Příklady dobré praxe

24.11.2014

Společně vzděláváme naše děti k odpovědnosti za odpady

V rámci Projektu Podpora meziobecní spolupráce, ve spolupráci se společnostmi EKO‑KOM, a.s. a .A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o., proběhla pro děti čtyř základních škol v ORP Bystřice pod Hostýnem vzdělávací akce v rámci programu Tonda Obal na cestách. Jedná se o ukázku, jak lze spolupracovat se společnostmi, které se zabývají odpadovým hospodářstvím v regionu.

10.11.2014

Města Kraslice a Klingenthal si vypomáhají při zabezpečování požární ochrany a v krizových situacích

Sbory dobrovolných hasičů měst Kraslice a Klingenthal spolupracují při zabezpečování požární ochrany ve svých správních obvodech. Obě požární jednotky mají stálou pohotovost a jsou připravené, po vyzvání krajského operačního střediska Karlovarského kraje, vzájemně si pomoci na obou stranách hranice při požárech, povodních a jiných mimořádných událostech.

10.11.2014

Obec Lukavec u Lovosic si vypůjčila třebenického strážníka

Již od dubna 2014 působí strážník obecní policie Třebenice Tomáš Rotbauer i v obci Lukavec u Lovosic. Jednou z jeho povinností je dohlédnout na dodržování zákazu průjezdu vozidel nad 3,5 tuny přes obec.

10.11.2014

Dobrovolní hasiči z Hané, Bystřičky a Požitavie- Širočina mají společnou historii i budoucnost

Projekt, do kterého jsou zapojeny oblasti Hané, Bystřičky a mikroregion Požitavie-Širočina, reflektuje potřebu podpory činnosti mladých hasičů. Mladí hasiči navazují na činnost SDH, která má mnohdy více než stoletou tradici. Aby tato tradice pokračovala, je třeba více propagovat práci s mladými hasiči.

10.11.2014

Vejprtský městský strážník pracuje i pro sousední obce

Dvě malé horské obce na Vejprtsku využily možnosti, kterou poskytuje zákon o obecní policii, a uzavřely s Městem Vejprty veřejnoprávní smlouvu, díky které strážník Městské policie Vejprty vykonává hlídkovou činnost i na jejich území.

10.11.2014

Na Jablonecku platí: Je lepší být připraveni, než nepříjemně překvapeni

Na Jablonecku funguje krizové řízení nejen na úrovni města, ale oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu se věnuje i širšímu okolí a spolupracuje se starosty obcí v celém správním obvodu. Bezpečnostní rada Jablonce nad Nisou obce s rozšířenou působností (ORP) pravidelně zasedá a plní úkoly dle svého každoročně aktualizovaného pracovního plánu. Společné zvládání krizí a příprava na ně funguje na Jablonecku již dlouhodobě.

10.11.2014

Nový chodník podél silnice zvyší bezpečnost při cestě z Havířova na Těrlickou přehradu

Projekt „Chodník podél komunikace I/11, Havířov-Těrlicko“ se zabývá výstavbou chodníku podél silnice I/11, a to v místě, kde v současné době chodník není a dochází tak k ohrožení chodců pohybujících se na frekventované komunikaci v katastrálních územích obou obcí. Nový chodník bude navazovat na chodník obce Těrlicka Nově vybudovaná komunikace povede k větší bezpečnosti osob, zejména co se týká pěší dopravy a lepší plynulosti silničního provozu.

07.11.2014

Zodpovědně na trh práce

Cílem projektu "Zodpovědně na trh práce" je vrátit na trh práce dlouhodobě nezaměstnané obyvatele obcí sdružených ve Svazku obcí regionu Krušných hor ve věku nad padesát let ze sociálně znevýhodněných skupin, kteří jen obtížně hledají zaměstnání.

20.09.2014

V Kaplicích se díky spolupráci plánují sociální služby

Komunitní plán, tedy dokument, ve kterém jsou vymezeny aktuální cílové skupiny uživatelů sociálních služeb a jednotlivé aktivity v dané oblasti. To je výstup projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Kaplice“ financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

20.09.2014

V Kaplicích se díky spolupráci plánují sociální služby

Komunitní plán, tedy dokument, ve kterém jsou vymezeny aktuální cílové skupiny uživatelů sociálních služeb a jednotlivé aktivity v dané oblasti. To je výstup projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Kaplice“ financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). V letech 2011 až 2013 ho realizovala nestátní nezisková organizace Charita Kaplice ve spolupráci s městem Kaplice. I po skončení projektu se členové pracovní skupiny scházejí a nadále pracují na aktualizaci komunitního plánu. Tak aby byl efektivním pracovním nástrojem, který průběžně reaguje na potřeby všech uživatelů, poskytovatelů a dalších subjektů zapojených do sociálních služeb.

18.09.2014

Pořízení společného velkokapacitního stanu s vybavením Mikroregionem Tábor

Obce MIKROREGIONU TÁBOR se rozhodly si společně pořídit velkokapacitní stan s vybavením, který by využívaly pro různé společenské a kulturní aktivity v území.  Na část projektu využily dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Brána do Českého ráje (realizace místní rozvojové strategie).  Žadatel a nositel projektu byl „Mikroregion TÁBOR“. Stan, osvětlením, topidlo a elektrocentrálu pořídil MIKROREGION TÁBOR v říjnu 2010, dotaci obdržel v březnu 2011.

18.09.2014

Obecní autobus na Chebsku jezdí pro všechny

Obec Dolní Žandov zakoupila v roce 2005 nový, devatenáctimístný autobus. Investice ve výši 1,9 mil. korun byla uhrazena z rozpočtu obce, na provozních nákladech se podílela částečně i sousední obec Milíkov. Autobus slouží především pro potřeby školských zařízení. Je využíván pravidelně ke svážení dětí z okolí do žandovské základní a mateřské školy. Často je poskytován také místním spolkům k pořádání výletů a akcí. Možnost zapůjčení autobusu jen za provozní náklady mohou využít i sousední obce.

18.09.2014

Malé letní dovádění na Broumovsku

O tom, že meziobecní spolupráce nemusí být omezená jen na spolupráci při vážných a seriózních projektech, se může přesvědčit každý, kdo se zúčastní Malého letního dovádění. To se již pátým rokem konalo na Broumovsku. Malé letní dovádění je akce ve znamení dne plného her, legrace, zábavy, dobrého jídla, koncertů hudebních skupin a atrakcí pro nejmenší. Letos poprvé se klání kromě týmů ze všech obcí ORP Broumov zúčastnilo i družstvo sousedního Dobrovolného svazku obcí Policka.

18.09.2014

Kalendáře Mikroregionu Ivančicko

Mikroregion Ivančicko každoročně vydává stolní kalendář, který obsahuje zejména kalendárium kulturních, společenských, sportovních a jiných významných akcí konaných ve všech členských obcích Mikroregionu Ivančicko na celý rok.

18.09.2014

Vodníci na Slezské Hartě a jiné dění

Obce u vodní nádrže Slezská Harta se pustily do obnovy společenského a kulturního života. Pořádají totiž po celý rok aktivity pro děti, mládež a obyvatele, nezapomínají také na turisty a návštěvníky Slezské Harty. Během roku je v území pořádáno přes dvacet společenských akcí, které stmelují obyvatele regionu a vytvářejí nové společenské tradice.

18.09.2014

Metodická pomoc obcím Mikroregionu Hustopečsko

Mikroregion Hustopečsko realizuje průběžné informování starostů obcí o povinnostech obcí v oblasti výkonu státní i veřejné správy, školení pracovníků v aplikaci zákonných norem v činnosti obecních úřadů se zajištěním externích školitelů – např. Zákon o zadávání veřejných zakázek, Občanský zákoník, Stavební zákon,  Zákon o přístupu k informacím a dále školení zastupitelů obcí – např. projekt Vzdělaný zastupitel ve spolupráci se SMO.
Zásadní podmínkou realizace projektu je projevený zájem všech účastnických obcí.  Témata vycházejí z podnětů a požadavků obcí. Projekt je hrazen z finančních zdrojů mikroregionu a účastnických obcí.

