30.07.2014

Příklad dobré praxe v odpadovém hospodářství z ORP Bohumín

Neschopnost státních orgánů řešit rostoucí škody na majetku organizací i občanů způsobované nelegálními výkupy kradených kovových odpadů přiměly obce na Bohumínsku ke společnému postupu. Obce se rozhodly plně využít ustanovení zákona o odpadech a zformulovat nové znění Obecně  závazné  vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce (dále OZV), podle kterého od 1.1. 2015 budou občané moci odevzdávat kovový komunální odpad a papír výhradně zdarma ve sběrných dvorech obcí.

Podrobné informace dle struktury definované Metodickým pokynem, včetně hojných odkazů na tiskové zprávy, televizní reportáže a novinované články najdete zde:

Dobrá praxe v ORP Bohumín (1).docx (493,2 kB)