02.12.2011

Co se změní pro obce a města v roce 2012?

Od 1. ledna 2012 a poté dále v průběhu roku 2012 dojde k mnoha změnám, které se dotknou činností měst a obcí. Připravili jsme pro Vás proto stručný přehled nejvýznamnějších legislativních změn, které se v příštím roce dotknou měst a obcí.

Od 1. ledna 2012 a poté dále v průběhu roku 2012 dojde k mnoha změnám, které se dotknou činností měst a obcí. Připravili jsme pro Vás proto přehled nejvýznamnějších legislativních změn, které se v příštím roce dotknou měst a obcí. V tomto článku tak naleznete seznam oblastí se stručným popisem, čeho se změny týkají a jak se k nim Svaz měst a obcí České republiky staví. Níže pak naleznete tento dokument také ke stažení ve formátu Word.

Sociální oblast

V návaznosti na schválenou Sociální reformu I. nebudou od 1. ledna 2012 obecní úřady s rozšířenou působností, resp. pověřené obecné úřady, vykonávat správní řízení  v oblasti výplaty sociálních dávek. Vydání rozhodnutí, kontrola jeho naplňování, předběžné či následné místní šetření, nebo řízení o odvolání budou vykonávat zaměstnanci Úřadu práce. Obecní úřady s rozšířenou působností budou od 1. ledna 2012 pověřeny výkonem sociální práce k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob. Obě nové kompetence jsou výkonem přenesené působnosti, avšak na rozdíl od bývalých kompetencí se nejedná o správní řízení podle správního řádu.

Účetnictví – odepisování majetku a pomocný analytický přehled

Obce budou od 1. ledna 2012 odepisovat své budovy a další investiční majetek. Odpisování majetku v tzv. hlavní činnosti představuje zásadní zlom ve vedení účetnictví obcí. První použití metody odpisování dlouhodobého majetku provedou účetní jednotky poprvé v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2011, a to pouze prostřednictvím rozvahových účtů. K tomuto datu musí být dlouhodobý majetek a soubory tohoto majetku, které se odpisují podle zákona a vyhlášky, kategorizovány s přiřazení doby používání (5 – 80 let). Dále musí být vypočteny oprávky, tedy souhrn teoretických odpisů z minulých let. Pro účely odpisování se majetek nebude přeceňovat, ale odpisuje se z ceny, která je nyní cenou pořizovací nebo reprodukční pořizovací a kterou nyní obec účetně eviduje.

Ministerstvo financí předpokládá, že od roku 2012 budou muset obce nad 3 tis. obyvatel a velké příspěvkové organizace zasílat tzv. pomocný analytický přehled (PAP). Jde o zcela nový výkaz, který často používá zcela jiné třídění než dnes obce využívají. Ještě na začátku prosince nebyla povinnost zakotvena v legislativě, a to navzdory usnesení vlády č. 921, které stanovovalo povinnost zveřejnit nezbytnou novelu vyhlášek do 30. června 2011.

Daň z nemovitosti

Změna ve zdaňování zpevněných pozemků, které nyní tvoří zvláštní kategorii. Změna může znamenat vyšší inkaso pro obce, na jejichž území se nachází např. rozsáhlé skladové prostory. 

DPH

Prezident republiky dne 23. listopadu 2011 podepsal zákon, kterým dochází ke zvýšení sazby daně z 10 % na 14 %. Současně je třeba se připravit na snížení podílu sdílení z 21,4 % na 19,93 %. V souvislosti s určením dodatečného výnosu výhradně na účet důchodové reformy dochází ke snížení podílu sdílení DPH na 19,93 %. Dle výpočtů ministerstva by obce z důvodu reformy neměly zaznamenat absolutní pokles příjmů. Opatrnost je zde však na místě, takže určitě také s ohledem na výše řečené nerozpočtovat vyšší příjem z DPH. Od ledna 2012 dochází také u stavebních prací k změně vykazování a úhrady DPH, tzv. režim přenesené daňové povinnosti (tuzemský reverse charge). Daň bude v případě stavebních a montážních prací odvádět nově příjemce služby a nikoliv již její poskytovatel. Opatření má zamezit daňovým únikům, pro obce však přináší především zvýšení administrativy a do jisté míry roste míra právní nejistoty.  

Daň z příjmů

Od ledna 2012 se zavádí kompenzační zvýšení slevy na dítě, čímž velmi pravděpodobně dojde ke snížení inkasa daně z příjmů ze závislé činnosti. Ruší se tzv. povodňová stokoruna, z pohledu obcí lze očekávat další snížení inkasa daně.

Elektronické občanské průkazy

Od 1. ledna 2012 mají být vydávány nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. K zpracování elektronických občanských průkazů bude využíváno stejného zařízení, v jakém se již v současnosti vyřizují cestovní doklady. Nové typy občanských průkazů však budou moci vydávat pouze obce s rozšířenou působností. Ty ale nejsou v současné době připraveny na vyřizování této agendy, protože na pracovištích obcí s rozšířenou působností zatím nedošlo a zřejmě ani v budoucnu nedojde k navýšení počtu fotokabin s odpovídajícím technickým vybavením. Pro tyto obce bude zmíněná povinnost znamenat nárůst agendy a náročný proces organizačních a technických změn. Dalším problémem souvisejícím s uvedenou agendou je nerovnoměrné zatížení jednotlivých obcí s rozšířenou působností, neboť občan již nově nemusí o vydání elektronického občanského průkazu žádat v místě trvalého pobytu. Svaz proto požaduje odložení navrhovaných změn alespoň o jeden rok, tedy s účinností od 1. ledna 2013.  

