06.01.2020

Změny ve financování nepedagogických pracovníků od 1. ledna 2020

Ve financování nepedagogických pracovníků od 1. ledna 2020 dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dojde k pouze jediné podstatné změně. Nově bude MŠMT rozepisovat objem finančních prostředků na platy nepedagogických pracovníků vykonávajících činnost přímo navázanou na vzdělávací činnost školy prostřednictvím normativu na každou jednotlivou školu.

MŠMT zaslalo Svazu měst a obcí ČR dopis s upřesňujícími informacemi ohledně financování nepedagogických pracovníků v rámci reformy financování regionálního školství.

V oblasti kompetencí jednotlivých aktérů rozdělování finančních prostředků ze státního rozpočtu určených na financování nepedagogických činností ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí dojde od roku k jediné podstatné změně. Nově bude objem prostředků na platy nepedagogických pracovníků vykonávajících činnost přímo navázanou na vzdělávací činnost školy (u MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoří) rozepisovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) na každou jednotlivou školu prostřednictvím normativu. Tento model počítá se standardními nepedagogickými činnostmi spojenými s činností školy (uklízečka, ekonomický pracovník apod.) a byl pro rok 2020 rozpočtově navýšen o 1mld. Kč a o 3054 úvazků proti roku 2019.

V kompetenci krajských úřadů bude financování činnosti školských zařízení (zařízení školního stravování, školních klubů, středisek volného času apod. s výjimkou pedagogické práce ve školních družinách). Tyto činnosti budou i nadále financovány prostřednictvím tzv. krajských normativů, stanovených pro daný kalendářní rok příslušeným krajským úřadem na stanovenou jednotku výkonu.

Nadále není dotčena stávající kompetence ředitelů škol i školských zařízení rozhodovat o využití prostředků poskytnutých na činnost školy tak, aby zabezpečil financování veškerých nezbytných potřeb dané právnické osoby (samozřejmě při respektování výsledných závazných ukazatelů rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu).

Školám a školským zařízení je i nadále umožněno řešit případy, kdy považují stanovený objem přímých výdajů na daný kalendářní rok za nedostatečný. Postup při řešení těchto případů upravuje Směrnice ministerstva o závazných zásadách pro rozpisy a návrhů rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady s rozšířenou působností. V rámci tohoto postupu lze řešit i objektivní disproporce v rozpočtovém zabezpečení nepedagogických činností v rámci výkonu školy nebo školského zařízení. Při řešení těchto disproporcí budou posuzovány specifické podmínky (jedná se například o potřeby zajištění praktického vyučování nebo specifické stavebně dispoziční řešení budov).

Závěrem MŠMT upozornilo, že i po 1. lednu 2020 zůstává v platnosti ustanovení školského zákona, které stanovuje obcím povinnost zajistit financování zřizovaných právnických osob v oblastech, které nejsou pokryty přímými výdaji výslovně ze zákona určenými pouze na výkon činnosti školy, nikoliv na komplexní fungování právnické osoby, která může zajišťovat i výkon dalších činností pro svého zřizovatele.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy