Financování obcí

Sekce financování obcí obsahuje užitečné a aktuální informace pro představitele obcí a měst z oblasti financování. Čtenáři jsou informováni o nových skutečnostech v oblasti financování, upozorňovány na nové výzvy a možnosti, jak financovat své obce, najdou zde aktuální informace o hospodářském vývoji naší země či případnou metodickou pomoc.

-----------------------------------

Aktuální informace k dotačním možnostem najdete rovněž pod následujícími odkazy:

Modernizační fond

Národní plán obnovy

Evropské zdroje financování

Národní dotace

Mgr. Jakub Hornek

29.06.2022

Veřejná konzultace - de minimis

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k plánované revizi nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Platnost současných pravidel podpory de minimis má skončit 31. prosince 2023.

27.06.2022

Účtování spojené s uprchlickou krizí

Nová vyhláška Ministerstva financí mění způsob účtování spojené s uprchlickou krizí. Ministerstvo na svém webu zveřejní číselník mimořádných událostí (Pomoc Ukrajině) a upraví metodický postup.

15.06.2022

Nadace Charty 77 rozdělí přes devět milionů korun na integraci ukrajinských dětí v Česku

Praha, 13. června 2022 - Nadace Charty 77 pomáhá ukrajinským dětem v Česku. V rámci svého nejznámějšího projektu Konto Bariéry založila v tomto roce mimořádný Fond Ukrajina a nyní vyhlašuje už druhou výzvu pro školy, které přijímají děti z válkou zasažených oblastí. Celkem na jejich začlenění do českých škol rozdělí částku převyšující devět milionů korun.

06.06.2022

Pád Sberbank

PÁD SBERBANK je webinář určený pro zastupitele, radní, starosty, primátory a hejtmany obcí a krajů, kterým Sberbank neplatí jejich pohledávky. SMO ČR se podílí na pořádání webináře.

01.06.2022

Záznam z webináře o pádu Sberbank CZ

Na níže uvedeném odkaze naleznete videozáznam z webináře „PÁD SBERBANK“. Pro lepší orientaci je videozáznam rozčleněn do kratších tematických celků opatřených stručnými popisy.

27.05.2022

Obce a finance: Zprávy Ministerstva financí se věnují hospodaření obcí za první čtvrtletí roku 2022 i Rozpočtové strategii sektoru veřejných institucí na léta 2023 až 2025

11. května již Strategii schválila vláda. Bude sloužit jako výchozí dokument pro přípravu návrhu státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a jejich střednědobých výhledů. Oba dokumenty naleznete jako přílohu tohoto článku.

25.05.2022

Centrální registr podpor malého rozsahu (Registr de minimis) bude v červenci 10 dní nedostupný

1. - 10. července 2022 a také 24. - 26. června 2022 bude zcela nedostupný portál eAGRI Ministerstva zemědělství, na kterém se registr nachází. Registr nebude přístupný ani pro poskytovatele podpor de minimis. Povinná lhůta pro zaznamenání údajů o podpoře a o jejím příjemci je při tom 5 pracovních dní ode dne poskytnutí podpory. ÚOHS a MZ prosí, aby tato odstávka byla maximálně zohledněna při poskytování podpor de minimis.

25.05.2022

Webinář k možnostem obcí při řešení jejich pohledávek za Sberbank CZ

Dne 24.5.2022 se konal webinář k možnostem obcí při řešení jejich pohledávek za Sberbank CZ. Ve studiu společnosti LEAGLEONE byl místopředseda Svazu a zkušený starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal a Adam Sigmund s Michalem Žižlavským z kanceláře ZIZLAVSKY, kteří jsou renomovanými advokáty a insolvenčními správci.

09.05.2022

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) mapuje bytový fond ve vlastnictví obcí

Ministerstvo pro místní rozvoj se v těchto dnech obrací na obce, včetně relevantních městských částí, s žádostí o zapojení do realizace dotazníkového šetření zaměřeného na mapování bytového fondu ve vlastnictví obcí.

06.05.2022

Sberbank CZ v likvidaci – aktuální stav a další postup

S ohledem na pravomocné rozhodnutí ČNB o odejmutí bankovní licence společnosti Sberbank CZ bylo 2. 5. 2022 rozhodnuto Městským soudem v Praze o zrušení společnosti s likvidací a současně byla jmenována likvidátorka společnosti.

