26.06.2023

Finanční příležitosti na podporu spolupráce mezi českými a ukrajinskými municipalitami

V souvislosti s poválečnou obnovou Ukrajiny se čím dál tím více českých měst zajímá o možnost navázání partnerství s ukrajinskými municipalitami. Kromě formálních požadavků bude pro rozvoj vzájemné spolupráce potřeba finanční podpora, kterou může nabídnout národní rozpočet, rozpočty několika českých krajů, Mezinárodní visegrádský fond nebo přeshraniční a komunitární programy EU.

Spolupráci mezi českými a ukrajinskými municipalitami lze stavět buď na dosavadních partnerstvích a kontaktech, nebo na základě potřeb ukrajinské strany či možností české strany, jak ukazují nově rozvíjená partnerství mezi Českou Třebovou, Novým Jičínem a Zábřehem, na jedné straně, a Jasiní, Pavlohradem a Ržyščivskou komunitou, na straně druhé, v rámci mezinárodního projektu Mosty důvěry 2.0.

V souvislosti s pokračující ruskou agresí na Ukrajině se na Svaz měst a obcí ČR obrací čím dál tím více ukrajinských měst, která hledají partnerská města v Česku na základě svých potřeb. Vhodného partnera tak mohou české municipalit najít na této stránce, kde publikujeme žádosti o partnerství z ukrajinské strany. Ukrajinská města v současné době poptávají spolupráci v celé řadě oblastí, od vodohospodářské infrastruktury, přes energetiku až po komunální služby. Partnera jednomu ukrajinskému městu tak může dělat v různých oblastech vícero českých municipalit.

Rozsáhlejší databázi ukrajinských měst, která hledají partnera v zahraničí, nabízí mezinárodní platforma Cities4cities.

V neposlední řadě je možné nalézt vhodné partnerské město přes Asociaci ukrajinských měst (AUC) na základě představ Vašeho města.

Ukrajinský partner může být z kterékoliv části Ukrajiny. V souvislosti s poválečnou obnovou Ukrajiny se Česká republika stala patronem Dněpropetrovské oblasti na východě Ukrajiny, většina českých krajů i měst pak dlouhodobě rozvíjí spolupráci se západoukrajinskými oblastmi, jako je Zakarpatská oblast, Kyjevská oblast, Lvovská oblast, Ivanofrankivská oblast, Vinnycká oblast, či Mykolajivská oblast. Další spolupráci je tak dobré budovat na těchto dosavadních kontaktech a zájmech.

Založení partnerství je první krok, pro další rozvoj spolupráce a společných projektů mezi českými a ukrajinskými municipalitami bude potřeba finanční podpora, kterou nabízí Česká republika, V4 i EU.

Níže naleznete přehled konkrétních programů a výzev:

Zdroje z rozpočtu České republiky

 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR
  • Program Expertise on Demand – databáze pro české experty v transformačních projektech financované z Českého svěřeneckého fondu při Rozvojovém programu OSN (UNDP) – více na tomto odkaze: https://undp.cz/expertise-on-demand/ 
 • Česká rozvojová agentura (ČRA)
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Twinningový program financování výjezdů českých expertů do zahraničí či dlouhodobějších pobytů zahraničních expertů v ČR, může být relevantní i pro obce a města
  • Program incomingových misí – financování krátkodobých pobytů zahraničních expertů v ČR např. na odbornou konferenci, mohou se zapojit i obce – více vizte podmínky pro letošní rok
  • Program Aid for Trade-Ukraine – financování menších měkčích projektů, např. vytvoření studie proveditelnosti nebo přepracování dokumentace na evropské standardy – vizte příklady projektů z minulých let
  • Komunikační platforma Business klub Ukrajina – pro koordinaci českých subjektů, hledání synergií, řešení aktuálních potřeb rekonstrukce Ukrajiny, sdílení informací týkajících se obnovy Ukrajiny či plánovaných misí MPO na Ukrajinu; může být zajímavé také pro města a obce

Zdroje z rozpočtu krajů

 • Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje – finanční podpora aktivit ve spolupráci se zahraničním partnerem, může žádat obec anebo dobrovolné svazky obcí
 • Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit v Královéhradeckém krajipodpora kulturních akcí/projektů s regionálním/národním/mezinárodním významem v oblasti např. amatérského i profesionálního divadla, hudby, tance, výtvarného umění, literatury atp.
 • Spolupráce se zahraničními regiony Pardubického krajeprogram pro realizaci neinvestičních projektů institucí zřizovaných Pardubickým krajem a dalších subjektů, které propagují kraj – o dotaci nemůže žádat sama obec, pouze organizace zřizovaná obcí za níž musí obec požádat o finanční podporu
  • Na rozvoj vzájemných vzdělávacích, společenských, kulturních a sportovních kontaktů v oblasti školské, vědecké, sociální, zdravotní péče, rozvoje venkova, zemědělství a dalších oblastí
  • Na rozvoj vzájemných kontaktů složek IZS a dalších složek IZS v oblasti požární ochrany
  • Na realizaci kulturních, vzdělávacích, sportovních a společenských aktivit nadregionálního významu a podpora dalších volnočasových aktivit všech věkových kategorií
 • Dobročinný fond ViZa - zřizovaný Krajem Vysočina ve spolupráci s partnerskou Zakarpatskou oblastí, pomáhá transparentně zprostředkovat investiční i humanitární pomoc směřovanou z Česka na Ukrajinu