18.09.2014

Informační servis starostům ORP Pohořelice

ORP Pohořelice ve shodě se všemi obcemi, jež jsou ve správním obvodu, pořádá na městském úřadě pravidelná setkání starostů těchto obcí. Na tomto setkání jsou starostům prostřednictvím vedoucích odborů, expertů a hostů předávány nejaktuálnější informace týkající se jejich praxe. A to od každodenní agendy až po novinky a případně i nabídky spolupráce (nedávno například s Mendelovou univerzitou).

18.09.2014

Sdružení obcí Sedlčanska – jistota prověřená časem

Sdružení obcí Sedlčanska vzniklo v roce 1995 a sdružuje 23 obcí regionu. Vzniklo za účelem sociálního a ekonomického rozvoje přirozeného mikroregionu středního Povltaví. Pro funkčnost sdružení byly přijaty základní atributy, jako jsou zakladatelská smlouva, statut, stanovy, registrace, jednací řád apod. Sdružení má také vlastní kancelář, na kterou se mohou obracet nejen starostové z území.

18.09.2014

Elektronické aukce na dodavatele elektrické energie ušetřily Frýdlantsko-Beskydskému mikroregionu půl milionu korun

Po vzájemné dohodě uspořádali starostové obcí mikroregionu DSO Zájmového Sdružení Frýdlantsko-Beskydy elektronické výběrové řízení na dodávky elektrické energie a plynu. Elektronická aukce pro odběry na rok 2013 se uskutečnila 7 listopadu 2012. Zájmové Sdružení využilo jednu z nejmodernějších forem zadávacího řízení, tzv. „Dynamický nákupní systém“, díky kterému lze zkrátit lhůtu řízení celého procesu, který probíhá pouze elektronicky.

18.09.2014

Ze společného projektu Svazku obcí Sever – instalace zásněžek - těží celé Šluknovsko

Obce Svazku obcí Sever se již dlouho v zimních obdobích potýkaly se špatnou průjezdností komunikací, na kterých leží velké množství navátého sněhu. Díky instalacím sítí proti sněhu, pořízeným v postupných dvou etapách, se tato nepříznivá situace do určité míry vyřešila. Zlepšila se průjezdnost mezi obcemi a městy pro osobní a městskou dopravu, zdravotní péči a dostupnost občanů do zaměstnání a škol. Projekt byl podpořen za pomoci dotace Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Šluknovsko v roce 2012 (1. etapa) a 2013 (2. etapa).

18.09.2014

Plynofikace Roudnicka a Litoměřicka má zlepšit kvalitu ovzduší

Společný cíl zlepšit kvalitu ovzduší ve svém okolí si stanovily obce na území Roudnicka a Litoměřicka. Díky efektivní meziobecní spolupráci proběhla plynofikace řady obcí. V roce 2001 bylo za tímto účelem založeno „Sdružení obcí pro plynofikaci Labského údolí I“ se sídlem v Libochovanech. Součástí sdružení byly obce Vědomice, Kyškovice, Brzánky, Chotiměř, Velemín, Prackovice, Libochovany, Kamýk, Miřejovice, Bohušovice nad Ohří, Dolánky, Bořislav Drahobuz, Polepy a město Litoměřice. V rámci rozvodné sítě bylo celkem realizováno 1520 plynových přípojek v 15 obcích. Finančně náročný projekt přišel obce na 3 640 tis. Euro (vč. DPH), avšak byl z 50 % procent podpořen ze zdrojů evropských fondů.

18.09.2014

Jednotné technologické prostředí šetří obcím ORP Šternberk čas a zefektivňuje komunikaci s občany

Sjednotit informační systémy mezi obcemi ve správním obvodu ORP Šternberk bylo hlavním důvodem pro zřízení Technologického centra s elektronickou spisovou službou a vnitřní integrací. Projekt, jehož nositelem je Město Šternberk, slouží státu, obcím i občanům. Díky němu jsou informovanost a vzájemná komunikace rychlejší a efektivnější.

