Sněm

Sněm je nejvyšším orgánem Svazu. Koná se jednou za dva roky, může ale zasedat i mimořádně. Určuje priority a hlavní směry činnosti Svazu, schvaluje hospodaření Svazu mezi Sněmy a přijímá stanoviska k aktuálním problémům měst a obcí. Jednou za čtyři roky je Sněmem volebním. Volí Radu Svazu, která ze svého středu pak volí Předsednictvo.