03.05.2022

Mimořádné dotační řízení MPSV - pomoc osobám z Ukrajiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo mimořádné dotační řízení na úhradu výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny.

02.05.2022

Odejmutí bankovní licence Sberbank CZ

Česká národní banka dnešního dne zveřejnila tiskovou zprávu, dle které byla pravomocně odebrána bankovní licence Sberbank CZ.

29.04.2022

O dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích můžete žádat od 5. května 2022

MPO uveřejnilo výzvu k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného ošetření. Zkvalitnění veřejného osvětlená má podpořit obce a města v energetických úsporách.

19.04.2022

Dotace – program Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit

MMR vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace. Cílem výzvy, resp. programu je rozšířit ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny.

14.04.2022

Kulatý stůl k situaci se Sberbank CZ

Dnešního dne se v on-line prostředí konal kulatý stůl k situaci se Sberbank CZ, jehož se zúčastnili zástupci postižených měst a obcí, zástupci Ministerstva financí a zástupci Senátu. Předmět jednání byl jasný – osvětlit si, jaká je faktická situace a co mají municipality udělat, aby nic nezanedbaly.

08.04.2022

Získejte dotaci na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni

Požádejte si o příspěvek do 15. května 2022

08.04.2022

Nová makroekonomická prognóza Ministerstva financí – Ekonomika letos zvolní na 1,2 %, inflace dosáhne 12,3 %

Dnes 8. dubna 2022 vydalo Ministerstvo financí aktualizovanou makroekonomickou predikci. Výše uvedená predikce bude sloužit jako východisko pro Konvergenční program ČR, který bude zveřejněn na konci měsíce dubna po schválení vládou.

04.04.2022

Výzva ke splnění informační povinnosti pro poskytovatele vyrovnávací platby za závazek veřejné služby podle rozhodnutí 2012/21/EU

Požadované informace se nově podávají prostřednictvím aplikace nejpozději do konce dubna 2022.

01.04.2022

Insolvence (před covidem – v pandemii – po covidu)

Svaz se dlouhodobě věnuje problematice insolvencí a jejich dopadu na obce a města. V této oblasti spolupracuje i se Stálou konferencí českého práva, mimo jiné i na její publikaci Insolvence data – názory – predikce.

24.03.2022

Informace k aktuální situaci odchodů ukrajinských pracovníků z realizace veřejných zakázek a dopadu na změny smluv

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo stanovisko k aktuální situaci odchodů ukrajinských pracovníků z realizace veřejných zakázek a dopadu na změny smluv.

22.03.2022

Sberbank CZ a bankošmejdi? Ano!

Poté, co bylo zahájeno řízení o odejmutí bankovní licence Sberbank CZ, a. s., se už vyrojili nové „neodmítnutelné“ nabídky různých soukromých společností, jež by rády městům a obcím pomohly k vymožení jejich uspořených financí, jež mají u této banky uloženy.

15.03.2022

Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2021

Poskytovatel veřejné podpory je povinen poskytnou ÚOHS do 30. dubna 2022 informace o její výši.

10.03.2022

Základní informace k Sberbank

Garanční systém finančního trhu rozesílá informační dopisy osobám, jež jsou oprávněny k výplatě finančních prostředků.

01.03.2022

Ministerstvo financí zveřejnilo předběžný údaj o výši prostředků, které obce získávají z RUD na základě počtu dětí a žáků MŠ/ZŠ

Ministerstvo financí v únoru 2022 na základě predikce daní na rok 2022, z toho plynoucího objemu sdílených daní pro obce, váhy kritéria „počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí“ a počtu dětí MŠ a žáků ZŠ k 30. září 2021 předpokládá, že výše prostředků ze sdílených daní na základě tohoto kritéria bude pro rok 2022 v částce cca 15,71 tis. Kč na žáka. Tato částka je předběžným údajem a bude v průběhu roku upřesňována.

01.03.2022

Ministerstvo financí poslední únorový den zveřejnilo podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her pro 2. čtvrtletí 2022

Pro období 1. 4. - 30. 6. 2022 byl zveřejněn podíl jednotlivých obcí v procentech na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her dle § 7 odst. 1 b) zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.

