29.07.2020

Jak vám může pomoci tzv. finanční arbitr?

Většinu sporů spotřebitele s finančními institucemi může pomoci vyřešit finanční arbitr v bezplatném mimosoudním řízení, ve kterém nemusí být spotřebitel právně zastoupen. To znamená, že institut finančního arbitra je pro spotřebitele v podstatě soud na zkoušku zřízený státem, bez výdajů na právníka a výdajů na poplatky za řízení se zárukou řádného posouzení případu a zajištění uspokojení nároku nebo vysvětlení, že spor nemá šanci na úspěch. Na finančního arbitra se mohou obracet pouze spotřebitelé, finanční instituce jsou povinné se řízení před finančním arbitrem účastnit.

Finančního arbitra jmenuje vláda a jeho činnost organizačně zajišťuje Kancelář finančního arbitra.

PŮSOBNOST FINANČNÍHO ARBITRA

Finanční arbitr je příslušný k rozhodování zejména sporů z

 1. platebního styku – např. o nevydání hotovosti bankomatem, vícenásobné zaúčtování platební transakce, nezaúčtování hotovosti při vkladu prostřednictvím bankomatu nebo na pokladně, opožděné provedení platební transakce, odmítnutí provedení platební transakce, o neautorizovanou platební transakci při zneužití platební karty, internetového bankovnictví, spor o výpověď platebního účtu, spor o poplatek za platební službu;
 2. spotřebitelského úvěru – s věřitelem úvěru, zápůjčky nebo obdobné finanční služby o určení výše dluhu, o posouzení úvěruschopnosti dlužníka před uzavřením smlouvy, o správnosti údajů vedených v registrech dlužníků, platnosti odstoupení od úvěrové smlouvy nebo spor o výši poplatku za předčasné splacení úvěru nebo nečerpání úvěru;
 3. kolektivního investování – např. s investiční společností nebo investičním fondem o vypořádání realizovaného pokynu k nákupu/prodeji/výměně podílového listu, o hodnotu podílového listu;
 4. životního pojištění – např. o platnost pojistné smlouvy nebo její části nebo spor o vyplacení vyššího pojistného plnění nebo odkupného;
 5. směnárenského obchodu – např. o výši směnného kurzu, o odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu, nebo spor o poplatek za provedení směnárenského obchodu;
 6. stavebního spoření – např. o platnost výpovědi nebo ukončení smlouvy o stavebním spoření, o platnost jednostranné změny smlouvy o stavebním spoření spočívající ve snížení úrokové sazby z vkladů nebo ve zvýšení poplatku za vedení účtu stavebního spoření, o účtování poplatků, výši vyplacené státní podpory;
 7. investičních služeb – např. o náhradu škody způsobené obchodníkem s cennými papíry nebo investičním zprostředkovatelem při poskytování investičního poradenství, o poplatek účtovaný v souvislosti s nákupem/prodejem investičního nástroje, o platnost nebo ukončení smlouvy o poskytování investiční služby.

ŘÍZENÍ PŘED FINANČNÍM ARBITREM

Máte-li zájem řešit svůj spor před finančním arbitrem, pak

 1. musíte podat návrh na zahájení řízení, pro jeho podání lze využít formulář na www.finarbitr.cz, je jednoduchý a obsahuje návod na podání účinného návrhu na zahájení řízení, nezapomeňte návrh vlastnoručně podepsat a poslat poštou, jinak nebude řízení zahájeno (návrh můžete podepsat také uznávaným elektronickým podpisem anebo jej zaslat ze své datové schránky);
 2. měli byste přiložit veškerou smluvní dokumentaci, písemnou reklamaci a její odmítnutí, i komunikaci s institucí, které máte k dispozici;
 3. můžete použít aplikaci na webu www.finarbitr.cz Návrh na zahájení řízení – Průvodce, kam vložíte přílohy, které pak již nemusíte zasílat spolu s podepsaným návrhem poštou;
 4. pokud vás finanční arbitr vyzve k doplnění podkladů, můžete je zaslat e-mailem (do limitu 14 MB) nebo přes webový formulář na www.finarbitr.cz Doplnění návrhu – Průvodce;
 5. stačí jen pozorně číst výzvy a sdělení finančního arbitra a v případě potřeby můžete finančního arbitra požádat o vysvětlení (uplatněného nároku, vznesené námitky instituce nebo i návrhu na smírné řešení sporu).


KONTAKT: www.finarbitr.cz, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, tel.: +420 257 042 070, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, datová schránka: qr9ab9x

Více, například kdy naopak finanční arbitr pomoci nemůže, naleznete v Letáku finančního arbitra v příloze.

 

ZDROJ: Kancelář finančního arbitra