Analýza programového prohlášení vlády aneb úspory, veřejné zakázky a RUD

Programové prohlášení vlády vychází z koaliční smlouvy, kterou tři parlamentní strany sepsaly v polovině července. V textu se objevuje nemálo návrhů, které mají vliv také na samosprávu. Nabízíme proto stručnou analýzu dokumentu z pohledu obcí a měst.

02.08.2010

Inkaso daňových příjmů: ostýchavý růst

Po relativně optimistickém stavu daňových příjmů za první pololetí vybízejí údaje za červenec opět k obezřetnosti. Inkaso daní z příjmů zůstává na úrovni loňského roku, pozitivní je pouze růst daně z přidané hodnoty.

29.07.2010

Metodická podpora k odpisování majetku je nezbytná

V období neukončených prvních přenosů účetních dat se na ministerstvu financí konal další metodický den s krajskými metodiky, kterého se účastní také zástupce Svazu. Kromě diskuze nad problémy s předáváním dat do centrálního systému účetních informací státu se podstatná část jednání dotýkala budoucího odepisování majetku.

27.07.2010

Výherní hrací přístroje se zpoplatňují i nadále

Na řadu obcí a měst se obracejí provozovatelé výherních hracích přístrojů s tvrzením, že nemusí hradit místní poplatek. Jde o účelové a koordinované zpochybňování poplatkové povinnosti, kterému je třeba se bránit. 

26.07.2010

Zkušenosti s reformou účetnictví

Do 20. července měly všechny tzv. vybrané účetní jednotky přenést data do centrálního systému účetních informací státu. Po téměř týdnu se ukazuje, že úspěšnost prvních přenosů není zdaleka stoprocentní, a to nikoliv pouze z důvodu pochybení na straně účetních jednotek.

19.07.2010

Změny počtu obyvatel pro RUD

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh prováděcí vyhlášky, která stanovuje podíl obcí na procentních částech celostátního hrubého výnosu daní. Součástí vyhlášky je vždy obsáhlá příloha s přehledem všech obcí. Svaz tradičně připravil srovnání počtu obyvatel v minulé vyhlášce (276/2009 Sb.) a návrhem vyhlášky nové, která bude účinná od 1. září 2010.

14.07.2010

Koaliční smlouva z pohledu obcí a měst

Smlouva, kterou tento týden uzavřeli představitelé tří parlamentních stran, obsahuje ustanovení a vize, které mají vliv také na samosprávu. Nabízíme proto stručné shrnutí dokumentu a upozorňujeme na problematické pasáže.

01.07.2010

Inkaso daňových příjmů: Váhavý meziroční růst

Ministerstvo financí netrpělivě očekávalo inkaso daně z příjmů právnických osob. Od jeho výše se budou odvíjet škrty v druhém pololetí. Poprvé v roce 2010 vykazují prakticky všechny sdílené daně meziroční růst, avšak optimismus by měl být velmi umírněný.

01.07.2010

Zpoplatněte videoloterní terminály!

Dnešním dnem mohou nabýt účinnosti první vyhlášky zpoplatňující výherní loterní terminály. Těm, kdo tak dosud neučinili, doporučujeme co nejdříve schválit příslušnou novou obecně závaznou vyhlášku.

16.06.2010

První informace o budoucím odpisování majetku

V rámci prvního metodického dne na Ministerstvu financí se hovořilo o podobě odpisování majetku v hlavní činnosti, ke kterému by obce měly přistoupit od roku 2011. Zazněla pozitivní informace, že se nepředpokládá hromadné přeceňování majetku.

16.06.2010

Statistika by neměla zadusit účetnictví

Myšlenka rozšíření účetnictví o statistické zjišťování stále přetrvává a dokonce se hovoří již o roce 2011. Detailní dělení a sledování účetních operací dle několika kritérií může v maximální verzi vyústit až ve 444 tabulek.

07.06.2010

Příklady kontrol provedených finančními úřady

Kontrola ze strany finančních úřadů se soustředí nejen na daně. V případě obcí se jedná často také o kontrolu využití dotací. Každé setkání s pracovníky finančních úřadů je vždy jedinečné, ovšem zkušenosti ostatních mohou upozornit na možné problémy.


 

04.06.2010

Předání účetních výkazů se blíží!

