02.11.2023

Dobrovolné svazky obcí jsou zdrojem inspirace a dokáží velké věci

Další webinář z cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMOČR přinesl v říjnu inspirativní pohled na možnosti, které nabízí spolupráce v rámci dobrovolných svazků obcí. Zástupci tří zapojených obcí se podělili o zajímavé zkušenosti s fungováním sběru odpadů, organizací veřejné dopravy či vedení účetnictví v rámci DSO.

Jak zmínil v úvodu webináře předseda Výboru dobrovolných svazků obcí SMOČR a starosta obce Vestec pan Tibor Švec, meziobecní spolupráce přináší obcím zejména možnost realizovat projekty, které by samostatně byly nad jejich síly. Dále tato spolupráce umožňuje získat lepší ceny za služby nebo příležitost čerpat finanční prostředky, na které by obec sama nedosáhla. Zapojené obce rovněž oceňují setkávání s ostatními starosty, přenos informací a výměnu zkušeností. Jedním z hlavních úkolů Výboru DSO bude zmonitorovat jejich činnost, včetně vytvoření mapy mikroregionů v rámci ČR. Pomůže to zlepšit přehled o činnostech svazků obcí, zjistit, nakolik spolupráce funguje a zda se ji daří případně vylepšovat.

Tibor Švec dále představil činnost DSO Dolnobřežansko, který sdružuje 11 obcí ve Středočeském kraji, jež dohromady představují kolem 33 tisíc obyvatel. Svazek byl založen zhruba před 15 lety s cílem zajištění služeb obecní policie. Spolupráce vznikla zejména proto, aby bylo dosaženo realizovatelnosti projektu v této velikosti; samostatně by obce nezajistily fungování policie tak, jako když se spojí. V současné době funguje v zapojených obcích společná obecní policie, která je na vysoké úrovni i ve srovnání s policií ve městech.

Dále vznikla obchodní společnost Technické služby Dolnobřežanska, zajišťující následující činnosti: vodovody a kanalizace, svoz a likvidace odpadu, správa a údržba osvětlení a obecních komunikací. Některé činnosti provozuje i pro obce, které nejsou členy DSO. Nyní již funguje 9 let, přináší obcím i zisky, o které se dělí. Postupem času vzniklo důvěryhodné prostředí, poptávka je vyšší, než je možné uspokojit.

Ve spolupráci s Policií ČR provozuje Dolnobřežansko kamerový systém na vysoké úrovni s využitím více než 100 kamer, které dokážou například přečíst registrační značku či typ vozidla a poskytnout informace policii. Systém napomáhá dosáhnout 90 procent objasněnosti přestupků či trestných činů.

Organizace MHD: Původně jezdily autobusy podle požadavků jednotlivých obcí, které měly smlouvu s krajem a bylo problematické skloubit různorodé požadavky. Nyní je uzavřena smlouva o MHD mezi DSO a krajem, obce směřují své požadavky k DSO, optimalizují se časy a trasy, požadavky se daří lépe sladit. Novinkou je zavedení autobusových linek, které propojují jednotlivé obce navzájem, tzn. fungují nejen spoje směrem do Prahy. Na financování těchto linek se podílí obce částkou, která se odvíjí od výše daňových příjmů obce. Trvalo několik let než se vše sladilo, nyní tento systém velmi dobře funguje i v porovnání s jinými oblastmi kraje.

Společný systém realizace účetnictví v obcích: teprve se rozvíjí a je ve fázi pilotního projektu, cílem je od ledna 2024 zajištění centrálního systému vedení účetnictví. Snahou je v praxi vyzkoušet, zda by účetnictví pro tři obce dokázal spravovat jeden pracovník. Ve všech zapojených obcích by se nastavil stejný účetní standard, v maximální míře se využije skenování dokladů a systém se zautomatizuje. V budoucnu by chtěli dosáhnout toho, aby dvě osoby zvládly účetnictví pro 10 obcí. Automatizovaný systém například sám provádí párování dokladů (faktury + objednávky) apod. Zásadní je rovněž spolupráce s auditorem, který naprostou většinu práce dokáže provést vzdáleně s využitím digitalizace, doklady si vezme ze systému, téměř ani nepotřebuje fyzicky být v obci a provede poměrně velmi přesný přezkum hospodaření.

Příklad meziobecní spolupráce z jižní Moravy představila starostka obce Sudice paní Olga Dočkalová. Ke spolupráci obcí vedla nespokojenost se službami nadnárodní společnosti, která zajišťovala svoz odpadu. V roce 2017 byl založen DSO Technické služby Malá Haná, o rok později vznikla společnost TS Malá Haná, s.r.o. a v lednu 2019 byl zahájen svoz komunálního odpadu. V současné době obsluhují 50 obcí a 2 města, celkem 37 000 obyvatel, na sváženém území je více než 100 firem.

