11.11.2011

Zásadní změny v zákoně o obcích a Ústavě ČR – zašlete nám své připomínky!

V posledních dnech byly do oficiálního připomínkového řízení předloženy dva zásadní legislativní materiály, které mají podstatný vliv na obce a města. Jde o návrh novely zákona o obcích, který která má za cíl zavést přísnější pravidla pro nakládání s majetkem obcí a krajů a transparentnější pravidla pro hlasování. Dále byl předložen také podklad pro změny Ústavy ČR v souvislosti se zavedením přímé volby starostů.

 V posledních dnech byly do oficiálního připomínkového řízení předloženy dva zásadní legislativní materiály, které mají podstatný vliv na obce a města. Jde o návrh novely zákona o obcích, který která má za cíl zavést přísnější pravidla pro nakládání s majetkem obcí a krajů a transparentnější pravidla pro hlasování. Dále byl předložen také podklad pro změny Ústavy ČR v souvislosti se zavedením přímé volby starostů.

Návrh na změnu Ústavy ČR obsahuje dlouho diskutované varianty – a to zavedení přímé volby starostů ve všech obcích nebo zavedení přímé volby starostů pouze v některých obcích (dle volby rady obce). Pro zavedení přímé volby je však třeba zakotvit  Ústavě ČR postavení přímo voleného starosty (došlo by k prolomení zastupitelstva jako nejvyššího orgánu obce), zpracovat postavení přímo voleného starosty tak, aby šla tato volba zavést dříve nebo později ve všech obcích, a v neposlední řadě zakotvit způsob volby a odvolání přímo voleného starosty.

Novela zákona o obcích, která zavádí přísnější pravidla pro nakládání s majetkem obcí a krajů, vzniká na Ministerstvu vnitra již od začátku roku. Svaz se zúčastnil několika jednání ohledně podoby této novely, dlouhodobě uplatňované připomínky Svazu však nebyly ve výsledné podobě předpisu vůbec zohledněny. Novelu dokonce v rámci XIV. ročníku Celostátní finanční konference představila Ing. Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly MV ČR.

V předloženém zákoně se tak objevují znovu návrhy na zavedení možnosti občana obce napadnout neplatnost smlouvy uzavřené obcí, pokud nebyl dodržen zákonný postup, dále se upravují pravomoci zastupitelstva a rady obce v oblasti nakládání s nemovitým majetkem a také v oblasti dotací. Návrh obsahuje také zveřejňování smluv, adresné hlasování v zastupitelstvu a radě obce a také tzv. etické kodexy členů zastupitelstva.

Oba výše uvedené právní předpisy naleznete ke stažení níže. Jako členové Svazu se můžete ke všem výše zmíněným materiálům vyjádřit a uplatnit svoje připomínky. Zástupci Svazu ocení všechny praktické zkušenosti a argumenty z praxe při vyjednávání v rámci připomínkového řízení.

Své případně připomínky prosím zasílejte na e-mailové adresy vejmelkova@smocr.cz a nemcova@smocr.cz, nejpozději do konce listopadu.