Svaz dlouhodobě sleduje postup reformy účetnictví státu a podílí se na zajištění metodické podpory nejen pro členské obce. S blížím se datem prvních přenosů účetních záznamů jsme připravili shrnutí podstatných informací, které se týkají aktuálních registrací do systému i práce na nových předpisech a standardech.

01.06.2010

Inkaso daňových příjmů v květnu

Ministerstvo financí zveřejnilo pokladní plnění daňových příjmů za květen. Meziroční růst je zaznamenán pouze u daně z přidané hodnoty a dle očekávání také u daně z nemovitostí. Výnosy z daní z příjmů zatím zůstávají spíše za očekáváním, ovšem nejpodstatnější informace budou známy až na konci června.

20.05.2010

Nový zákon o loteriích už v roce ….2013 ?!

Praha, 20. 5. 2010. - Dnes začíná 19. schůze Senátu Parlamentu ČR, během které se bude projednávat také poslanecký návrh novely zákona o loteriích. V tisku se objevila řada zavádějících informací, které v některých částech přímo útočí na obce a města. Svaz měst a obcí ČR proto oslovil senátory s nezkresleným vysvětlením podpory poslaneckého návrhu. Zástupci Svazu se rovněž včera zúčastnili jednání v senátním výboru.

19.05.2010

Povodně by na průběh voleb neměly mít vliv

Svaz oslovil dopisem ministerstvo vnitra se žádostí o zpracování doporučení, jak postupovat v případě, že obce postižené povodněmi budou mít ztížené podmínky pro zajištění voleb do Poslanecké sněmovny. Dle dnešního telefonického rozhovoru zatím nemá ministerstvo od krajů žádné informace, že by bylo třeba vydávat nějakou metodickou pomoc.

14.05.2010

Příjmy z RUD musí zohledňovat poskytované služby

Rozpočtové určení daní a jeho budoucnost se opět stalo předvolebním tématem, s čímž souvisí riziko zjednodušujících hodnocení a interpretací. V uplynulém týdnu obdrželi někteří z kandidátů v kraji Vysočina otázky zjišťující jejich názor na sdílené daně. Se souhlasem jednoho z dotázaných zveřejňujeme plné znění otázek a odpovědí.

14.05.2010

Nová očekávaná skutečnost daňových příjmů na rok 2010

Očekávaná skutečnost plnění daňových příjmů se zatím u většiny sdílených daní nemění. Odhad výnosu daně z příjmů právnických osob však již Ministerstvo financí snížilo o téměř 7 %. Přinášíme meziroční srovnání jednotlivých položek sdílených daní.

06.05.2010

Financování voleb: jen nutné výdaje

S ohledem na blížící se volby se množí dotazy k úhradě souvisejících nákladů. Základní pravidlo, podle kterého postupují i kontrolující orgány zní: uznávají se jen opravdu nezbytné výdaje. Přinášíme rovněž konkrétní znění předpisů.

04.05.2010

Inkaso daňových příjmů: spíše horší zprávy

V dubnu nezískaly obce žádné prostředky z daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání. Vzhledem k tomu, že v loňském roce většina fyzických osob - podnikatelů neplatila zálohy, očekávalo se letos podstatné zvýšení zdrojů. Dubnové inkaso je však opět záporné.

03.05.2010

Zadlužení obcí zůstává navzdory krizi stabilní

Ministerstvo financí zveřejnilo informace o vývoj dluhu obcí a měst v loňském roce. V srovnání se zadlužováním na centrální úrovni je stabilní objem dluhu obcí dokladem odpovědného přístupu zastupitelů.

30.04.2010

Pokuty v účetnictví se roku 2010 netýkají

V návaznosti na předložení novely zákona o účetnictví, která obsahuje i možnost trestání obcí, byl ministr financí upozorněn na obavy samospráv související s rizikem ukládání pokut za nedostatky vyplývající spíše z dosud ne zcela funkčního systému účetních informací.

29.04.2010

Obec, kterou řídí státní úředník

PRAMENY. Obec, která díky milionovým dluhům vešla do povědomí široké veřejnosti. Obec, ve které se rozpadlo zastupitelstvo a nikdo už nechce kandidovat. Její majetek je rozprodáván v dražbě, a to včetně domů, v nichž žijí místní obyvatelé. Muselo k tomu dojít? 

