01.12.2023

Strategické plánování pomáhá tvořit lepší budoucnost i tvář měst a obcí

Ať už krajské město či malá obec, strategické plánování je pro budoucí rozvoj samospráv zásadní. Listopadová Hodinka přinesla inspirativní pohled velkého a středního města, malé obce i architektů na tuto oblast.

Naprosto zásadní je provázat strategie a plány s financemi
Ze zkušeností zástupce městského úřadu Cheb pana Stanislava Kříže vyplývá, že strategický plán je klíčový dokument pro plánování činností i využití financí a vyžaduje schopnost dívat se o několik let dopředu. Je zároveň vodítkem pro rozhodování politické reprezentace. Mělo by se v podstatě jednat o jednoduchý a srozumitelný dokument, nikoliv o mnohastránkový elaborát, v němž je těžké se orientovat. Strategický plán může zároveň velmi dobře posloužit k propagaci či sebeurčení města a pomáhá budovat město jako „značku“ (tzv. branding). Absolutně zásadní je pak realistické provázání plánovaných činností s dostupnými financemi a rovněž komunikace vůči veřejnosti. Realizaci plánu velmi pomůže, pokud je jasně stanoveno, který odbor či sekce se bude danou oblastí zabývat a bude za ni zodpovědný. Otázkou či výzvou je v současné době výběr kvalitního zpracovatele strategického plánu.

Města a obce tvoří především jejich obyvatelé
Pohled architekta a urbanisty přiblížil pan Osamu Okamura, který nadnesl řadu otázek k zamyšlení a několik inspirativních či alarmujících příkladů ze zahraničí. Známý je příklad úpadku amerického města Detroit, které se z dříve prosperujícího sídla změnilo téměř v město duchů s obrovskou kriminalitou a nejasnou budoucností. Právě strategické plánování a vize do budoucna může městům i obcím pomoci najít cestu ven z nelehké situace. 

Současná individualizovaná společnost, v níž jednotlivci prosazují své zájmy na úkor celku, napomáhá mimo jiné například vzniku oplocených ghett pro bohaté či vyloučených lokalit s převahou sociálně slabších. Osamu Okamura je rovněž autorem mezinárodně oceňované knihy Město pro každého, v níž se snaží oslovit především mladší lidi a vzbudit zájem o rozvoj místa, kde žijí. Pracuje s předpokladem, podle něhož město tvoří především jeho obyvatelé svým chováním a každodenním rozhodováním – například zda pojedou autem či půjdou pěšky – to vše následně ovlivňuje budoucí podobu města a podepisuje se také na hustotě dopravy či kvalitě ovzduší. Vždy tak trochu záleží na úhlu pohledu, protože rozvoj českých měst a obcí je například zástupci samospráv z východní Evropy vnímán jako vzor. 

Dobře komunikovat, zapojit veřejnost
Ondřej Dostál z Oddělení strategického plánování města Ostrava přiblížil tvorbu a komunikaci strategického plánu z pohledu krajského města. Také v Ostravě došlo v minulých letech k velkým změnám v souvislosti s ukončením těžby uhlí, ale město dokázalo navázat na svou minulost, našlo nové využití bývalých průmyslových areálů a vsadilo na inovace, vzdělanost či podporu kultury. Strategický plán města nese název „Fajnova“ , občané tomu rozumí a zapojují se, možná i proto, že plán nepůsobí příliš administrativně či úřednicky. Při jeho přípravě v Ostravě využili například tzv. pocitové mapy, podle kterých občané mohou vyjádřit, jak se v daných lokalitách cítí, zda by tam vzali své známé apod. Zapojili také mládež a pracovali s daty od mobilních operátorů, která přinesla informace o mobilitě a návycích obyvatelstva. Své strategické plány mají rovněž jednotlivé městské obvody, graficky jsou navázány na koncept Fajnova, vše je provázáno a velký důraz Ostrava klade na komunikaci s veřejností. Vnímá strategický plán jako příležitost budovat vztah občanů k městu, vzdělávat je, aby porozuměli záměrům a podíleli se na nich.

Zásadní je otázka kapacit, dostupnosti dat a komunikace
Ačkoli menší obec nemá takový aparát jako krajské město, i zde je důležité strategicky plánovat a zamýšlet se nad budoucím rozvojem. Jaroslav Paznocht, starosta obce Středokluky, se podělil o své zkušenosti a také on potvrdil, co již bylo dříve řečeno: zásadní je strategický plán dobře komunikovat, ať už s veřejností nebo v rámci zastupitelstva. Jako menší obec naráží na omezené kapacity či nedostatek potřebných dat, s nimiž by mohli dále pracovat. Potýká se někdy také s tím, že každodenní problémy, které obec musí řešit, poněkud zastiňují snahu přemýšlet více do budoucna a strategicky plánovat. Důležité je se nevzdat a hledat cesty, jak lépe komunikovat a rozvíjet obec v dalších letech.

Závěrem...
Strategické plánování přináší hlavní vizi budoucího směřování obce či města a mělo by být nedílnou součástí rozvoje samospráv. Pomáhá městům a obcím kromě jiného také reagovat na současné výzvy, například v oblasti energetiky, změn klimatu či pandemie. Při tvorbě strategického plánu je zcela nezbytné provázat plánované aktivity s financemi na jejich realizaci a velmi důležité je také vše dobře komunikovat směrem k veřejnosti. 

 

Barbora Láníčková
Sekce regionálního rozvoje, zahraničních vztahů a projektů

 

MMR Povinna publicita_logo a věta.png