18.09.2014

Společné nákupy přinášejí užitek i v Mikroregionu Úslava

Obce sdružené v Mikroregionu Úslava se spojily, aby získaly lepší vybavení. Postupně společně získaly dotace, pořídily různé prvky občanské vybavenosti a následně společně nakupují i nezbytné revize těchto prvků, což přináší nemalé úspory.

18.09.2014

Společnými nákupy elektrické energie šetří města na Karlovarsku desítky miliónů

Město Sokolov se rozhodlo v roce 2013 nabídnout ostatním větším městům v Karlovarském kraji, aby spojila své síly a společně vypsala veřejnou zakázku na dodávku elektrické energie. Na tuto nabídku reagovala téměř všechna kladně (Karlovy Vary, Cheb, Loket, Kraslice, Chodov, Kadaň, Františkovy Lázně, Ostrov a Aš) a nakonec se podařilo zakázku nejen vypsat, ale i úspěšně dotáhnout do konce. K těmto městům Karlovarského kraje a jejich organizacím se ještě připojilo město Kadaň. Celkem se tohoto řízení zúčastnilo 133 subjektů. Oproti cenám roku 2013 celkem uspoří v letech 2014 a 2015 nejméně 40 miliónů Kč.

01.09.2014

Kvalitní školy napříč dvěma regiony - příklad z Pacovska

Město Pacov zaměřuje svoji pozornost nejen na získávání dotací a následnou realizaci investičních projektů, ale zajímá se také o nápady, směřující do vzdělávání, především do našich základních škol. Projekt se zabýval vzděláváním pedagogických pracovníků na ZŠ Pacov, náměstí, ZŠ Pacov Za Branou a ZŠ Lukavec.Hlavní aktivity projektu: I. Zapojení prezentační techniky do výuky, II. Vzdělávaní v oblasti jazyků, III. Vzdělávání v oblasti obsluhy PC vč. pokročilé,  IV. Víkendový kurz projektového učení a týmové práce. Do projektu byl zapojen Svazek obcí Mikroregionu Stražiště i sdružení Via rustica o.s.

01.09.2014

Mikrobusem do školy i školky - příklad z ORP Havlíčkův Brod

Mikrobus z Olešné sváží děti ze Skuhrova do Olešné do Mateřské školy, sváží děti z Olešné, Veselé a Sedletína do základní školy ve Skuhrově, vozí obědy ze školy v Rozsochatci do MŠ v Olešné, a vozí obědy z Lučice do ZŠ ve Skuhrově. Obce se složily spolu s místním podnikatelem (družstvo) na nákup mikrobusu. Mikrobus sváží děti do ZŠ a MŠ a zpět domů. Zároveň je využíván pro svoz obědů. Mikrobus je využíván i pro potřeby podnikatele. Podnikatel má zaměstnaného řidiče, který s mikrobusem jezdí. Za cestovné jsou poté obcím fakturovány náhrady paušálem.

01.09.2014

Projekt školy pro venkov z ORP Veselí nad Moravou

Všeobecným cílem projektu byl rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků základních škol s důrazem na environmentální oblast prostřednictvím spolupráce škol v různých regionech České republiky. Do projektu bylo zapojeno 17 škol ve třech regionech ČR, v rámci kterých se analyzovala potřeba více propojit učivo ZŠ s místními reáliemi tj. učit se obecným poznatkům o přírodě, kultuře, historii v nejbližším okolí. Projekt realizovala Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko, Novohradská občanská společnost o.s., Nad Orlicí o.p.s.

01.09.2014

První svazková škola v ČR: ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov

ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov je první svazkovou školou v ČR. Vznikla již v roce 2006 a to v přímé návaznosti na fakt, že díky nepříznivému demografickému vývoji a neustále se zvyšujícím finančním nákladům na provoz těchto zařízení, které obce musely dotovat ze svých rozpočtů, hrozilo, že tato zařízení budou muset být zrušena a tím bude ohrožena dostupnost školství v regionu a sníží se atraktivita území a ztráty občanské vybavenosti. 

