Odpadové hospodářství

Příklady dobré praxe meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství

DSO Severovýchod – O skok napřed v meziobecní spolupráci v odpadovém hospodářství

Ing. Kateřina Sobková - metodik oblasti odpadového hospodářství z odborného týmu projektu - navštívila koncem února, spolu s kolegyní, oblast Kyjovska, aby tu prozkoumaly, jak funguje meziobecní spolupráce v odpadovém hospodářství (ORP Kyjov má okolo 56 000 obyvatel, kteří žijí ve 42 obcích). Přečtěte si jejich zajímavou zprávu, doplněnou o vložené fotografie zde:DSO Severovýchod - fungující meziobecní spolupráce (1).docx

 

Dobrovolný svazek obcí Severovýchod

Svazek 42 obcí, v r. 1994 založil odpadovou společnost EKOR, s.r.o., která zajišťuje svoz odpadů (SKO i tříděných), využívání a odstraňování odpadů. Provozuje skládku odpadů, separaci odpadů (dotřiďování), kompostárnu, sběrné dvory a dále má zkušenosti s přípravou projektů v rámci OPŽP, zajišťování osvětových programů v odpadovém hospodářství a zajišťování technických služeb. Je zde snaha o komplexní řešení odpadového hospodářství pro svazek obcí a efektivní vynakládání finančních prostředků, zkvalitnění služeb a schopnost kontroly výdajů na odpadové hospodářství.

http://www.firmy.cz/detail/2340577-dobrovolny-svazek-obci-severovychod-kyjov.html

http://www.ekor.cz/zakladni-udaje.html

Více informací lze dále nalézt např. na http://www.obec-hovorany.cz/informace/DSO-Severovychod/34

 

Sdružení měst a obcí Jesenicka

Sdružení 23 obcí, úzce spolupracuje s Technickými službami města Jeseník a.s. (realizují svoz odpadů v regionu (SKO i tříděných), zajištění odstranění odpadů, skládkování, dotřídění odpadů, provoz sběrných dvorů, poradenství apod.). Svazek má za sebou úspěšné řešení třídění odpadu v obcích a sním související osvětu občanů v odpadovém hospodářství, realizaci projektu na kompostárnu (hrazeno z 90 % z dotace, realizace 2014). Dále je připravován projekt na rozšíření dotřiďovací linky pro celý region.

http://www.smoj.cz/jesenicko-pohledem-/3-sdruzeni-mest-a-obci-jesenicka

http://www.tsje.cz/

Více informací o projektu sdružení: Sborník z konference Odpady a obce 2012, str. 80, dostupný na: http://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Obecne/sborniky/Sbornik_odpady_a_obce_2012.pdf

 

Jilemnicko – svazek obcí

Svazek 20 obcí, v r. 2013 se realizoval projekt na sběr, třídění a komunitní kompostování biologicky rozložitelného odpadu. Cílem je vytvoření sítě komunitních kompostáren a nastartování třídění biologicky rozložitelného odpadu/materiálu.

Linky: http://www.jilemnicko-so.cz/index.php?nid=4828&lid=CS&oid=1646042

 

Svazek obcí pod Peperkem

Svazek 4 obcí, v r. 2004 výstavba kompostárny pro okolní obce a firmy (zelený odpad, odpady vzniklé v potravinářství, zemědělské odpady, kaly z ČOV) - podpořeno dotací ze SFŽP.

http://www.obecsazava.cz/svazek.htm

Více informací o projektu sdružení: Sborník z konference Odpady a obce 2013, str. 107, dostupný na:  http://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Obecne/sborniky/sbornik_Odpady_a_obce_2013.pdf

 

Svazek obcí „Skládka TKO

Svazek se 166 členy, v r. 1997 založena svozová společnost ESKO-T s.r.o., která byla dále rozšiřována o provoz skládky odpadů, sběrné dvory, třídící linku apod. V r. 2010 realizován projekt na rozšíření stávající sítě sběrných dvorů a rozšíření působnosti sběrných dvorů pro obce ve svazku (projekt spolufinancován z OPŽP).

http://www.esko-t.cz/zakladni-informace-zakladni-informace.html

http://www.esko-t.cz/uspesne-ukonceni-projektu.html

 

Dobrovolný svazek obcí Čistý jihovýchod

Svazek 32 obcí a měst, v r. 1991 založil společnost Hantály s.r.o., která zajišťuje svoz odpadů (SKO i tříděných), třídění odpadů a jejich předání k následnému využití, odstranění odpadů na vlastní skládce odpadů, provoz sítě sběrných dvorů apod.

http://www.hantaly.cz/

 

Energeticky soběstačná obec: Kněžice

Obec o počtu okolo 410 obyvatel se stala díky využívání energie pocházející z bioplynové stanice a kotelny na biomasu energeticky soběstačnou obcí. Pomocí těchto technologií se likviduje biologicky rozložitelný odpad a odpady ze zemědělství a potravinářství a vzniklým teplem se vytápí obydlí více než 90 % občanů obce.

http://www.obec-nezice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=30

http://www.tretiruka.cz/news/stredoceske-knezice-vyrabi-vlastni-teplo-a-elektrinu/

http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=2412

 

Kampaň na podporu separace odpadu v Ostravě a okolních obcích a městech

Ostrava vede ve spolupráci s firmou OZO Ostrava a.s., jejímž je vlastníkem, od roku 2010 směrem ke svým občanům dlouhodobou informační a motivační kampaň k rozvoji třídění odpadů. Každoročně jsou připravovány projekty a soutěže k motivování občanů k třídění, v MHD a na billboardech každoročně publikuje informace o množství vytříděných odpadů a o utržené částce za jejich prodej a následnou recyklaci. K informování okolních měst a obcí slouží např. internetové stránky Třídíme v Moravskoslezském kraji dostupné na: http://www.tridime.info.

http://cov.ozoostrava.cz/

http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/ostravanu-kteri-tridi-domovni-odpad-pribyva-20130920.html

http://www.tridime.info/obce-mesta

 

Obec Vavřinec - Vzdělávací akce ke třídění odpadů

V r. 2010 obec realizovala projekt vzdělávání dětí z mateřských škol a informační přednášky pro občany obce a dalších tří okolních obcí o třídění odpadů a informace spojené s výstavbou nového sběrného dvoru.

http://www.vavrinec.cz/pristup-k-informacim/aktualni-informace/vzdelavaci-akce-ke-trideni-dpadu.html

Partnerské zapojení se do celorepublikového programu Kompostuj.cz

Program je zaměřen na možnosti sběru a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v obcích, školách, firmách apod. Na propagaci, osvětu a vzdělávání a pomoc při realizaci sběru bioodpadů a kompostování.

http://www.kompostuj.cz/zapojte-se/partner-kompostujcz/partnerske-obce/