14.12.2011

Senátoři zasahují do budoucnosti veřejného zadávání

Pozměňovací návrh, který měl významně posílit povinnosti při rozkrývání vlastnické struktury subdodavatelů směřující až k odhalení posledního vlastníka – fyzické osoby nakonec Poslanecké sněmovna smetla pod stůl se závazkem, že tato oblast bude vyřešena v dílčí novele zákona o veřejných zakázkách. Koalice slíbila, že bude vytvořen koncepční návrh, na němž se budou podílet odborníci. Svaz podporoval znění novely schválené Poslaneckou sněmovnou, Senát však do znění zákona podstatně zasáhl.

Pozměňovací návrh, který měl významně posílit povinnosti při rozkrývání vlastnické struktury subdodavatelů směřující až k odhalení posledního vlastníka – fyzické osoby nakonec Poslanecké sněmovna smetla pod stůl se závazkem, že tato oblast bude vyřešena v dílčí novele zákona o veřejných zakázkách. Koalice slíbila, že bude vytvořen koncepční návrh, na němž se budou podílet odborníci. Svaz podporoval znění novely schválené Poslaneckou sněmovnou, Senát však do znění zákona podstatně zasáhl.

Senát dnes při projednávání ve výborech tento pozměňovací návrh znovu oprášil a v okleštěné podobě ho dnes schválil. Novela zákona o veřejných zakázkách byla projednávána Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a v neposlední řadě Ústavně právním výborem Senátu. Ve všech výborech proběhla k tomuto bodu poměrně živá diskuze a ve všech byly nakonec schváleny podobné pozměňovací návrhy. Senátem přijaté úpravy však do budoucna mohou výrazně zkomplikovat proces zadávání veřejných zakázek.

Návrh obsahující povinnosti dodavatele a subdodavatele rozkrýt vlastnickou strukturu do poslední fyzické osoby již v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně načetli někteří poslanci TOP 09. Tento návrh vycházel ze souboru opatření prezentovaných Nadačním fondem proti korupci. Poslanci však nakonec ve třetím čtení tento pozměňovací návrh po bouřlivých diskuzích neschválili. Koalice se zavázala vytvořit koncepční návrh změny zákona, který by směřoval k rozkrývání vlastnické struktury a jehož přípravy by se mohli zúčastnit odborníci. Na první pohled jistě bohulibý cíl, zvolené řešení pravděpodobně nepřinese očekávaný výsledek. Právě tato opatření jsou dle názoru ministerstva pro místní rozvoj spojená s velkým rizikem možných soudních sporů.

Proti zmíněnému řešení se postavila také Platforma pro transparentní veřejné zakázky, která na novele zákona o veřejných zakázkách pracuje již dva roky. Členem Platformy je nejen Svaz měst a obcí a zástupci ministerstva pro místní rozvoj, především jsou jejími členy zástupci různých protikorupčních organizací, představitelé soukromé sféry, nejvýznamnějších firem v České republice a řada dalších zkušených odborníků. Předkladatelé pozměňovacího návrhu však jejich dobře míněné praktické připomínky a zkušenosti z dlouhodobých jednání o podobě novely zákona o veřejných zakázkách nebrali v potaz.

Svaz seznámil senátory a členy příslušných výborů se svým stanoviskem (ke stažení níže), ve kterém se postavil proti takto formulovaným pozměňovacím návrhům. Tyto návrhy nebyly předem konzultované s předkladatelem novely – ministerstvem pro místní rozvoj, a tak doposud nejsou nikomu (tím méně senátorům, kteří tyto pozměňovací návrhy předkládali a schválili) známy reálné dopady navržených opatření. Přesto však většina senátorů pozměňovací návrhy na výborech podpořila. Pouze na Ústavně právním výboru provázely zákon o veřejných zakázkách komplikace, kdy se senátoři vládní koalice před hlasování vzdálili a blokovali tak usnášeníschopnost výboru. Navzdory diskuzi v  plénu, kde mnoho senátorů vyjádřilo podporu původnímu sněmovnou schválenému návrhu, však Senát schválil pozměňovací návrhy a poslal tak zákon sněmovně zpět.

Jaká jsou rizika pro obce?

Výsledná podoba zákona o veřejných zakázkách přinese obcím mnoho problémů - ať už se zveřejňováním rozsáhlého množství informací, nebo s postihem dodavatelů, kteří mnohdy objektivně nebudou schopni splnit přísné podmínky pro rozkrývání vlastnické struktury.

Dle pozměňovacích návrhů Senátu tak dodavatelé budou muset zveřejňovat seznam subdodavatelů, včetně osob, které se přímo nebo nepřímo účastní na plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele, přesáhne-li hodnota tohoto plnění již částku 250 00 Kč. Tuto povinnost bude mít dodavatel nejenom v době podání nabídky (v případě, že jsou tyto osoby v té době známy), ale také po výběru nejvhodnějšího uchazeče a navíc průběžně každé čtvrtletí, pokud se v průběhu realizace veřejné zakázky účast subdodavatelů a dalších zúčastněných osob změní. Jako sankci za nesplnění této povinnosti návrh stanovuje pozastavení plnění v rámci realizace veřejné zakázky dodavateli, a to bez ohledu na to, zda mu na tato plnění vznikl nárok. To prakticky znamená, že obce by měly pozastavit faktury dodavateli, přestože již třeba část dodávky splnil. Zde pak hrozí možný střet s předpisy Evropské unie a také vysoké riziko soudních sporů dodavatelů se zadavateli.

Senátoři schválili také rozšíření tzv. písemné zprávy zadavatele dle ustanovení § 85 zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel bude muset tvořit sestavu určitých informací o veřejné zakázce, kterou bude povinen zveřejňovat na internetu v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Při zveřejňování této sestavy vzali senátoři v potaz kapacitu malých obcí (I. a II. typu) a pro ně pravidla při zveřejňování tzv. sestav zmírnili. Zákon o veřejných zakázkách ve znění změn schválených v Poslanecké sněmovně ČR a v Senátu naleznete ke stažení níže (žlutě jsou vyznačeny změny schválené v PSP, zeleně změny dodané v Senátu).

Svaz si samozřejmě uvědomuje nutnost posilování nástrojů v boji proti korupci ve veřejném zadávání. Je však otázkou, zda schválené změny nepřinesou více škody, než užitku. Svaz vždy podporoval spíše rozumná a proveditelná řešení vzniklá na základě ověřených dat a s předvídatelnými dopady než populistické návrhy, které navenek dobře vypadají, ale jejich přínos zůstává diskutabilní.