V rámci DSO mají všechny členské obce i města rovnocenné postavení, každý člen se zároveň stává spolumajitelem společnosti. Žádost o dotaci podává DSO za všechny obce, které se chtějí zapojit a předají směrem k DSO svoje požadavky ohledně svozu odpadu. V rámci činnosti DSO se starostové seznámí, prohloubí se vztahy a vzájemná spolupráce, funguje přenos informací a osvěta.

Díky svozovému systému mají obce přehled o produkci odpadů a mohou se přizpůsobit nové legislativě (např. požadované procento třídění). Svoz probíhá „dům od domu“, každá domácnost využívá své barevné popelnice, které v den svozu postaví na určené místo. Vozy pro sběr odpadu umožňují vážení barevných popelnic – pomocí čtečky kódů se následně data dostanou do systému, z něhož je pak možné získat údaje za jednotlivé obce, vytvořit přehledy, grafy, apod.; do tohoto systému vidí pouze starostové. Pro ukládání kompostu se využívají například i silážní jámy okolních zemědělců, kteří tímto kompostem hnojí svá pole. Základní součástí systému je osvěta obyvatel, stále je nutno informovat, vysvětlovat a působit na občany.

Viditelná změna v obcích: zmizel nepořádek kolem původních sběrných míst s velkými kontejnery, na veřejných prostranstvích je nyní více čisto. Občané dostávají informační zpravodaj a kalendáře s graficky vyznačenými svozy. V případě, že popelnice obsahuje odpad, který do ní nepatří, popelnici nevyvezou a nechají na místě upozornění s tím, že bude-li se pochybení opakovat, provede se tzv. kontrolní výsyp a roztřídění odpadu přímo před domem (což si většina občanů nepřeje a i proto třídí zodpovědněji).

Výhody společnosti, která je ve vlastnictví obcí: rovné podmínky při tvorbě ceny za svozy, společnost přizpůsobuje činnost obcím a ne naopak, obce mají vliv na rozvoj a směřování společnosti, přehled o fungování toků odpadů a trhu s druhotnými surovinami, je možná cílenější osvěta. Zástupci DSO do budoucna uvažují i o dalších službách, které by obcím bylo možné poskytnout.

Podobnou zkušenost se svozem a tříděním odpadu má i starosta města Zábřeh a zástupce DSO Zábřežsko pan František John. DSO funguje od roku 1999, v průběhu doby se věnovali různým činnostem z oblasti životního prostředí, dopravy, cestovního ruchu apod. V rámci projektu Zábřežsko třídí byly k jednotlivým domům přistaveny barevné popelnice na tříděný odpad, díky menší anonymitě se lidé více snaží zodpovědně třídit (v porovnání s obecními velkými kontejnery). Obecně je snaha co nejvíce odpadu vytřídit a snížit i objem komunálního odpadu. Zásadní součástí činnosti je, podobně jako na jižní Moravě, také propracovaná informační kampaň. Dalšími projekty byly Zábřežsko kompostuje I a II, DSO se zaměřuje i na setkávání občanů, kulturní a vzdělávací aktivity a další.

Starosta Velkého Oseka a místopředseda Svazu Pavel Drahovzal hovořil o potenciálu meziobecní spolupráce v kontextu připravované změny zákona o obcích a možnostech založení tzv. společenství obcí. Meziobecní spolupráce je jednou z priorit Svazu a představuje zásadní součást rozvoje obcí. Základem je, aby tato spolupráce fungovala na dobrovolné bázi a z iniciativy samospráv. I na popud Svazu a na základě dlouhodobějších jednání nově vzniká možnost založení tzv. společenství obcí (SO), které umožní výkon státní správy s využitím sdíleného úředníka, který bude činnosti vykonávat pro členské obce daného SO (přestupková řízení, kácení stromů, oblast silničního správního úřadu apod.). Společenství obcí není konkurentem DSO, naopak rozšiřuje funkčnost DSO o výkon státní správy (toto dosud v podstatě nebylo legálně možné). Odhaduje se, že sdružení o 15 obcích by využívalo dva až čtyři sdílené odborníky na dané agendy. Tato možnost spolupráce má velký potenciál zejména v oblasti sociální, ve zdravotnictví, školství, dopravě, ochraně klimatu či odpadovém hospodářství. Současné fungující DSO se nebudou měnit, pouze by si (pokud budou chtít založit SO) do zakládacích listin přidaly ustanovení týkající se společenství obcí, včetně agendy státní správy. Identita a právní subjektivita DSO tedy zůstává. V souvislosti s vytvořením společenství obcí si DSO schvaluje tzv. strategii společenství obcí.

Webinář měl mnoho pozitivních ohlasů, ještě jednou tímto děkujeme zástupcům obcí, kteří na setkání vystoupili. Svaz zejména prostřednictvím Výboru DSO bude dále spolupracovat na úpravě související legislativy, bude se účastnit potřebných jednání a sledovat trendy v oblasti meziobecní spolupráce.

Barbora Láníčková
Sekce regionálního rozvoje, zahraničních vztahů a projektů

 

MMR Povinna publicita_logo a věta.png