V Regionu Karlovarský venkov byl a stále je společný cíl – rozvíjet školy i školky, modernizovat a přivést je ke kvalitě. O tom rozhodují zastupitelstva všech tří obcí, což má pozitivní dopad na podporu svazkové školy občany všech dotčených obcí.

01.09.2014

Centrum Kamínek je komunikačním uzlem pracovníků sociálních služeb Chomutovska

Chomutovsko patří k oblastem s vysokou koncentrací sociálně vyloučených lokalit, vysokou nezaměstnaností, nízkou vzdělanostní strukturou, se všemi doprovodnými negativními jevy. Tyto faktory vedly v Chomutově ke vzniku Sociálního centra Kamínek, které zajišťuje sociální služby zdarma v nově zrekonstruovaném objektu na sídlišti Kamenná. Centrum se po necelém roce provozu stalo přirozeným strategickým koordinátorem setkání v rámci ORP Chomutov a moderního způsobu výměny informací. Nastartovalo spolupráci mezi pracovníky sociálních služeb, které v území ORP Chomutov působí. Tato spolupráce je zajišťována několika způsoby: výměnné stáže, osobní setkávání, e-mailový rozesílač.

01.09.2014

Systém financování sociálních služeb města Třebíče

Město Třebíč má zpracovány „Zásady financování sociálních služeb z rozpočtu města Třebíče“, dle kterých již od roku 2011 finančně podporuje poskytovatele sociálních služeb ve městě. A to nejen organizace, jež mají nějakou službu registrovánu, ale rovněž zařízení provozující činnosti navazující či související se sociálními službami. Jedním z cílů města Třebíče jako smluvního partnera projektu meziobecní spolupráce je zapojení co největšího počtu obcí v jeho správním obvodu obce s rozšířenou působností do systému spolufinancování sociálních služeb.

01.09.2014

Volný čas a duchovní život seniorů jako projekt svazku obcí z Poličska

Projekt zahrnuje komplexní řešení volného času seniorů v letním i zimním období, tzn. aktivity venkovní i vnitřní, odpočinek, ale i fyzické, terapeutické a společenské aktivity. Je zaměřen jednak na podporu aktivit klientů Domova pro seniory v Bystrém v jejich volném čase, na posilování dobrých mezigeneračních vztahů dětí a seniorů a dále na zařízení modlitebny v prostorách DOMOVA. Nositelem projektu je Svazek obcí AZASS (Areál zdravotních a sociálních služeb). Členy svazku je 27 měst a obcí poličského regionu.

01.09.2014

Sběrný dvůr Dobřany funguje i pro okolní obce

Rozšíření možnosti ukládání odpadu ve sběrném dvoře Dobřany také pro okolní obce znamenalo snížení výskytu černých skládek na katastru města. Sběrné dvory na území ORP Stod spravuje stejná firma, což vybízí k úvahám o možnosti budoucího jednotného výběrového řízení. Vybudování nového sběrného dvora lze díky jeho poloze a vybavení hodnotit jako velmi prospěšný projekt. Rozšíření možnosti ukládání odpadu pro občany z okolních obcí za výhodných podmínek pak posílilo prvek meziobecní spolupráce.

01.09.2014

Každoroční úklid Pošembeří se vyplácí

Každoroční dobrovolnická akce „Ukliďme Pošembeří“ se účastní obce, školy, školky, TJ, spolky a zájmové organizace. Akce, která probíhá každoročně od konce března do půlky dubna, se účastní průměrně 1 000 dobrovolníků, z toho jednu polovinu tvoří děti ve věku do 15 let. Každoročně se nasbírá 30 až 50 tun směsného odpadu, 0,5 tuny plastů a velké množství pneumatik. Mezi nalezené „poklady“ patří koberce, deky, oblečení, eternitová krytina, autosedačky, dětské kočárky i elektronika.

