26.10.2020

DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY – OBCE MUSÍ BÝT VE STŘEHU

Nová legislativa zavádí celoplošné vedení Digitálních technických map krajů a povinnost všech vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury do těchto map vkládat údaje. Novela zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZoZ“), která upravuje digitální technické mapy (dále „DTM“), a novela zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona, dále „StZ“) jsou vydány jako zákon 47/2020 Sb.

ZoZ rozlišuje

  • - digitální technické mapy kraje (dále „DTM krajů“), která je povinně vedena pro území jednotlivých krajů, a jejímž správcem je krajský úřad (v přenesené působnosti),
  • - a digitální technickou mapu obce (dále „DTM obcí“), která dobrovolně může být vedena obcí (v samostatné působnosti) pro území obce.

 

Dotačně podporovány nyní jsou pouze DTM krajů, nikoliv DTM obcí. Zájmy obcí jsou tak v tomto společném/národním projektu ohroženy.

 

Svaz měst a obcí ČR od samého začátku projekt DTM ČR podporoval, účastnil se jednání pracovních skupin při Radě vlády pro informační společnost a jasně deklaroval ochotu poskytnout svá data – DTMM (digitální technické mapy měst) pro toto společné dílo. Současně ale očekával, že z vyčleněných prostředků bude investováno rovněž do mapování technické a dopravní infrastruktury v majetku a správě obcí. Vítáme projekt DTM a digitalizace stavebního řízení (dále jen „DSŘ“), které přispějí ke zrychlení procesů v přípravě staveb. Jedním ze základních pilířů jsou právě informace o infrastruktuře. Obce jako vlastníci technické a dopravní infrastruktury mají stejné povinnosti ze zákona jako velké organizace typu ŘSD, ČEZ Distribuce apod. To bude zvláště pro malé obce zátěž nejen finanční, ale i organizační. Projekt DTM a jeho nositelé – kraje musí obcím s realizací pomoci.

 

Máme obavy a signály, že na některých krajích s investicemi do digitalizace technické a dopravní infrastruktury v majetku obcí nepočítají a plánují vše směrovat do majetku krajů a základní prostorové situace extravilánů. Jak jsme v deklaraci zdůraznili, většina investic se odehrává v obcích a pokud se má naplnit smysl DTM jako základního pilíře DSŘ a rovněž i jako podpůrného nástroje pro budování optických sítí, pak musejí jít hlavní investice právě do míst, kde je zástavba, a to jsou především intravilány obcí.

 

Svaz měst a obcí ČR se obrátil na vedení všech krajů s žádostí, aby tato sehrála svou koordinační roli v území a neopomínala v rámci DTM dopravní a technickou infrastrukturu obcí na území příslušného kraje. Zdaleka největší úkol projektů DTM představuje právě doplnění dat. Tento úkol má velkou vazbu na obce a města, řešení přes krajské projekty se tak jeví z tohoto pohledu vhodné.

 

Dle dostupných informací by na základě dohody s kraji mělo být možné využít dotací pro kraje rovněž pro jednorázové doměření objektů a zařízení technické a dopravní infrastruktury (dále jen „TDI“) ve vlastnictví obce a základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) na území obcí. V rámci studie proveditelnosti kraj sestaví seznam všech požadavků na doplňování dat, s odhadem jejich časové a finanční náročnost, vyhodnotí potřebnost doplňování dat s ohledem na předpokládanou frekvenci využívání dat, aktuální záměry apod. Na tomto základě jednotlivým požadavkům přiřadí priority, podle kterých pak sestaví projekt, v jehož rámci se doplnění dat zrealizuje.

 

Velmi doporučujeme obcím, aby k přípravě aktivit DTM krajů přistupovaly co nejaktivněji. Obce, které neposkytnou své požadavky na doplnění dat, by mohly být opomenuty. Především proto doporučujeme co nejdříve se zapojit do krajských aktivit přípravy studie proveditelnosti, předat kraji seznam požadavků na doplnění dat a dále s kraji spolupracovat při přípravě studie proveditelnosti.

 

Je ale nicméně pravdou, že pořízení dat především technické infrastruktury (především podzemních sítí) je komplikovaná a pracná záležitost, která si vyžádá koncentraci kvalifikovaných odborníků, kterých není dostatek. Apelujeme ale na to, že se musí právě s touto činností začít co nejdříve, aby se do roku 2023 pořídilo co nejvíce dat technické infrastruktury. Situaci i do jisté míry komplikuje velké množství malých obcí na území ČR. Dobrou inspirací by mohla být myšlenka vzniklá ve spolupráci Plzeňského kraje a Klastru chytrý Plzeňský kraj. Klastr vytvořil Jednotnou koncepci efektivního dokumentování technické a dopravní infrastruktury v majetku obcí.