10.12.2018

Dopad povinností vyplývajících z nařízení GDPR na zadávání veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s problematikou ochrany osobních údajů dle obecného nařízení GDPR vydalo ve spolupráci s Úřadem na ochranu osobních údajů metodické stanovisko, ve kterém jsou řešeny základní otázky spojené s veřejným zadáváním. Je zcela jisté, že v zadávacím řízení dochází

Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s problematikou ochrany osobních údajů dle obecného nařízení GDPR vydalo ve spolupráci s Úřadem na ochranu osobních údajů metodické stanovisko, ve kterém jsou řešeny základní otázky spojené s veřejným zadáváním.

Je zcela jisté, že v zadávacím řízení dochází ke zpracovávání osobních údajů. Zadavatel tyto údaje zpracovává především v nabídkách a žádostech o účast a to za účelem posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek, zaznamenává je dále v dokumentaci o zadávacím řízení, popřípadě zpřístupňuje zejména v písemné zprávě zadavatele. Nařízení GDPR se ale nevztahuje na zpracování osobních údajů právnických osob, jako například názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby, ale vztahuje se pouze na osobní údaje konkrétních fyzických osob, které v rámci zadávacího řízení jsou v dokumentaci uvedeny (například kontaktní osoby zadavatele, osoby jednající za dodavatele, členové statutárního orgánu dodavatele, skuteční majitelé, osoby, které vypracovaly zadávací dokumentaci, odborně způsobilé osoby, technici, hodnotitelé apod.). Pro zpracování osobních údajů musí být vždy dán alespoň jeden z právních důvodů uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a) až f) nařízení GDPR. V případě zpracovávání osobních údajů pro účel zadávání veřejných zakázek je právní důvod pro zpracování osobních údajů fyzických osob dán v čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, neboť jejich zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, tedy pro řádné zadání veřejné zakázky. Povinnost zadavatele ke zpracování osobních údajů v zadávacím řízení tedy plyne přímo ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. K tomu, aby zadavatel jako řádný hospodář odpovědně zadal veřejnou zakázku, je potřebné, aby zpracovával osobní údaje v rozsahu a způsobem předvídaným zákonem o veřejných zakázkách. Z tohoto důvodu zadavatel v zadávací dokumentaci nebude vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů. Obdobný rozsah zpracování osobních údajů se považuje za zákonný i v případě veřejných zakázek malého rozsahu nebo veřejných zakázek zadávaných na základě některé výjimky z povinnosti provést zadávací řízení. Pokud vás tato problematika zaujala, přečtěte si více ve společném stanovisku MMR a ÚOOÚ zde anebo si ho stáhněte v příloze tohoto článku.

                        Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR