10.03.2020

Informace pro obce ohledně dopadů mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, zakazující akce s účastí nad 100 osob, na jednání zastupitelstva obce

Dne 10. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mimořádné opatření č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN[1].

Tímto opatřením k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zakázalo s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.  

 

1) Aplikace mimořádného opatření na jednání zastupitelstev obcí

 

V podmínkách obcí se tento zákaz typicky vztahuje na slavnosti konané v souvislosti se svatbami či shromáždění konaná v souvislosti s pohřby, pokud by se jich mělo účastnit více než 100 osob.

           

Nevztahuje se však na jednání zastupitelstva obce, neboť přijaté opatření ze stanoveného zákazu výslovně vylučuje schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

 

2) Možná organizační opatření v souvislosti s jednáním zastupitelstev obcí

 

Obce však mohou v souvislosti se zasedáním zastupitelstva přijmout vhodná organizační opatření ke snížení rizika šíření onemocnění COVID-19. Jedním z takových opatření je přiměřené omezení účasti veřejnosti v jednací místnosti, v níž probíhá zasedání zastupitelstva, a to za následujících podmínek:

 

Podle § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zasedání zastupitelstva vždy veřejné, a to bez výjimky – účast veřejnosti tedy nelze žádným způsobem vyloučit. Konat zasedání zastupitelstva obce, na které by občané obce, resp. veřejnost jako taková, neměla přístup a nemohla by uplatňovat právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva svá stanoviska k projednávaným věcem [§ 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích], by odporovalo zákonu.

 

 

Je však třeba odlišovat zákonný požadavek veřejnosti zasedání (zajištění účasti veřejnosti na zasedání) od osobní přítomnosti občanů (a širší veřejnosti) v prostoru, v němž se zasedání zastupitelstva koná. Z § 93 odst. 3 zákona o obcích totiž nelze dovodit, že zástupci veřejnosti musí být za všech okolností fyzicky přítomni v jednací místnosti. Účast veřejnosti na zasedání zastupitelstva lze zajistit přijetím jiných vhodných opatření, jsou-li pro takový postup s ohledem na konkrétní okolnosti objektivní legitimní důvody.

 

Proto pokud technické prostředky umožňují, aby se veřejnost aktivně podílela na jednání zastupitelstva, zejména aby mohla sledovat průběh zasedání a uplatňovat své právo vyjadřovat stanoviska ve smyslu § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, aniž by musely být osoby fyzicky přítomny ve stejné jednací místnosti, k porušení zásady veřejnosti zasedání nedojde. K takovýmto organizačním opatřením by však obce měly přistoupit jen ve výjimečných situacích a z legitimních důvodů, tedy typicky s cílem zabránit šíření onemocnění.

 

Příkladem takového opatření může být umístění monitorů promítajících průběh zasedání zastupitelstva mimo prostor zasedání spolu s možností přítomných osob vystoupit prostřednictvím mikrofonu, videokonference apod.

 

Shrnutí:

 

  1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, zakazující od 10. 3. 2020, 18:00 konání akcí s účastí nad 100 osob, se nevztahuje na jednání zastupitelstva obce.

 

  1. Z důvodu zabránění šíření onemocnění mohou být přijata vhodná organizačně-technická opatření pro jednání zastupitelstva, např. vyloučení osob z jednací místnosti. Nesmí však dojít k porušení zásady veřejnosti zasedání zastupitelstva (§ 93 odst. 3).

 

Je proto nutné zajistit, aby se každý mohl zasedání účastnit alespoň zprostředkovaně, tedy aby mohl v reálném čase sledovat průběh zasedání a uplatňovat právo vyjádřit na zasedání stanoviska k projednávaným věcem, pokud mu toto právo náleží [§ 16 odst. 2 písm. c)].

Zpracoval Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Praha 10. 3. 2020