24.02.2022

Evropská investiční banka: možnost podpory investičních projektů pro větší města a aglomerace

SMO ČR připravil společně s Evropskou investiční bankou webinář pro města nad 25 tisíc obyvatel, na kterém jim EIB představí možnosti financování jejich strategických projektů a velkých investic. Již 8. března.

23.02.2022

Informace o výši poskytnuté veřejné podpory ÚOHS očekává od poskytovatelů do konce dubna

Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, povinen poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) do 30. dubna 2022 informace o výši poskytnuté (rozuměj vyplacené) veřejné podpory za kalendářní rok 2021.

22.02.2022

Statistická data k finančnímu majetku obcí, a to i k tak často skloňovaným úsporám na běžných účtech

Národní rozpočtová rada ČR v předchozích dnech zveřejnila statistické informace k finančnímu majetku obcí a krajů v roce 2021.

21.02.2022

Nepřehlédněte Doprovodný materiál k postupu podle vyhlášky o rozpočtové skladbě

Ministerstvo financí ČR vydalo ve čtvrtek 17. únoru 2022 metodickou podporu k vyhlášce č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě.

10.02.2022

Metodická pomůcka k transferům

Materiál blíže vysvětluje problematiku účetního zachycení a vykázání transferů vyplývající ze závazných právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru včetně Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky a poznatky z účetní praxe.

02.02.2022

V lednu bylo zveřejněno sedm nových metodických podpor pro obce a města v otázce tématu územních rozpočtů

Ministerstvo financí na svých internetových stránkách v průběhu prvního měsíce ledna zveřejnilo sedm nových metodických textů k tématům územních rozpočtů.

02.02.2022

Ministerstvo financí koncem měsíce ledna vydalo novou makroekonomickou predikci, kde odhaduje růst ekonomiky o 3,1 %, průměrná inflace by měla dosáhnout 8,5 %

Lednová makroekonomická predikce Ministerstva financí byla 25. ledna 2022 zhodnocena Výborem pro rozpočtové prognózy jako realistická.

28.01.2022

Pokyny ke státní podpoře na klima, ochranu životního prostředí a energetiku (CEEAG)

Evropská komise včera zveřejnila nové Pokyny ke státní podpoře na klima, ochranu životního prostředí a energetiku (CEEAG). K datu 27.1.2022 tak vstoupil předpis v účinnost.

13.01.2022

Samosprávy si mohou žádat o proplacení testů od 1. března 2022 zpětně

Testy provedené v období 17. 1. až 15. 2. 2022 (konečné datum bude upraveno dle vývoje situace a následných opatření) budou zpětně proplaceny i samosprávám. Podat žádost o příspěvek na nákup testů mohou územní samosprávy od 1. 3. 2022.

10.01.2022

Věcná břemena – otázky a odpovědi

Ministerstvo financí, odbor cenové politiky, dne 6. ledna 2022 zveřejnilo souhrn nejčastějších otázek a odpovědí, který se týká věcných břemen dle právní úpravy účinné od 1.1. 2021.

27.12.2021

Informace k určování vlivu a podílu ve SMO ČR a DSO – účetní konsolidace státu pro rok 2021

V rámci účetní konsolidace státu mají všechny obce a dobrovolné svazky obcí povinnost předat do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu ve stavu k 31. prosinci 2021, ve kterém uvedou výčet (a podíl vlivu) založených, vlastněných a ovládaných společností.

23.12.2021

Pozor na klamavé faktury nabízející inzerci

Každoročně ke konci roku na obce čeká past v podobě klamavých faktur. Jak je poznat a na co si dát pozor?

07.12.2021

Demografický portál pro municipality ČR

Plánujete výstavbu, náklady, rozvoj vaší obce či žádosti o dotace? V tom případě využijte nový projekt „Demografický portál pro municipality ČR“.

07.12.2021

Staňte se inspirací pro ostatní evropská města

Městům, která se do iniciativy zapojí, bude poskytnuta podpora v technických, regulatorních a finančních oblastech. K tomu všemu bude vyčleněných 350 milionů euro na podporu výzkumu a inovací.

