09.04.2020

Tříměsíční frekvence zasedání zastupitelstva z hlediska nouzového stavu

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v § 92 odst. 1 stanoví, že zasedání se musí konat nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Jedná se o pořádkovou lhůtu, s jejímž porušením zákon o obcích ani jiný právní předpis nespojují žádné právní následky.

Vláda České republiky vyhlásila od 12. 3. 2020 nouzový stav k zamezení šíření onemocnění COVID 19. Za tímto účelem jsou obecně omezovány aktivity, při nichž by mohlo dojít k šíření onemocnění COVID 19, přičemž za „rizikové“ činnosti tohoto typu jsou považovány především ty, u nichž je shromážděno na jednom místě více osob.

Ačkoli aktuální usnesení vlády o krizovém opatření, které se týká konání zastupitelstev (usnesení č. 151/2020 Sb.) již neomezuje okruh záležitostí, pro které se může zasedání konat, nepochybně jeho smyslem není úplné uvolnění případů, v nichž bude zasedání probíhat. Je na odpovědnosti každé obce, aby zasedání konala jen z důvodů, které sama bude považovat za nezbytné, tedy pro projednání záležitostí, u nichž je to třeba, a to v porovnání s riziky, které jsou případně spojeny se šířením onemocnění COVID 19. Konat zasedání pouze pro splnění povinnosti plynoucí z § 92 odst. 1 zákona o obcích se proto v současné situaci nejeví jako nezbytné.

Ministerstvo vnitra proto s ohledem na stávající situaci nebude do tříměsíční lhůty pro konání zasedání zastupitelstva započítávat dobu trvání nouzového stavu, a to bez ohledu na to, zda jednotlivá krizová opatření více či méně limitují konání zasedání zastupitelstva.

 Ačkoli zákon o obcích z plynutí této lhůty žádnou výjimku nestanoví, z povahy věci je totiž nutné dovodit, že po dobu trvání omezení volného pohybu osob tříměsíční lhůta podle zákona o obcích neplyne.