24.11.2009

Závěry z XII. celostátní konference „Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice“

Účastníci XII. Celostátní finanční konference požadují, aby:

a)      objem finančních prostředků určených obcím a městům korespondoval s narůstajícím množstvím úkolů, které jsou na samosprávu přenášeny, a již v roce 2011 bylo zavedeno tzv. životní minimum pro obce a města v ČR
b)      pokračovaly odborné diskuze nad budoucností rozpočtového určení daní tak, aby po řádných volbách mohl být předložen návrh nového zákona upravujícího financování obcí a měst
c)      došlo k zahájení prací na novém zákoně o místních daních (včetně daně z nemovitostí), které by tvořily odpovídající finanční zdroj pro rozvoj obcí a měst
d)     nejpozději v roce 2011 došlo ke zvýšení příspěvku na výkon přenesené působnosti také pro obce III. typu, které zajišťují největší objem přenesené státní správy
e)      finanční zdroje obcí a měst byly posíleny také o objem prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa (tzv. porcování medvěda) a dalších kapitol státního rozpočtu
f)       Ministerstvo financí ČR výrazně posílilo metodickou podporu v oblasti účetnictví
g)      byl vyvíjen trvalý tlak na změnu evropské legislativy, aby DPH hrazená obcemi na projekty v Programu rozvoje venkova patřila mezi uznatelné výdaje
h)      byly obce a města informovány o všech přístupových závazcích, ke kterým se stát zavázal, a o jejich dopadech na obce a města v případě jejich nedodržení
i)        ve státním rozpočtu byly vytvořeny zdroje financování na plnění závazku ze směrnice o čištění městských odpadních vod pro případ, že obce nebudou schopny splnit podmínky pro čerpání finančních prostředků v rámci programů evropských dotací určených na obnovu vodohospodářské infrastruktury
j)        došlo k zjednodušení a zefektivnění postupu při administraci operačních programů ze strany řídících orgánů, zejména pak urychlení výplaty dotací
k)      dotační tituly byly stanovovány s ohledem na potřeby obcí s cílem zvýšení efektivity formou menšího počtu titulů s větším objemem finančních prostředků
l)        došlo ke zlepšení koordinační úlohy Ministerstva pro místní rozvoj ČR v oblasti administrace a nastavení podmínek operačních programů
m)    města mohla využívat finanční prostředky ze strukturálních fondů na projekty strategického charakteru s využitím moderních digitálních technologií, určených na zefektivnění služeb poskytovaných občanům
n)      došlo k odstranění duplicitních kontrol dotací, a tím nadměrného zatěžování obcí
o)      přijetí takové změny v právním řádu, která umožní městům a obcím účinně regulovat všechny formy hazardních her a sázek na svém území a rovněž aby jim z jejich provozu náležely příslušné poplatky a odvody
p)      byla provedena změna právní úpravy nakládání s odpady, která umožní energetické využití směsných komunálních odpadů za pomoci prostředků Evropské unie z důvodu snížení množství ukládání odpadů na skládku a dále aby byla provedena změna zákona o místních poplatcích, která navýší horní hranici na 1 250 Kč
q)      vláda ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR v rámci pomoci rozpočtům místních a regionálních samospráv v době ekonomické recese zajistily urychleně změnu dotačního programu „Zelená úsporám“ tak, aby bylo možné žádat a čerpat z tohoto programu na úspory energií pro veřejné budovy v majetku obcí, měst a krajů, zejména typu školských zařízení, zařízení sociální a zdravotní péče
r)       aby Předsednictvo Svazu uzavřelo s ministerstvem životního prostředí Memorandum o spolupráci při přípravě nové právní úpravy nakládání s odpady ve vazbě na společně připravené Teze rozvoje odpadového hospodářství České republiky