06.12.2021

Testy se samosprávám opět proplácet nebudou

Do datové schránky Svazu byla na vědomí doručena odpověď Ministerstva zdravotnictví (MZ), ve které Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění vysvětluje, proč nebudou samosprávám propláceny testy.

06.12.2021

Jak postupovat

SMO ČR požádal o metodickou pomoc v souvislosti s dokládáním úplného výpisu z evidence skutečných majitelů právnickou osobou, jako jsou například spolky.

06.12.2021

Nová metodická příručka k cenové regulaci vodovodů a kanalizací ke stažení

Ministerstvo financí, coby cenový regulátor v oblasti vodovodů a kanalizací, vyšlo vstříc požadavkům samospráv a připravilo metodickou příručku k cenové regulaci oboru vodovodů a kanalizací pro roky 2022–2026.

30.11.2021

Jak zasahují insolvenční procesy do vývoje obcí, měst či regionů?

To se dočtete v nové publikaci Insolvence 2008-2020, data – názory – predikce, na které se podílel i zástupce Svazu měst a obcí.

23.11.2021

Hrazení testů samosprávám

Na jednání Ústředního krizového štábu dne 22. listopadu 2021 otevřel místopředseda Svazu měst a obcí ČR Vlastimil Picek otázku zajištění antigenních testů územním samosprávám pro povinné testování zaměstnanců ÚSC.

16.11.2021

Kalkulačka RUD pro obce 2022 – aktualizované informace

Na základě nového vyjádření Ministerstva financí, že nebude aktualizovat daňovou predikci, připomínáme kalkulačku RUD 2022, kterou připravila partnerská společnost Svazu měst a obcí České republiky CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., jež tedy pracuje s aktuální srpnou predikcí MF.

16.11.2021

MF nebude aktualizovat predikci daňových příjmů

Ministerstvo financí ČR informovalo, že nebude aktualizovat predikce daňových příjmů, ale že nadále platí predikce 3 měsíce stará predikce, kterou Ministerstvo financí vydalo koncem srpna 2021.

15.11.2021

Změna v platových tarifech zaměstnanců ve veřejné správě

Při přípravě obecních a krajských rozpočtů je nutné vzít v potaz navýšení platových tarifů ve státní sféře. Od ledna se rozhodnutím vlády zvýší o jeden tisíc korun. Výjimkou je zdravotnictví a školství.

01.11.2021

Úrok z prodlení v rozhodnutích v rámci dělené správy

Obdrželi jsme upozornění z Generálního ředitelství cel na nedodržování změny legislativy z pozice ukladatelů v oblasti úroku z prodlení na peněžitém plnění v rámci tzv. dělené správy.

04.10.2021

Milostivé léto odpustí dlužníkům také část dluhů vůči obcím

Od 28. října tohoto roku do 28. ledna 2022 se mohou lidé snáze zbavit svých dluhů vůči státu, zdravotním pojišťovnám a dalším veřejnoprávním věřitelům včetně krajů a obcí, jimi zřizovaným organizacím či většinově vlastněným obchodním společnostem, tedy např. vůči dopravním podnikům, nemocnicím či městským společnostem spravujícím bytový fond. Umožní to institut tzv. milostivého léta, který v rámci novely exekučního řádu schválil v srpnu Parlament.

14.09.2021

Oceňování věcných břemen – aktuálně

Svaz měst a obcí ČR obdržel na vědomí vyjádření Energetického regulačního úřadu k problematice věcných břemen, které bylo vydáno na vyžádání společnosti ČEZ na základě závěrů dosavadních jednání, která ve věci proběhla.

18.08.2021

Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Na příspěvcích na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2020 poskytne Ministerstvo zemědělství (MZe) vlastníkům lesů celkem 3,6 miliardy korun.

02.08.2021

Potřebujete odstranit bariéry v bytových domech?

Téměř 82 milionů korun získá 54 úspěšných žadatelů v programu Bytové domy bez bariér. Dotace je určena především na odstraňování bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu, ale také na výstavbu osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími.

