Oblast školství

Příklady dobré praxe meziobecní spolupráce v oblasti školství

Jílové u Prahy

Významnou ukázkou kooperace a konkurenceschopnosti byl tříletý Projekt Kokos, kterého se zúčastnilo deset škol v regionech Praha – západ, Praha – východ a Benešov. Znamenal posílení profesního růstu a rozvoje pedagogů, předávání zkušeností, řadu inspirativních nápadů a přístupů a také uvědomění si sounáležitost se svou školou. Důležitým výstupem mj. je, že spolupráce pokračuje, např. formou pravidelných setkání ředitelů, pedagogů a zřizovatelů, dalším vzděláváním pedagogů a školeními pro management.

 

Kamýk nad Vltavou

Obec podporuje čtyři spolky, které pracují s dětmi, zřizuje čtyři klubovny pro děti pro aktivní využití volného času. Obec také postavila tři třídy a jednu pracovní dílnu pro hendikepované děti, do kterých se chodí vzdělávat děti s těžkým postižením. Velmi úspěšný a oboustranně prospěšný byl projekt „Inkluze očima dětí“. Také projekt aplikování nových metod výuky a práce družin ve čtyřech základních školách pro okolní obce znamenal přínos pro činnosti ve školních družinách.

 

Otrokovice

Správní obvod Otrokovice společně s  SO Kroměříž poskytují metodickou pomoc ředitelům škol i ostatním zřizovatelům. Pravidelně jedenkrát za měsíc pořádají porady se starostou města a odborníky, jedenkrát ročně dvoudenní poradu ředitelů škol celého správního obvodu, nejméně třikrát do roka porady k metodickému vedení ředitelů škol, jejichž není město zřizovatelem.

Velmi dobrá je spolupráce s obcemi i partnerskými městy na mimoškolních aktivitách, projektech s příhraničním dopadem a zabezpečování kultury a sportu. Podporovány jsou vzájemné návštěvy pedagogů na školách, tzv. síťování škol, které není ekonomicky náročné, funguje jako motivační stimul a získávání inspirací a zkušeností.

 

Prachatice

Za významného přispění zřizovatele se rozvíjí partnerské kontakty, společné projekty a výměnné akce ZŠ se školami v zahraničí, což výrazně pomáhá v jazykové či odborné výuce.

Je pravidelně poskytována metodická pomoc ostatním zřizovatelům v rámci ORP Prachatice, např. informace ke zřizovacím listinám, poskytování informací v souvislosti s novelami školského zákona atd.

 

Vejprty

Škola je širší součástí veřejného dění a hlavním centrem pro využití volného času dětí a mládeže.  Velice dobře využívá kontaktů obce s partnerskými městy zejména v sousedním Sasku, kde se účastní společných aktivit s tamními školami. Společně se zřizovatelem se také snaží podporovat spolupráci s externími pracovníky, rodiči a ostatními obyvateli.

 

Příklady komunitních škol

Komunitní škola vytváří podmínky pro využití školy jako otevřeného centra obce a komunity pro posílení role školy v obci a pro smysluplné a efektivní zapojení rodičů a veřejnosti do života školy.

Město Brno k těmto aktivitám využívá „Síť brněnských otevřených škol“, která vznikla v roce 2009 a sdružuje 16 základních škol (15 zřizovaných městem, městskými částmi a jedna ZŠ je obecně prospěšná společnost).

Sezimovo Ústí se může pyšnit Základní školou a Mateřskou školou, 9. května 489. Vizí školy je „otevřená škola“ ve třech rovinách: rodiče a veřejnost – žák – zaměstnanci. Snaží se vytvořit takové klima, aby se školy každý těšil, aby se zlepšovaly vzájemné vztahy mezi rodičovskou veřejností a školou a využívaly se všechny dobré nápady kolegů a nové metody a formy práce.

Městská část Praha 15 se také může pochlubit tímto typem školy. Základní škola Nad Přehradou podporuje otevřené partnerství mezi žáky a učiteli, k čemuž mj. využívá i motivační název: „Nad Přehradou bez přehrady“. Mottem školy je: „Poznat, pochopit, porozumět, pomáhat“.

Základní a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov (svazková škola) nabízí společné vzdělávání dětí s handicapem a bez handicapu již v mateřské škole. Mottem školy je: „Pojďte se s námi vzdělávat“. Klade důraz na bezpečné klima ve škole pro všechny účastníky vzdělávání – žáky, učitele i rodiče, takže je zcela na místě název „Škola plná pohody".

 

Další příklady

Projekt „Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole“ - školy s certifikátem „Rodiče vítáni“

Mezi tyto školy patří např. Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno-venkov.

Škola staví na vzájemném partnerství, spolupráci, respektu a toleranci. Krédem je respektovat rodiče jako partnery - partnerství rodičů a škol jako základní princip vzdělávání, umožnit rodičům, aby se mohli aktivně podílet na chodu a směřování školy např. formou rodičovské kavárny, třídní schůzky probíhají ve složení rodič-žák-učitel). Společnou komunikací s rodiči se snaží dosáhnout společného cíle – aby jejich dítě/žák bylo v životě úspěšné a našlo své uplatnění.

Základní škola, Opočno, okr. Rychnov nad Kněžnou rozvíjí komunitní aktivity, kdy škola funguje jako vzdělávací, výchovné, společenské a poradenské centrum pro žáky, jejich rodiče a ostatní občany města. Řídí se myšlenkou, že alfou a omegou dobrého přístupu školy je informovanost rodičů (osvědčily se konzultační dny a podpora neformálního setkávání s rodiči – rodičovské kavárny). Tvrdí, že rodič, který dobře zná své dítě, má i dobrý přístup ke škole. Pak lze snadněji společně vést děti k samostatnosti a zodpovědnosti.

Také v ZŠ Pardubice, Staňkova 128 – Barevná škola jsou rodiče bráni jako partneři, se kterými společně škola realizuje vzdělávání a výchovu jejich dětí. Cílem je aktivní zapojení rodičů do života školy, což je např. pomoc s realizací neformálních akcí školy, předčítání dětem v rámci hodin čtení, „kavárničky pro rodiče“ ve školní družině, organizace exkurzí do svých pracovišť. Jako velmi důležitý aspekt pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nadanými žáky využívá škola rozmanitou výuka a vytváří prostor pro navazování přátelství, vzájemný respekt a porozumění.

 

„Přidružené školy UNESCO“

Členem sítě Přidružených škol UNESCO je přes 9000 školních zařízení ve více než 180 zemích světa (v ČR je v současné době zapojeno 51 škol). Hlavním cílem je propagace ideálů a principů UNESCO v oblasti výchovy a vzdělávání.

www.skoly-unesco.cz

 

 „Program Ekoškola“

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Partnersky spolupracují v týmu s ostatními žáky a dospělými ve škole a v obci.

www.ekoskola.cz