15.02.2012

Připravuje se vznik "mini-okresů"?

Pracovní skupina obcí s pověřeným obecním úřadem nesouhlasí s myšlenkou plošného odnětí kompetencí přeneseného výkonu státní správy pro obce I. a II. stupně. Vyzývá proto nejen členské obce Svazu, aby se vyjádřily k záměrům Ministerstva vnitra. 

Pracovní skupina obcí s pověřeným obecním úřadem nesouhlasí s myšlenkou plošného odnětí kompetencí přeneseného výkonu státní správy pro obce I. a II. stupně. Vyzývá proto nejen členské obce Svazu, aby se vyjádřily k záměrům Ministerstva vnitra.

Dne 14. prosince 2011 vláda schválila materiál, který obsahuje návrhy na budoucí řešení výkonu státní správy v území. Svaz v rámci připomínkového řízení vyjádřil zásadní nesouhlas s navrhovaným ukončením existence typu obce s pověřeným obecním úřadem a direktivním odnětím většiny kompetencí pro všechny obce I. a II typu. Návrh tak popírá původní důvod reformy - přiblížení státní správy občanům v území. Do 30. června 2012 musí Ministerstvo vnitra předložit Koncepci dokončení reformy veřejné správy do vlády včetně harmonogramu legislativních prací. Shrnutí a veškeré podkladové materiály naleznete zde.

Svaz v průběhu prosince a ledna oslovil všechny obce s pověřeným obecním úřadem s krátkým dotazníkem. Kancelář Svazu obdržela 51 odpovědí, z nichž jednoznačně vyplývá, že obce nesouhlasí se zrušením výkonu přenesené státní správy. Kromě úzkého pojetí přenesené působnosti nelze opominout podporu, kterou obce „dvojky“ často poskytují okolí, čímž přispívají ke zlepšení výkonu státní správy v území. Na straně druhé ani obce s rozšířenou působností (tzv. „trojky“) vzhledem ke zvětšujícímu se rozdílu mezi příjmy a výdaji obvykle neusilují o rozšíření správního obvodu pro některé kompetence.

Ačkoliv se zatím vždy hovoří o nutnosti zachování spojeného modelu státní správy, v rámci diskuzí starostů se stále častěji objevuje obava o úsilí zřízení mini-okresů a postupného oddělení výkonu státní správy a samosprávy.

Pracovní skupina obcí II. stupně vyzývá k podpoře stanoviska Svazu a vyjádření zásadního nesouhlasu se záměrem plošného zrušení výkonu státní správy v území. Návrh dopisu je uveden níže. Do Kanceláře Svazu jej lze zaslat poštou, emailem nebo datovou schránkou. Dopis i informace z webových stránek lze samozřejmě šířit dále, zejména mezi poslance a senátory. Děkujeme.