30.07.2021

Obnova infrastruktury

Do obcí na území zasaženém živelní pohromou 24. 6. 2021 směřuje mimořádná výzva na obnovu vodohospodářské a odpadové infrastruktury s alokací 100 mil. korun. Žadatelé získají až 10 mil. korun. Vyřízení dotace je rychlé, dotace bude žadatelům vyplácena zálohově.

29.07.2021

Podprogram Podporované byty

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

28.07.2021

Obnova zeleně a výsadba stromů

Seznamte se s dotačními tituly Státního fondu životního prostředí na obnovu zeleně a výsadbu stromů.

24.06.2021

Ministerstvo a SMO ČR jsou při výkladu zákona za jedno - obce nové smlouvy uzavírat nemusí!

Nedávno jsme uveřejnili krátký článek, ve kterém se Svaz měst a obcí snažil uvést na pravou míru otázky týkající se uzavírání smluv s provozovateli kolektivních systémů. Nyní přinášíme doplňující informace v odpovědi z MŽP na náš dotaz.

04.06.2021

Metodika oceňování dřevin

Zveme vás na dvoudenní webinář 14. - 15. června 2021.

19.05.2021

3 mld. Kč do brownfieldů

V Národním plánu obnovy se nakonec i po tlaku SMO ČR objevila částka 3 mld. Kč na rekultivaci brownfieldů.

17.05.2021

Metodika pro obce týkající se poplatku z pobytu

Postupy ke zjištění a prověření skutečností rozhodných pro splnění poplatkové povinnosti zaměřené na poplatek z pobytu.

21.04.2021

Schéma rozpočtové určení daní v r. 2021 – přehledně

Generální finanční ředitelství připravilo přehledné schéma rozpočtové určení daní od 1.1.2021

19.04.2021

Odpověď GFŘ k žádosti SMO ČR o vysvětlení DPH u komunálního odpadu

Svaz měst a obcí ČR obdržel od Generálního finančního ředitelství vyjádření ve věci žádosti o vysvětlení sazby DPH v případě „komunálního odpadu“.  Svaz reagoval na informaci GFŘ vydanou dne 11. 2. 2021, která se věnuje změnám sazeb DPH od 1. 1. 2021.

14.04.2021

Společné stanovisko MV, MMR a MF k řešení problému při převodech vlastnického práva k bytům, jejichž vznik byl spolufinancován ze státního rozpočtu

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí vydaly na základě jednání se Svazem měst a obcí ČR a dotčenými subjekty společné stanovisko k řešení problému při převodech vlastnického práva k bytům, jejichž vznik byl spolufinancován ze státního rozpočtu.

19.03.2021

Zajímá vás otázka dostupného a udržitelného bydlení?

SMO ČR se účastnil jako garant projektu „Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel“.

09.03.2021

Olomouc pomůže s rychlejším vyplácením podpor

Město Olomouc se zapojí do zpracovávání žádostí podnikatelů o dotace z programu Covid – Nájemné 3. Může tak pomoci k rychlejšímu vyplácení podpor.

13.01.2021

Nabývání a pozbývání majetku z pohledu státu a územních samosprávných celků

Z iniciativy Svazu měst a obcí ČR připravil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových stanovisko týkající se otázky nabývání a pozbývaní majetku státem a dále otázky nabývání a pozbývaní majetku územních samosprávných celků.

05.01.2021

Informace k určování vlivu a podílu ve SMO ČR a DSO – účetní konsolidace státu pro rok 2020

V rámci účetní konsolidace státu mají všechny obce a dobrovolné svazky obcí povinnost předat do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu ve stavu k 31. prosinci 2020, ve kterém uvedou výčet (a podíl vlivu) založených, vlastněných a ovládaných společností. Jedná se tedy o všechny organizace, v nichž má obec nějaký vliv či podíl bez ohledu na jeho výši. Vedle obchodních společností a příspěvkových organizací se ovšem také jedná o podíly v dobrovolných svazcích obcí, ale také ve Svazu měst a obcí České republiky. Rovněž se může jednat i o členství v různých asociacích, honebních společenstvích či mikroregionech, kde se pak výpočet podílu počítá z počtu členů v celorepublikovém spolku (ne jenom v krajské organizaci).