16.04.2010

Neopomíjejte sdělit finančnímu úřadu nové koeficienty daně z nemovitostí

Schválení obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví jednotlivé koeficienty daně z nemovitostí, není posledním krokem ke zvýšení zdrojů v rozpočtu. Vyhlášku je ještě třeba zaslat příslušnému finančnímu úřadu, a to do pěti kalendářních dnů ode dne nabytí její platnosti.

06.04.2010

Odpovědi na časté dotazy k výdajům na volby

V souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 28. a 29. května 2010 zveřejnilo Ministerstvo financí informace k výdajům, které lze hradit z prostředků státního rozpočtu.

01.04.2010

Inkaso daňových příjmů za I. čtvrtletí 2010

Ministerstvo financí zveřejnilo pravidelnou informaci o pokladním plnění za I. čtvrtletí 2010. Srovnání s loňským rokem zatím nenaznačuje možnost podstatného růstu inkasa daně z příjmu fyzických osob - podnikatelů. Naproti tomu příjem z DPH by měl i letos tvořit stabilní složku zdrojů obcí a měst.

31.03.2010

Revoluci v rozpočtovém určení daní očekávat nelze

Na ministerstvu financí byla ve středu 31. března 2010 obnovena činnost pracovní skupiny zabývající se systémem rozpočtového určení daní. Po téměř roční pauze by se opět mělo začít diskutovat o budoucnosti financování samosprávy. Hlavní úsilí bude směřovat především ke zprůhlednění dotačního systému a změnám v dani z nemovitostí. 

30.03.2010

Finanční úřady se pustily do kontrol výdajů na konání voleb

Upozorňujeme členské obce, že finanční úřady se zaměřují na detailní zkoumání nákladů na zajištění voleb, konaných i před několika lety. Zmínka o počítání tužek či balíků papíru není ironickou poznámkou, ale skutečností.

29.03.2010

Stát bude v rámci reformy účetnictví ukládat obcím pokuty

Vláda by nejbližší době měla projednávat návrh novely zákona o účetnictví. Materiál bude jistě opatřen upozorněním, že se jedná o nutné přizpůsobení mezinárodním účetním standardům. Bohužel, nad rámec této úpravy se zde skrývají nové pokuty pro obce. Ministerstvo financí zásadní připomínku Svazu neakceptovalo, a to ani za současného stavu průběhu reformy účetnictví.

24.02.2010

Podnět k obnovení pracovní skupiny k RUD

Další koordinační schůzka mezi zástupci Svazu měst a obcí, Sdružením místních samospráv a Spolkem pro obnovu venkova se konala 22. února 2010 opět v Kyjově. V průběhu klidné a věcné diskuze se podařilo nalézt řadu společných bodů, které mohou přispět k vytvoření vhodného způsobu financování obcí, zejména pak k přípravě nového rozpočtového určení daní.

19.02.2010

Budoucnost daně z nemovitostí – zvýšit nebo zrušit?

Daň z nemovitostí by se neměla rušit, existuje prostor pro zvýšení jejího významu v rozpočtech obcí, avšak stát by si měl ponechat možnost upravit základní parametry výpočtu daně. Tak lze shrnout názory účastníků diskusního seminář „Budoucnost daně z nemovitostí – zvýšit nebo zrušit“.

18.02.2010

Nová metodika účetnictví nyní také pro příspěvkové organizace

Pro usnadnění orientace v novém systému účetnictví zpracoval ekonomický odbor Krajského úřadu Jihočeského kraje metodické pokyny, které se následně staly Ministerstvu financí podkladem pro zpracování účetních standardů. Se svolením autorů Svaz měst a obcí ČR nyní oba pokyny nabízí k využití všem obcím. 

18.02.2010

NKÚ a kontrola obcí: co je vlastně zákonnost?

Svaz měst a obcí České republiky velmi pozorně sleduje průběh 2. čtení návrhu změny Ústavy ČR, která by měla rozšířit kontrolní kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu ve vztahu k samosprávě. Návrh změny ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (tisk č. 960), projednává Rozpočtový, Ústavně právní výbor a Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ve všech výborech dostali zástupci Svazu prostor k vystoupení a tlumočili stanovisko Předsednictva. Svaz měst a obcí České republiky se samozřejmě nikterak nechce bránit tomu, aby docházelo k nezbytným kontrolám hospodaření obcí, nicméně navržené formulace se jeví jako zavádějící a vyvolávají obavy z možnosti narušení principu zaručeného práva obcí na samosprávu.
 

