12.03.2019

Zveřejňování odměn zaměstnanců a zastupitelů obce

Velmi často se objevují žádosti (podle „stošestky“) s dotazy na výši platu či odměn jednotlivých zaměstnanců obecních úřadů, ale i členů zastupitelstva obce. Hranice mezi právem na svobodný přístup k informacím a ochranou osobních údajů v oblasti poskytování informací o odměnách (platech)

Velmi často se objevují žádosti (podle „stošestky“) s dotazy na výši platu či odměn jednotlivých zaměstnanců obecních úřadů, ale i členů zastupitelstva obce. Hranice mezi právem na svobodný přístup k informacím a ochranou osobních údajů v oblasti poskytování informací o odměnách (platech) zaměstnanců není jednoznačně stanovená a je třeba pečlivě posuzovat každý konkrétní případ (podanou žádost).

Informace o výši platu konkrétní fyzické osoby je osobním údajem, zároveň ale platy a odměny zaměstnanců obcí jsou veřejnými prostředky a poskytování informací o nich tak spadá pod věcnou působnost zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.). Touto problematikou se zabýval i Ústavní soud, který ve svém nálezu ze dne 17. 10. 2017 (sp. zn. IV. ÚS 1378/16) dovodil, že je nutné provést test proporcionality, tzn. posoudit, jestli v daném konkrétním případě má přednost ochrana soukromí zaměstnance nebo právo veřejnosti na poskytnutí informace. Ústavní soud také formuloval základní podobu tzv. platového testu, na základě kterého může povinná osoba poskytnutí informace o platu a odměnách zaměstnance žadateli odmítnout. To je možné pouze tehdy, pokud nejsou splněny všechny tyto podmínky: účelem vyžádání informace je přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu; informace samotná se týká veřejného zájmu; žadatel o informaci plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského hlídacího psa“ a informace existuje a je dostupná. Platový test je nutné provádět bez ohledu na pracovní pozici osoby, o jejíž plat či odměnu se žadatel o informace zajímá, jelikož Ústavní soud nevymezil přímo funkce či pracovní pozice jako např. tajemník, ředitel odboru, ředitel školy apod., u nichž by se informace o výši platu měla zpřístupnit automaticky.  

Informace o výši odměn členů zastupitelstva

Jiná situace ale nastane v případě žádosti o informaci, týkající se odměny zastupitele obce. Tuto informaci je možné poskytnout bez provedení platového testu proporcionality, jelikož výše odměn uvolněných členů zastupitelstva obce je stanovena přímo zákonem o obcích a prováděcím předpisem, a v případě neuvolněných členů zastupitelstva obce se stanovuje usnesením zastupitelstva obce při respektování rozmezí stanoveném prováděcím předpisem. Zveřejnění odměn zastupitelů, je záležitostí, která je ve veřejném zájmu a proto lze v průběhu vyřizování žádosti o svobodný přístup k informacím a rovněž i mimo něj, poskytnout tuto informaci blíže neomezenému okruhu osob, jelikož ve zveřejnění těchto informací lze spatřovat právě naplňování veřejného zájmu a to na monitoringu hospodaření s veřejnými prostředky. Naproti tomu, pro zpřístupnění údajů o odměně zaměstnanců obce širšímu okruhu osob, není právní důvod.

Účel a právní titul zpracování

Účelem zpracování (zveřejnění) údajů je naplnění zákonné povinnosti obce vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. a současně i naplňování veřejného zájmu na monitorování hospodaření s veřejnými prostředky. Zákonnost zpracování je tak dána na základě právního titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti uložené obci na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Zpřístupnění informace o platu může obec odmítnout

Jak již bylo řečeno výše, obec jakožto povinný subjekt, může zpřístupnění informace o platu či odměně odmítnout, a to tehdy, pokud nejsou splněny podmínky dovozené Ústavním soudem. Ministerstvo vnitra po konzultacích s Úřadem pro ochranu osobních údajů vydalo k dopadům platového nálezu ÚS „Metodické doporučení k poskytování informací o platech a odměnách podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (shrnutí závěrů podle stavu k 30. 11. 2017)“, které naleznete v příloze tohoto článku. V doporučení jsou shrnuty závěry ÚS, vysvětleny některé pojmy jako např. vymezení role „společenského hlídacího psa“, včetně namodelování několika praktických příkladů, jak postupovat v praxi. Celé Metodické doporučení k poskytování informací o platech a odměnách podle zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu k informacím naleznete na stránkách ÚOOÚ zde. Základní informace můžete získat také v modelové situaci Zveřejňování odměn zaměstnanců obcí“ na webu Ministerstva vnitra.

 

Zdroje:

Ministerstvo vnitra, Modelová situace „Zveřejňování odměn zaměstnanců obcí“

Ministerstvo vnitra, Úřad pro ochranu osobních údajů: „Metodické doporučení k poskytování informací o platech a odměnách podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (shrnutí závěrů podle stavu k 30. 11. 2017)