05.01.2021

Veřejná podpora v době koronavirové pandemie

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže publikoval informační list, který se podrobně zabývá dočasným rámcem veřejné podpory Evropské komise a podpůrnými opatřeními, která byla na jeho základě schválena. Upozorňuje též na obecné povinnosti poskytovatelů koronavirových podpor.

05.01.2021

Navýšení RUD ve prospěch obcí již ve Sbírce zákonů

Již 30. 12. 2020 vyšel ve Sbírce soubor zákonů tzv. daňového balíčku, kterým se navyšuje rozpočtové určení daní z 23,58 % na 25,84 %. U krajů byla změna z 8,92 na 9,78 %.

05.01.2021

Osvobození od úhrady časového poplatku pro vozidla hasičů, obecní policie a dalších vozidel

Státní fond dopravní infrastruktury vydal informace k institutu osvobození od úhrady časového poplatku (dle § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) a k jeho podání v hromadné formě. Osvobození od úhrady dle zmíněného zákona se týká např. vozidel s výstražnými světly složek IZS, vozidel HZS a JSDH označených nápisem „HASIČI“ či vozidel městské či obecní policie označené příslušným nápisem, či vozidel provozovaných domovy pro osoby se zdravotním postižením, která tyto osoby přepravují.

09.11.2020

Doba není vhodná pro změnu přerozdělení daní

Ministryně financí Alena Schillerová nesouhlasí s návrhem Františka Lukla, předsedy Svazu měst a obcí ČR a starosty Kyjova na svolání pracovní skupiny k RUD.

02.10.2020

ÚOHS vytvořilo vodítko pro poskytovatele (ale i příjemce) podpory při posuzování naplnění kritérií podniku v obtížích.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vytvořil dokument - Užití kritérií podniku v obtížích dle GBER včetně OSVČ. Tento dokument, který je níže ke stažení, byl vytvořen jako vodítko pro poskytovatele (ale i příjemce) podpory při posuzování naplnění kritérií podniku v obtížích. Informace uvedené v dokumentu vycházejí z praxe Úřadu v této oblasti a z neformálních výkladů Evropské komise.

15.09.2020

Předseda Svazu v dopise vládě: financování měst a obcí je třeba vnímat jako jeden celek

Předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl se opět obrátil s otevřeným dopisem na Vládu ČR. Jedná se o doplnění předchozího dopisu z 8. září, v němž zdůraznil, že je třeba financování měst a obcí vnímat jako jeden celek, který se skládá z dílčích finančních zdrojů pro municipality. Naráží tím na stále klesající daňové příjmy pro municipality i na navrhovné zrušení superhrubé mzdy a tím i snížení příjmů z daně z příjmu. V příloze naleznete celé znění dopisu.

11.09.2020

Chceme lidem převést byty, říká olomoucký primátor. Pomůže v tom zákon?

Další pokračování má kauza převodu bytů vystavěných na přelomu století v Olomouci z dotací Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Tématem se teď intenzivněji zabývá Komora statutárních měst Svazu měst a obcí ČR, jejímž předsedou byl nedávno zvolen olomoucký primátor Miroslav Žbánek. Právě on na setkání s ostatními primátory v rámci Komory statutárních měst toto téma otevřel a inicioval větší zájem hledat možná řešení.

22.08.2020

Zákon č. 350/2020 Sb. o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020

Zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 byl dne 24.8. 2020 publikován ve Sbírce zákonů. Ke stejnému datu nabyl i účinnosti.

14.08.2020

Centrální nákup státu od 1. 8. 2020

Dle zprávy Ministerstva vnitra České republiky je od 1. srpna 2020 centrální nákup státu zajišťován nově vzniklým Odborem veřejných zakázek – oddělením centrálních nákupů státu v oblasti informačních a komunikačních technologií.

14.08.2020

Nový metodický pokyn Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Dnem 1. 8. 2020 nabyl účinnosti nový metodický pokyn Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, jenž se týká podmínek pro přímé prodeje a bezúplatné převody hmotných nemovitých věcí v příslušnosti hospodaření úřadu.

13.08.2020

Ochranné pomůcky ve volbách

Ministerstvo vnitra vydalo směrnici k zajištění prostředků pro aktivaci hygienicko-protiepidemických opatření ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky a ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených na dny 2. a 3. října 2020.

