17.04.2024

Programy Interreg přináší samosprávám cenné zkušenosti a výhodu do budoucna

Hodinka 9. dubna 2024 byla zaměřena na přímo řízené programy EU (Interreg Central Europe, Interreg Europe), které představují do budoucna významnou příležitost pro samosprávy, které se chtějí zapojit do mezinárodních projektů a realizovat tak jedinečné tzv. měkké projekty. Spoluprací s partnery získají praktické informace, příklady dobré praxe a know-how. Díky zapojení do těchto programů mohlo město Nový Bydžov začít s řešením staré ekologické zátěže a městská část Praha – Suchdol zlepšila systém veřejné dopravy a propojení s okolními obcemi.

Přímo řízené programy jsou podmíněny vytvořením konsorcií se zahraničními partnery a administrací v anglickém jazyce, nabízejí však za to výjimečnou příležitost a výhodu pro budoucí zapojení do dalších projektů. Jednoduše řečeno, když už samospráva jednou začne a zkusí to, do budoucna jí to přinese velkou výhodu, „sebevědomí“ a nevídaně rozšíří obzory pro další možnou spolupráci. Na příkladech zapojených samospráv z dubnové Hodinky byl tento proces také patrný.

Stará ekologická zátěž v sobě může skrývat i příležitost
Město Nový Bydžov potřebovalo řešit problém znečištění podzemních vod tetrachlorethylenem související s dřívější průmyslovou výrobou. Jak zmínil zástupce města Petr Kohout, v rámci mezinárodního projektu FOKS a navazujícího projektu AMIIGA byla zpracována analýza rizika pro areál bývalého podniku Kovoplast a byly identifikovány další potenciální zdroje znečištění na území města. Byly provedeny nové monitorovací vrty, zjištěn rozsah znečištění a proveden doplňující průzkum. Ke zlepšení stavu vody byly využity chemicko-biologické procesy. Díky zapojení do tohoto projektu v roli přidruženého partnera získalo město cenné zkušenosti a kontakty, které mu usnadnily zapojení do další mezinárodní spolupráce s 11 partnery a umožní tak řešit problematiku hospodaření s vodou a adaptační opatření související se změnou klimatu.

Udržitelná veřejná doprava v okrajové části města
Gabriela Lněničková seznámila účastníky webináře s aktivitami městské části Praha-Suchdol v rámci projektu SMACKER. Jeho cílem bylo zlepšení dopravní obslužnosti, podpora udržitelných forem dopravy a snížení dojížďky automobilů do města. Vznikla studie dopravního terminálu Výhledy a dopravní obslužnosti v jeho okolí, včetně plánu prodloužení tramvajové tratě. Do provozu byla uvedena nová linka č. 409, která propojí Suchdol s okolními obcemi. Nově funguje také tzv. poptávková doprava – spoje „na zavolání“ dle potřeb cestujících. Zásadní roli v projektu hrála práce s veřejností, motivační aktivity, setkávání, informování; významným subjektem je rovněž Česká zemědělská univerzita, která sídlí právě v Suchdole a jejíž studenti se do projektu aktivně zapojili. Spolupráce s veřejností se osvědčila a pokračuje i po skončení doby trvání projektu.

Programy Interreg aktuálně
Zástupce ministerstva pro místní rozvoj Pavel Lukeš shrnul možnosti zapojení do programů Interreg, mezi něž v programovém období 2021-2027 patří programy přeshraniční spolupráce, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Zaměřil se na Interreg Central Europe, Interreg Danube a Interreg Europe. V rámci těchto programů je možno ve spolupráci se zahraničními partnery realizovat tzv. měkké projekty, tedy nikoliv investiční. Hlavními výstupy tak mohou být různé formy spolupráce mezi subjekty, strategie či akční plány, pilotní aktivity, analýzy, publikace, mapy a další. Mezi způsobilé příjemce patří veřejné a veřejnoprávní subjekty, soukromé neziskové i ziskové subjekty (podniky) a mezinárodní organizace. Podmínkou je, aby se projektu účastnili partneři alespoň ze třech států daného programu.

Třetí výzva Interreg Europe: 20. 3. – 7. 6. 2024 (výměna zkušeností s cílem zlepšit implementaci regionálně rozvojových politik, alokace 130 mil. EUR).

Třetí výzva Interreg Central Europe: říjen/listopad 2024 (malé projekty, tzv. small-scale projects, zaměřeno na územní soudržnost, řešení demografických změn a úbytku populace, dostupnost služeb, potřeby a zlepšení situace v periferních a venkovských oblastech).

Samosprávám se osvědčilo zapojení do mezinárodních projektů nejprve v roli přidruženého partnera, což jim pomohlo získat zkušenosti a pomohlo vytvořit lepší pozici pro rozvoj partnerské spolupráce v dalších projektech. Podobný vývoj a získávání zkušeností bude do budoucna výhodou, protože rozšiřuje možnosti získávání cenných informací, dobré praxe a řešení v nejrůznějších oblastech života samospráv.

Další informace najdete také níže v prezentacích, které hosté na webináři představili.

Barbora Láníčková
Sekce regionálního rozvoje, zahraničních vztahů a projektů