 Další chystané změny v roce 2012 s pozdější účinností

Veřejné zakázky

V průběhu roku 2012 by měla nabýt účinnosti novela zákona o veřejných zakázkách. Zatím byla novela schválena Poslaneckou sněmovnou, v prosinci ji projednává Senát. Tato novela výrazně zpřísňuje veřejné zadávání a posiluje principy transparentnosti. Obcím a městům jako veřejným zadavatelům však přinese především nové povinnosti a zvýšení administrativní zátěže. Obce tedy dle nové právní úpravy budou povinně zveřejňovat všechny smlouvy v hodnotě nad 500.000,- Kč a jejich dodatky, skutečně uhrazenou cenu za zakázku a také seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 %. Dále dojde ke snížení limitů u veřejných zakázek malého rozsahu na polovinu (z šesti milionu na tři u veřejných zakázek na stavby; ze dvou milionu na jeden u zakázek na dodávky a služby). Jako nejvíce problematickou vnímá Svaz povinnost zrušit veřejnou zakázku v případě, že zůstane k hodnocení pouze jedna nabídka. Obce se s tímto jevem setkávají a pokud budou nuceny vyhlašovat výběrové řízení stále dokola, hrozí jim v některých případech např. i konflikt s termíny danými poskytovatelem dotace.

Zdanění hazardu

Ke zdanění hazardu mělo dle původních plánů vlády dojít od ledna 2012, již teď je však jasné, že tomu tak nebude. V Poslanecké sněmovně byl ve třetím čtení navzdory deklarované koaliční dohodě schválen nevýhodný pozměňovací návrh Rozpočtového výboru, který dělí výnos z hazardu na třetiny mezi obce, stát a neziskový sektor. Tento pozměňovací návrh také ruší místní poplatek za výherní hrací přístroj a koncový interaktivní videoloterní terminál. Obce tak v roce 2012 zřejmě neobdrží z loterního průmyslu žádné finanční prostředky, neboť odvod není stanoven zálohově.

V prosinci bude návrh projednávat Senát, kde lze očekávat úpravy zasahující do zdanění hazardu. Svaz podporuje pozměňovací návrhy v Senátu, které by zvýhodnily obce před loterními společnostmi. O tom, jak bude zdanění hazardu vypadat a jaké příjmy budou mít obce z hazardu v roce 2012, bude zřejmě jasno až na počátku roku 2012.

Místní poplatky

Poslanecká Sněmovna konečně projednává návrh na změnu zákona o místních poplatcích, která byla předložena již letos na jaře. Díky této změně by mělo dojít k odstranění finančních nesrovnalostí, které vznikají mezi povinnostmi obce v oblasti odpadového hospodářství a právem vybrat určitou výši poplatku. Mělo by tedy dojít k rozšíření okruhu poplatníků a také ke zvýšení druhé složky poplatku za odpad, která má být nově vypočítána ze skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Tato novela byla zpracována ve spolupráci se Svazem a na základě dlouhodobého tlaku obcí na zvýšení horní hranice poplatku, který již dávno neodpovídá skutečně vynaloženým nákladům obcí.

Zákon o místních poplatcích také poskytuje možnost úpravy škod napáchaných poslanci v průběhu hlasování o zdanění hazardu. Nedojde-li v Senátu k rozumné úpravě zdanění hazardu, pak lze v rámci zákona o místních poplatcích uplatnit pozměňovací návrh Rozpočtového výboru, který navrací do zákona místní poplatek za výherní hrací přístroj a koncový interaktivní videoloterní terminál, ve znění tzv. Farského novely.

Školství

V Poslanecké sněmovně byla schválena novela školského zákona, která řeší mimo jiné dlouho požadované odvolávání ředitelů škol. Zavádí 6-leté funkční období ředitelů škol, zjednodušení odvolávání ředitelů škol ze strany zřizovatele a to i na návrh České školní inspekce nebo školské rady. Zároveň stanoví školské rady jako nepovinný orgán, který je však na žádost 20% rodičů zřizovatel povinen zřídit. Novela ve znění pozměňovacích návrhů řeší také problémy mateřských škol, zejména zavedení kritérií pro přijetí a prázdninový provoz. Bezplatný rok předškolní docházky se omezuje pouze na 12 měsíců, což znamená, že za děti s odkladem školní docházky se bude platit. Novela také upravuje vznik firemních školek, což uleví zřizovatelům z řad samospráv. Především však pozměňující návrh výrazně přiblížil v přechodném období vyhlášení konkursů na ředitele škol. Novela bude v prosinci projednávána v Senátu, její účinnost lze očekávat v prvních měsících roku 2012.

Základní registry

Od 1. července 2012 budou zprovozněny základní registry, ve kterých budou uvedeny všechny potřebné údaje. Zásadním prvkem v systému základních registrů je tzv. referenční údaj. Jde o údaj, který bude přebírán ze systému základních registrů a v příslušných agendách se bude využívat jako údaj zaručený, platný a aktuální, bez nutnosti jeho ověření. Úřady budou povinny využívat právě data ze základních registrů a nikoli je vyžadovat po občanovi. V principu tak bude stačit jedna změna v registru, například při změně jména nebo adresy, která se promítne i v ostatních registrech.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedeným okruhům se neváhejte obrátit na legislativně - právní oddělení Kanceláře Svazu.