27.02.2024

Hodinka v únoru: Aplikace ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi (srážky z dávek) – tzv. „3x a dost“

Díky webináři Hodinka se zájemci dozvěděli aktuální informace k problematice srážek z dávek pomoci v hmotné nouzi za účelem úhrady pokut za určité typy přestupků.

Podnět na uspořádání webináře vzešel ze zasedání Bezpečnostní komise Svazu. Opět se jednalo o legislativní úpravu v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy je možnost dle zákona o pomoci v hmotné nouzi provádět srážky z dávek na úhradu pokut uložených za určité typy přestupků. V rámci Hodinky regionálního rozvoje tentokrát prezentovala Mgr. Alice Říhová z Odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek, MPSV. Uvedla, že se jedná se o kontroverzní opatření, které bylo do novely zákona zařazeno na základě poslanecké iniciativy a nyní je napadeno ze strany Ústavního soudu. 

MPSV v rámci svého příspěvku účastníky webináře informovalo, že srážky lze provádět pouze z dávek příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení (opakující se dávky). Zákon o pomoci v hmotné nouzi definuje přestupky, které když pachatel spáchá a je za ně uložena pokuta a tuto pokutu neuhradí, je možné srážky realizovat (jedná se např. o přestupek zanedbání péče o povinnou školní docházku žáka, přestupky proti občanskému soužití apod.). Obec s rozšířenou působností je povinna informovat krajskou pobočku Úřadu práce („ÚP“) o době spáchání přestupků a uložených sankcích, přičemž ÚP následně vyhodnotí, zda je možné srážky z dávek realizovat a pokud ano, rozhoduje také o výši těchto srážek, které jsou následně bezodkladně poukazovány na účet určený OÚ ORP, který pokutu uložil. Je zde řada podmínek, které musí být naplněny (např. se nesmí jednat o osobu mladistvou aj.), současně je zákonem stanoveno minimum, které musí po srážce příjemci dávky zůstat pro případ, že je mezi společně posuzovanými osobami nezaopatřené dítě. Mgr. Říhová dále posluchače upozornila, že častým úskalím při realizaci tohoto opatření je právě odůvodňování postupu ORP, které je třeba v oznámení koncipovat tak, aby byl postup přezkoumatelný – tj. musí být srozumitelné a dostatečné. 

 

Claudia Šrámek
Legislativní a právní sekce Kanceláře SMOČR