 

18.02.2010

Obecní daně - doporučení pro města a obce

Kancelář veřejného ochránce vydala publikaci v rámci Edice dobré správní praxe, která se věnuje tzv. obecním daním, tedy dani z nemovitostí a místním poplatkům. Cílem publikace je poskytnutí praktického a použitelného návodu pro obce a města při stanovování daně z nemovitostí a také vybírání a vymáhání místních poplatků.

13.01.2010

Nové účetní standardy pro obce

Ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 byly zveřejněny čtyři nové standardy, které se vztahují na účetnictví obcí a jejich příspěvkových organizací. Upravuje se zde způsob otevírání účetních knih, transfery, účtování fondů a také nově operace na podrozvahových účtech.

08.01.2010

Obce by měly vyčkat se žádostí o vracení pojistného

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR nedoporučuje členským obcím žádat o vrácení pojistného na sociální zabezpečení uhrazeného v I. pololetí roku 2007. Z úzce právního pohledu a zatímního soudního rozhodnutí lze dovozovat, že tehdy platná legislativa neobsahovala povinnost pojistné odvádět, avšak je zřejmé, že šlo pouze o chybu technického charakteru.

07.01.2010

Reforma účetnictví - první kroky

Na webové stránce Ministerstva financí se postupně objevují dokumenty, které souvisí s reformou účetnictví a přenosem účetních dat. Reforma se týká všech organizací veřejné správy, přinášíme proto pouze výčet odkazů určených pro obce.

05.01.2010

Celoroční inkaso daňových příjmů

Ministerstvo financí zveřejnilo údaje o pokladním plnění daňových příjmů za rok 2009. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k podstatnému poklesu výběru daní z příjmů, zejména pak daně z příjmů právnických osob.

18.12.2009

Další schůzka k budoucnosti financování samosprávy

V návaznosti na usnesení XI. Sněmu proběhla dne 17. prosince další koordinační schůzka mezi sdruženími zastupujícími obce a města, místem konání byl tentokrát Kyjov.

11.12.2009

Rozšíření poradny o téma účetnictví

Reforma účetnictví bude pro obce a města představovat významnou změnu, na jejíž přípravu jim zbývá jen málo času. Pro zajištění podpory členským obcím došlo k rozšíření poradny. Ve spolupráci se společností KPMG Česká republika, s.r.o. budou zajišťovány odpovědi na dotazy členských obcí k tématu novely účetnictví.

10.12.2009

Několikanásobné zvýšení příspěvku na přenesenou působnost

Dlouhodobé úsilí Svaz měst a obcí České republiky o spravedlivou úhradu služeb, které obce vykonávají pro stát, bylo korunováno úspěchem. Schválený státní rozpočet obsahuje zvýšení příspěvku na výkon státní správy, což zejména pro malé obce znamená významné posílení rozpočtů.

02.12.2009

Kalkulačka příspěvku na přenesenou působnost

Od roku 2010 se zvyšuje příspěvek na výkon přenesené státní správy pro obce I. a II. typu. Dochází rovněž ke změně ve výpočtu, proto Svaz připravil kalkulačku, která umožní každé obci zjistit její příjem v příštím roce.

02.12.2009

Seminář "Reforma účetnictví a role starosty"

Již jen měsíc zbývá obcím a městům na přípravu na reformu účetnictví státu, která se výrazně dotkne samosprávy. Reforma bude mít dopad na chod celého úřadu, proto Svaz uspořádal pro členské obce 1. prosince seminář určený převážně pro starosty a primátory. Podklady jsou nyní k dispozici všem obcím.

13.11.2009

Správa místních poplatků obcí

Na Svaz se obrátila členská obec se žádostí, jak postupovat proti poplatníkovi místního poplatku z ubytovací kapacity, který odmítá součinnost při správě poplatku. Přinášíme vyjádření Ministerstva financí, které jsme obdrželi 9. listopadu 2009.

13.11.2009

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací

V důsledku nabytí účinnosti zákona č. 477/2008 Sb., od 1. dubna 2009, který novelizuje zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů provádějí obce změny ve zřizovacích listinách svých příspěvkových organizací. Ministerstvo financí vydalo k této problematice stanovisko s konkrétním postupem. O těchto změnách ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací mají obce podle zvláštních právních předpisů povinnost informovat i některé úřady, a to ve stanovených lhůtách.