18.03.2024

Energetické plánování a úspory: příležitost i nutnost pro budoucnost samospráv

V březnu proběhl další webinář z cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMOČR, který se věnoval tématu energetického plánování z pohledu měst a obcí. Přinesl aktuální informace o možnosti zapojení samospráv do Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, včetně finanční podpory ze strany ministerstva životního prostředí. Podporu aktivit obcí a měst v oblasti energetiky představilo také ministerstvo průmyslu a obchodu.

Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima je důležitou evropskou iniciativou umožňující zapojení municipalit s dobrovolným závazkem ke zvýšení energetické účinnosti, dlouhodobému využití obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí CO2 na jejich území. K dnešnímu dni je do Paktu v rámci ČR zapojeno přes 280 samospráv.

Důležité je mít přehled o aktuální energetické situaci v obci/městě
První host webináře pan Václav Šebek, konzultant společnosti SEVEn, představil Pakt starostů a primátorů s tím, že se jedná o dobrovolnou iniciativu zaměřenou na celkové zlepšení prostředí a klimatu v rámci samospráv. Obce a města, jež přistoupily k Paktu, se zavazují do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů, přizpůsobit se změnám klimatu a přijmout Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP).

SECAP je vlastně jednoduchý doporučující dokument, který přináší přehled o aktuální energetické a emisní situaci v obci/městě a navrhuje možná řešení, přístupy a nástroje do budoucna. Podstatný je následný monitoring a zhodnocování dosažených cílů. Akční plán v sobě zahrnuje také opatření k adaptaci na klimatické změny či snížení energetické chudoby. SECAP je významnou příležitostí pro města a obce ve snaze o snížení nákladů na energie a udržitelné využívání zdrojů energie. Zásadní roli, jako v mnoha jiných oblastech, hraje také dobrá komunikace s veřejností i v rámci vedení města či obce tak, aby byl záměr pochopen a přijat.

Úspora energie znamená nemalé prostředky, které se dají využít jinde
Zástupkyně ministerstva životního prostředí Pavla Vidanová zdůraznila v rámci Paktu starostů a primátorů dobrovolnost. Zapojit se mohou i zcela malé obce, které například zpracovávají společný SECAP, spojí síly a získají díky tomu i vyšší kapacity. Důležité také je, že nesplní-li zapojená samospráva stanovené závazky, neplyne pro ni z toho žádná penalizace. Nelze opomenout ani to, že úspora v oblasti energií znamená finanční prostředky, které mohou být následně využity v jiných oblastech.
Ministerstvo životního prostředí již od roku 2017 podporuje aktivity Paktu starostů a primátorů v rámci Národního programu Životní prostředí a poskytuje samosprávám metodickou podporu. V současné době se připravují 3 výzvy, každá s alokací 15 mil. Kč. První výzva bude vyhlášena v 1. čtvrtletí letošního roku, příjem žádostí bude probíhat od 3. čtvrtletí 2024. Podpořeny budou: zpracování či aktualizace SECAP (povinná aktivita, hrazeno 80% způsobilých výdajů), organizace Místního dne pro klima a energii (povinná aktivita, hrazeno 80% způsobilých výdajů), zřízení jednoho nového pracovního místa s vazbou na přípravu a implementaci SECAP (volitelná aktivita, hrazeno 50% způsobilých výdajů). V současné době je strategický přístup k energetickým otázkám zásadní oblastí, kterou samosprávy řeší a zapojení do Paktu starostů a primátorů tak představuje příležitost a důležitou podporu.

Hodinku uzavřel pan Jan Kozák z ministerstva průmyslu a obchodu, který podrobněji přiblížil aktuální možnosti finanční podpory MPO pro obce v oblasti energetiky. Finanční podpora je aktuálně poskytována ze dvou zdrojů: prvním je Státní program na podporu úspor energie EFEKT III a druhým je Národní plán obnovy.

Program EFEKT III je vyhlášen na období 2022–2027 s alokací až 160 milionů korun na rok, v jeho rámci je například podpořena předprojektová příprava, poradenská činnost, vzdělávání či energetický management a koncepce. I zde je možné využít prostředky pro zpracování analýzy stavu a potenciálu energetických úspor (tzv. metoda EPC – Energy Performance Contracting). Alokace je v roce 2024 stanovena na 10 milionů korun s maximální výší dotace do 500 tisíc korun a 80 % způsobilých výdajů. Žádosti je možné podávat do 30. 4. 2024.

Dále lze využít prostředky z Národního plánu obnovy, například pro tvorbu místní energetické koncepce, která pomáhá řešit energetickou situaci v obci či v rámci dobrovolného svazku obcí. MPO rovněž nabízí v rámci průběžné výzvy podporu rekonstrukce veřejného osvětlení či bezplatné energetické poradenství. Po celé ČR funguje síť energetických konzultačních informačních středisek (EKIS), která již od roku 2008 poskytují bezplatné poradenství pro občany, samosprávy, kraje či firmy. Nově je poradenství poskytováno také v oblasti komunitní energetiky.

Informovanost, příležitosti, finance
Ukazuje se, že strategický přístup k řešení energetických otázek je a bude zásadní pro budoucí fungování samospráv. Březnová Hodinka proto přinesla řadu praktických informací o možnostech využití dostupných příležitostí i finančních podpor. 

Prezentace z webináře jsou k dispozici níže.

 

Barbora Láníčková
Sekce regionálního rozvoje, zahraničních vztahů a projektů