10.07.2020

Metodické materiály ÚZSVM a Ministerstva financí ČR pro obce a kraje k nakládání s majetkem státu

Na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byly zveřejněny metodické materiály, které shrnují zákonné povinnosti při hospodaření s majetkem státu.

27.05.2020

Poskytování podpory ze strany obcí podnikům zasaženým COVID

Jakoukoliv pomoc, kterou poskytují obce, kraje (stát a další subjekty nakládající s veřejnými prostředky) podnikům zasaženým opatřeními přijatými v souvislosti s COVID-19, je nutno vyhodnotit z hlediska kumulativního naplnění definičních znaků veřejné podpory. Stručný popis definičních znaků zveřejnil ÚOHS.

27.05.2020

Daňový balíček přináší stravenkovou revoluci i vyšší příjmy pro obce

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh daňových změn s navrhovanou účinností od roku 2021. Daňový balíček obsahuje očekávanou úpravu stravenkového paušálu a přináší rovné podmínky mezi domácími i zahraničními investory v oblasti zdanění příjmů z dluhopisů. Součástí balíčku je také změna v oblasti daně z nemovitých věcí, kde Ministerstvo financí vyslyšelo požadavek samospráv získat možnost nastavit výši této daně pro jednotlivé městské části různě, a osvobození rodičů hospitalizovaných dětí od místních poplatků.

25.05.2020

Otevřená reakce předsedy SMO ČR, SMS ČR a předsedkyně SPOV ČR na dopis ministryně Schillerové k dopadům kompenzačního bonusu na samosprávy

Otevřeny dopis, který společně podepsali předseda SMO ČR František Lukl, předseda SMS ČR Stanislav Polčák a předsedkyně SPOV ČR Veronika Vrecionová, je reakcí na dopis Ministryně financí ČR Aleny Schillerové z 19. 5. 2020 ohledně dopadů kompenzačního bonusu na samosprávy.

04.05.2020

Vláda schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Ministerstvo financí dnes na jednání vlády předložilo návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny. Vláda návrh v upraveném znění schválila a ten nyní poputuje do Sněmovny. Projednán bude ve standardním legislativním procesu.

27.04.2020

Aktualizovaná daňová predikce pro ÚSC – dopady COVID-19 – k 21.4.2020

Ministerstvo financí připravilo aktualizaci daňové predikce pro obce a kraje. Aktualizace zohledňuje snížení sdílených daní v souvislosti s dopady krizové situace. Z aktualizované predikce je zřejmé, že meziroční propad daňových příjmů je odhadován na - 23 mld. Kč (- 10,4 %) u obcí a na - 8 mld. Kč (-10,9 %) u krajů. Přílohy jsou ke stažení níže.

15.04.2020

Stanovisko ÚOHS k možným změnám závazků smluv v době koronavirové nákazy

V souvislosti s koronavirovou nákazou se na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v posledních dnech obracejí zadavatelé s dotazy jak řešit některé problémy týkající se smluv uzavřených na veřejné zakázky. Těmto zadavatelům je určeno toto stanovisko ÚOHS, které se týká některých vybraných aspektů případných změn závazků ze smlouvy.

17.03.2020

Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2019

Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, povinen poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30. dubna 2020 informace o výši poskytnuté (rozuměj vyplacené) veřejné podpory za kalendářní rok 2019. Předmětná informační povinnost se netýká opatření poskytnutých v režimu podpory malého rozsahu (de minimis) či na základě předpisů upravujících poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu.

02.03.2020

Problematika DPH u obchodu směnného typu

Svaz měst a obcí ČR požádalo v loňském roce Generální finanční ředitelství o vyjádření k nejasnostem týkajících se výkladu zákona o dani z přidané hodnoty. Dotaz směřoval k problematice učení základu daně při obchodech „směnného typu“. Na konci února letošního roku Svaz obdržel od GFŘ vyjádření k této problematice, se kterým se můžete nyní seznámit.

24.02.2020

Zákon o finanční kontrole – výklad pojmu „zaměstnanec“

Vzhledem k častým dotazům k úpravě zákona o finanční kontrole, přesněji k jasné definici pojmu "zaměstnanec", se Svaz obrátil na ministerstvo financí s žádostí o jeho výklad.