Zdroje od nadací

 • Nadace Partnerství - organizuje stáže pro zástupce ukrajinských municipalit, neziskového sektoru, univerzit či médií v českých obcích, firmách či neziskových organizacích pro sdílení zkušeností s inovativními ekologickými postupy, které by bylo možné využít na udržitelnou obnovu země po válce

Zdroje z Mezinárodního visegrádského fondu

 • Granty Visegrad+
  • Na podporu demokratizačních a transformačních procesů v zemích západního Balkánu a Východního partnerství (vč. Ukrajiny) – projekty zároveň musí spadat do jedné ze 7 cílů programu: kultura a společná identita, vzdělávání a budování kapacit, inovace/výzkum a vývoj/rozvoj podnikání, demokratické hodnoty a média, veřejná politika a institucionální partnerství, regionální rozvoj/životní prostředí/cestovní ruch, sociální rozvoj
  • Do jednoho projektu musí být zapojeny min. 3 země V4 (tj. Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) a min. 1 země z regionu západního Balkánu nebo Východního partnerství – projekt musí být realizován, nebo mít výrazný dopad na tyto „třetí“ země
  • Dotace může pokrývat až 100 % nákladů
  • 3 roční kola výzev – s deadlinem k 1. únoru, k 1. červnu a k 1. říjnu
  • Více informací zde: https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/?c=objectives 
 • Visegrádský stipendijní program