07.08.2014

Spolufinancování sociálních služeb na Slavkovsku

Obce ve správním obvodu ORP Slavkov u Brna se dohodly na společném postupu při zajištění spolufinancování poskytovatelů sociálních služeb, zařazených do komunitního plánu ORP Slavkov u Brna.

07.08.2014

Orlovský Dům seniorů „POHODA“ se zapojil do projektu polsko-českého setkávání

Orlovské nestátní zařízení Dům seniorů „POHODA“, o. p. s. se zapojilo spolu s institucí sociálního zařízení z Ostravy a  polského Gorzyce do projektu „Polsko-české setkávání – souseda bližší poznávání“, který sleduje dva cíle - umožnit i seniorům výlety na zajímavá místa a seznámit pracovníky sociálních institucí s provozem na jiných pracovištích.

07.08.2014

Společná propagace svazku Region Orlicko-Třebovsko

Již v době přípravy strategické plánu vznikajícího svazku začal Region Orlicko-Třebovsko pracovat na společné propagaci svého území – krásného koutu české země a na podpoře cestovního ruchu.

07.08.2014

Společný nákup energií na Orlicko - Třebovsku

V roce 2012 zorganizoval DSO Region Orlicko-Třebovsko (dále jen ROT) pro své členské obce a jimi zřizované příspěvkové organizace elektronickou aukci na nákup elektřiny a zemního plynu. ROT byl v postavení centrálního zadavatele, zúčastněné subjekty v pozici pověřujícího zadavatele. Aukce se uskutečnily v dubnu 2012 a jejich výsledkem byla několikamilionová úspora na výdajích za elektřinu a plyn na příštích 18 měsíců.

07.08.2014

Společné řešení poplatku Svazu autorskému na Orlicko - Třebovsku

Došlo k rozhodnutí o společném uzavírání ročních smluv s Ochranným svazem autorským (OSA) na vysílání obecních veřejných rozhlasů. Poplatek je stanovován podle počtu obyvatel a smlouva je pro zájem projevivší obce každoročně uzavírána a je hrazena z prostředků svazku.

07.08.2014

Obce Slavkovska společně plánují svůj rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj realizovalo projekt „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“. Díky tomu vznikl elektronický nástroj pro zpracování tzv. Programu rozvoje obce, který hodlají společně využít k plánování místního rozvoje obce v obvodu ORP Slavkov u Brna.

07.08.2014

Cyklo Camp; in-line stezky údolím Tiché Orlice a Třebovky

Stezky byly postupně budovány v letech 2007 až 2009 a otevíraly se ve třech etapách. Investorem, vlastníkem a provozovatelem je svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko. Cyklisté, in-line bruslaři a další rozliční návštěvníci se tak mohou léta těšit ze 40 km stezek v údolí Tiché Orlice a Třebovky od Letohradu přes Ústí n.Orl. do Chocně (30 km) a z Ústí n.Orl. do České Třebové (10 km). Stezky o šířce 2,5 až 3 m mají kvalitní asfaltový povrch a orientační značení, jsou doprovázeny řadou odpočívadel a mapových stojanů, opatřeny nástupními parkovišti a jsou pravidelně udržovány a zametány.

07.08.2014

Sběrné dvory odpadů na dosah mají v Křenovicích a Otnicích

Všichni občané Slavkovska mají do sběrného dvora odpadů nejvýše 7 minut jízdy autem. Síť zařízení pro ukládání oddělených složek odpadů je kompletní díky výstavbě sběrných dvorů v Křenovicích a Otnicích.

30.07.2014

Příklad dobré praxe v odpadovém hospodářství z ORP Bohumín

Neschopnost státních orgánů řešit rostoucí škody na majetku organizací i občanů způsobované nelegálními výkupy kradených kovových odpadů přiměly obce na Bohumínsku ke společnému postupu. Obce se rozhodly plně využít ustanovení zákona o odpadech a zformulovat nové znění Obecně  závazné  vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce (dále OZV), podle kterého od 1.1. 2015 budou občané moci odevzdávat kovový komunální odpad a papír výhradně zdarma ve sběrných dvorech obcí.