21.02.2020

Opět můžete využít výhody společného nákupu

Ministerstvo financí opět nabízí členům Svazu měst a obcí ČR možnost zapojení se do společného nákupu stolních počítačů a monitorů připravovaného MF v roli centrálního zadavatele. Požadavky na zapojení do centrálních veřejných zakázek se přijímají v následujících termínech: notebooky do 25. 2. 2020 a stolní počítače do 28. 2. 2020.

18.02.2020

Svaz spolupracuje s Ministerstvem financí při řešení převodů státního majetku na obce

Na základě společného jednání Svazu s Ministerstvem financí se podařilo navázat spolupráci při převodech státního majetku na obce. Ministerstvo financí je připraveno nadále poskytnout metodickou pomoc při řešení dalších problematických případů převodů nemovitého majetku ze státu na obce.

14.02.2020

Poslanci schválili novelu zákona přinášející online finanční úřad

Poslanecká sněmovna schválila 12. února novelu daňového řádu. Její stěžejní součástí je legislativní ukotvení online finančního úřadu, díky kterému si poplatníci vyřeší své daňové povinnosti jednoduše z pohodlí domova nebo kanceláře.

24.01.2020

Novela přinášející online finanční úřad míří do třetího čtení

Poslanecká sněmovna poslala do závěrečného čtení Ministerstvem financí předloženou novelu daňového řádu, která přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Zásadní součástí této novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu, díky kterému si poplatníci vyřeší své daňové povinnosti jednoduše z pohodlí domova nebo kanceláře. Novela dále umožní částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh, zjednoduší kontrolní postupy, sníží daňové pokuty a úroky a podpoří elektronickou komunikaci s finančním úřadem.

20.01.2020

Informace k určování vlivu a podílu ve SMO ČR a DSO – účetní konsolidace státu pro rok 2019

V rámci účetní konsolidace státu mají všechny obce a dobrovolné svazky obcí povinnost předat do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu ve stavu k 31. prosinci 2019, ve kterém uvedou výčet (a podíl vlivu) založených, vlastněných a ovládaných společností. Jedná se tedy o všechny organizace, v nichž má obec nějaký vliv či podíl bez ohledu na jeho výši. Vedle obchodních společností a příspěvkových organizací se ovšem také jedná o podíly v dobrovolných svazcích obcí, ale také ve Svazu měst a obcí České republiky. Rovněž se může jednat i o členství v různých asociacích, honebních společenstvích či mikroregionech, kde se pak výpočet podílu počítá z počtu členů v celorepublikovém spolku (ne jenom v krajské organizaci).

09.01.2020

Výsledek hospodaření státního rozpočtu v roce 2019.

Ministerstvo financí zveřejnilo tiskovou zprávu s výsledkem hospodaření státního rozpočtu v roce 2019. Zprávu si můžete prostudovat v příloze.

12.12.2019

Vláda umožnila navýšení odměn za výkon funkcí v samosprávě až o 10 procent

Vláda na své schůzi dne 9. prosince 2019 projednala mimo jiné i novelizaci nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

12.12.2019

Skvělý úspěch XXII. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR, starostové vybojovali 10% zvýšení odměn zastupitelů.

S účinností od 1. ledna 2020 byly odměny zastupitelům navýšeny o 10 %! Nařízením vlády dochází k novelizaci nařízení č. 138/2017 Sb. O výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

05.12.2019

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2019

Ministerstvo financí zveřejnilo zprávu o pokladním plnění státního rozpočtu za leden až listopad 2019.

13.08.2019

Hodnocení pravidel pro poskytování podpor na zdravotní a sociální služby, které mají charakter služeb obecného hospodářského zájmu

Evropská komise zahájila na konci července veřejnou konzultaci k pravidlům veřejné podpory, které se vztahují na služby obecného (hospodářského) zájmu (tzv. SOHZ) ve zdravotnictví a v sociální oblasti, a dále k tzv. nařízení de minimis pro SOHZ. 

05.08.2019

Role veřejné podpory v rychlém zavedení širokopásmové sítě v EU - dotazníkové šetření

Evropská komise zadala dotazníkové šetření k Roli veřejné podpory v zavádění širokopásmového internetu.