Zdroje z rozpočtu Evropské unie

 • Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE
  • Programu se mohou účastnit jen následující oblasti z Ukrajiny: Černihivská oblast, Ivanofrankivská oblast, Zakarpatská oblast, Oděská oblast – do 1. výzvy programu se nicméně mohly hlásit subjekty z celé Ukrajiny/ze všech ukrajinských oblastí
  • Do programu jsou zapojeny další státy podél řeky Dunaj: členové EU – Česká republika, Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko; a také nečlenské/kandidátské země EU – Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Moldavsko
  • Každého projektu se musí účastnit alespoň 3 partneři ze 3 různých zemí zapojených do programu (přičemž jedna z nich musí být členem EU)
  • Způsobilé jsou měkké projekty, např. řešení společných výzev a potřeb v konkrétních oblastech, ovlivnění politických rámců/nástrojů a služeb, konkrétní pilotní investice malého rozsahu
  • Projekty by měly být navázány na Strategii EU pro Podunají (EUSDR) a následující prioritní oblasti: Chytřejší Podunajský region, Zelenější/nízkouhlíkový region, Sociálně odpovědnější a inkluzivnější region, Lepší správa regionu
  • Míra spolufinancování z nadnárodního programu: 80 %
  • Více informací zde: https://www.interreg-danube.eu/ 
 • Komunitární program LIFE
  • Standardní akční projekty v oblasti přírody a biologické rozmanitosti, anebo v oblasti cirkulární ekonomiky a kvality života + v oblasti zmírnění dopadů klimatických změn, adaptace na klimatické změny a řízení klimatických aspektů
   • Podporuje inovativní techniky, metody a přístupy; implementaci a vynucení příslušné legislativy EU v oblasti životního prostředí a klimatu, posílení kapacit veřejných orgánů a soukromých subjektů
   • Např. v oblasti zmírňování klimatických změn podpora snížení emisí skleníkových plynů v sektorech mimo systém EU pro obchodování s emisními povolenkami (tj. doprava, zemědělství, bydlení), přechod na obnovitelné zdroje energie, zvýšení energetické účinnosti – více vizte aktuální výzvu
   • Např. v oblasti adaptace na klimatické změny podpora tvorby adaptačních strategií a plánů i na úrovni měst a regionů, podpora vzdělávání a školení, příprava na extrémní klimatické jevy – více vizte aktuální výzvu
   • Např. v oblasti správy klimatických aspektů podpora hodnocení zavedených postupů šetrných ke klimatu, zvýšení povědomí o adaptačních a mitigačních postupech – více vizte aktuální výzvu
   • Aktuální výzva pro přírodu; Aktuální výzva pro cirkulární ekonomiku
  • Strategické integrované projekty v oblasti cirkulární ekonomiky a kvality života
   • Podporuje implementaci plánů a strategií v oblasti oběhového hospodářství, odpadu, vody nebo ovzduší na větších územích se zapojením celé řady stakeholderů
   • Aktuální výzva
  • Projekty pro legislativní a politické priority
   • Zaměřené na současné politické priority a témata, přičemž na jednu prioritu/téma může být vybrán pouze jeden projekt – tento rok se tři témata vztahují k Ukrajině (anebo k Moldavsku): implementace legislativy vztahující se k síti Natura 2000, inovativní řešení pro odpadové hospodářství, inovativní řešení pro vodohospodářskou infrastrukturu
   • Aktuální výzva
  • výzvy na tři typy projektů jsou aktuálně otevřené, uzavírají se na počátku září 2023
  • Podprogram European City Facility – pro podporu spolupráce mezi městy z EU a Ukrajiny
   • Do projektů mohou být zapojeny jen municipality, které již mají klimatický anebo energetický plán, nebo se zavážou k investičnímu záměru
   • Podpořena bude tvorba technických studií proveditelnosti, tržní analýzy, právní/ekonomické/finanční analýzy, analýzy rizik atp., které jsou nezbytné pro následnou realizaci investičních projektů
   • Aktuální výzva otevřena do 30. června 2023 – každý investiční záměr bude podpořen částkou 60 tisíc eur
 • Komunitární program CERV (pro občany, rovnost, práva a hodnoty)
  • Výzva na podporu town-twinningu – podpora výměny občanů z různých zemí pro sdílení zkušeností, vzájemné porozumění odlišných kultur a rozvoj společného dědictví
   • Ve výzvě jsou připraveny 4 miliony eur a do jedné žádosti musí být zapojeny alespoň 2 země (přičemž jedna z nich musí být členem EU) – čím více zapojených zemí, tím větší šance na získání financí
   • Aktivity se musí uskutečnit ve 2. polovině roku 2024 nebo na počátku roku 2025, musí se jich zúčastnit alespoň 50 osob (přičemž 25 z nich musí být zahraniční účastníci pozvaní na akci) a konat se musí v zemích EU – může se jednat o konference, semináře, workshopy, školení, expertní setkání, sdílení dobré praxe atp.
   • Více vizte parametry výzvy
 • Program URBACT
  • Pomáhá s integrovaným zaváděním udržitelného rozvoje měst, aktuálně ve vztahu k digitálním, zeleným a genderově vyváženým oblastem
  • Konkrétně se zaměřuje na budování kapacit, výměnu zkušeností, rozvoj znalostí
  • Ukrajinští partneři se mohou zapojit na své vlastní náklady
  • Více informací na webu: https://urbact.eu/  
 • Program Erasmus+
  • Podpora pro mezinárodní partnerství, tvorbu společných postupů, materiálů, odborné vzdělávání a přípravu, vzdělávání dospělých
  • Místní a regionální orgány veřejné správy mohou být žadateli o granty v oblasti mobility zaměstnanců (např. tzv. job-shadowing) pro sdílení metod a postupů práce a následném testování nových poznatků "doma", nebo mohou žádat o granty v oblasti partnerství pro spolupráci (typ kooperativní partnerství), která cílí na zvýšení kvality činností a navýšení kapacity pro mezinárodní spolupráci - v obou dvou případech je možno zapojit ukrajinské partnery
   • Kooperativní partnerství - je nutné zapojit minimálně tři organizace ze třech různých zemí zapojených do programu (tj. země EU a třetí země asociované k programu vč. Ukrajiny), délka projektu může být 12-36 měsíců, na jeden projekt lze získat buď 120 tis., 250 tis. nebo 400 tis. EUR podle rozsahu aktivit
  • Více informací na webu: https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/odborne-vzdelavani-priprava 
 • Evropský sbor solidarity
  • Podporuje mladé lidi v solidární činnosti a dobrovolnictví zejména v oblasti inkluze a diverzity, udržitelnosti, digitalizace, aktivní účasti mladých lidí na demokratických procesech
  • Veřejné orgány organizují solidární činnost, administrují postupy
  • Více informací na webu: https://www.dzs.cz/program/evropsky-sbor-solidarity 
 •  Program Kreativní Evropa
  • Podpora kulturních a kreativních odvětví
   • podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu (část MEDIA),
   • podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví vyjma audiovize (část KULTURA),
   • podpora inovativních projektů na pomezí kultury, umění a technologií, podpora zpravodajských médií a mediální výchovy (část MEZIOBOROVÁ)
  • Více informací na webu: https://culture.ec.europa.eu/creative-europe nebo česká verze: https://www.kreativnievropa.cz/

Mgr. Pavla Hosnedlová, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů