16.04.2019

Dobrovolné zveřejňování faktur a anonymizace osobních údajů

Některé obce a města se rozhodly, v rámci vyšší míry transparentnosti a veřejné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, pro dobrovolné zveřejňování nejen smluv (zákonnou povinnost mají jen některé obce), ale i faktur. Občan tak může po pár kliknutích na webu zjistit, za co obec utrácela. Při zveřejňování

Některé obce a města se rozhodly, v rámci vyšší míry transparentnosti a veřejné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, pro dobrovolné zveřejňování nejen smluv (zákonnou povinnost mají jen některé obce), ale i faktur. Občan tak může po pár kliknutích na webu zjistit, za co obec utrácela. Při zveřejňování smluv a faktur, je třeba myslet na ochranu osobních údajů, které se v nich nacházejí. Smlouvám jsme se již věnovali v článkuZveřejňování smluv v souladu s požadavky GDPR“, ale jak je to se zveřejňováním faktur? 

Účet za provedenou práci - faktura

Účet za provedenou práci či dodané zboží nebo-li „faktura“, obsahuje údaje o firmě, sídle, místě podnikání, identifikačním čísle, čísle bankovního účtu, kontaktní údaje (telefon, e-mail), jména, příjmení a podpisy ředitelů, jednatelů, fakturantů, účetních atd. Tedy mnoho osobních údajů, které je správce povinen chránit, a pokud se rozhodne pro zveřejňování těchto dokumentů, musí nastavit takový mechanismus anonymizace, který zaručí ochranu soukromí fyzických osob v souladu s obecným nařízením a platným zákonem o ochraně osobních údajů. Obecné nařízení GDPR se týká fyzických osob a nedopadá tak na osoby právnické. Ve vztahu k nim není nutné anonymizovat jejich identifikační údaje jako je název, IČO, bankovní spojení apod. Ale faktura vystavená právnickou osobou může obsahovat, a většinou také obsahuje, osobní údaje fyzických osob. Proto je třeba posuzovat každý konkrétní případ vždy samostatně, zjistit jaké osobní údaje jsou na faktuře uvedeny a komu patří a podívat se také na předmět plnění. U některých služeb, například za právní zastoupení, můžou být v předmětu plnění uvedeny osobní údaje druhé strany sporu a obdobně u faktur, které jsou vystavovány poskytovatelem služeb např. v souvislosti s čerpáním prostředků z fondu zaměstnavatele, může předmět obsahovat identifikaci konkrétního zaměstnance, který tento „benefit“ od zaměstnavatele využil. Pokud se rozhodnete přesto faktury zveřejňovat, máme pro vás praktickou pomůcku - návod, pro správnou anonymizaci osobních údajů. Příklady anonymizace osobních údajů obsažených ve fakturách jsou uvedeny v následující tabulce.

Údaj

Subjekt

Anonymizace

ANO/NE

Komentář

Obchodní firma (název podnikajícího subjektu)

PO

NE

Není osobním údajem. Slouží k identifikaci smluvní strany.

FOP

NE

Je-li název podnikajícího subjektu tvořen jménem a příjmení, není nutné údaje anonymizovat.

Sídlo firmy

PO

NE

Není osobním údajem.

Sídlo podnikatele

FOP

ANO

Sídlo podnikatele se doporučuje anonymizovat. Pro ztotožnění subjektu, kterému byla faktura uhrazena, je dostačující jeho identifikace názvem a identifikačním číslem. Vedle toho, podnikající fyzické osoby mají často místo podnikání v místě svého (soukromého) bydliště, a v takovém případě by pak docházelo k nadbytečnému zásahu do jejich soukromí.

IČO

PO

NE

Není osobním údajem. Slouží k identifikaci smluvní strany.

FOP

NE

Není nutné anonymizovat. Slouží k identifikaci smluvní strany.

DIČ

PO

NE

Není osobním údajem.

FOP

ANO

Vzhledem k tomu, že DIČ fyzických osob je tvořeno identifikátorem „CZ“ a rodným číslem takové osoby, doporučuje se DIČ anonymizovat, a to i přesto, že DIČ lze vyhledat (podobně jako jiné údaje) např. v rejstříku živnostenských podnikatelů. Neplatí totiž, že je-li osobní údaj již někde zveřejněn (byť v souladu se zákonem), lze s ním nadále libovolně nakládat.

Číslo bankovního účtu

PO

NE

Není osobním údajem.

FOP

ANO

Anonymizovat, jelikož se jedná o osobní údaj.

Osoba oprávněná za podnikatelský subjekt jednat (ve věcech smluvních/technických)

PO

ANO

Tato kategorie osob se vyskytuje převážně u faktur vystavených právnickou osobou. Označení takové osoby se doporučuje anonymizovat. Stejně tak se doporučuje anonymizovat i vlastnoruční podpis.

Osoba, která fakturu vystavila

PO/FOP

ANO

Na faktuře bývá často uvedeno jméno, příjmení, popř. kontakt osoby, která fakturu vystavila (např. účetní). Tyto údaje se doporučuje anonymizovat.

Telefon

PO/FOP

ANO

Anonymizovat. Tyto údaje se nezveřejňují, jelikož může dojít k poškození práv osob (stalking atp). Čísla mobilních telefonů jsou zpravidla neveřejná.

Email

PO/FOP

ANO

Anonymizovat. Tyto údaje se nezveřejňují, jelikož může dojít k poškození práv osob (spamming atp). Emaily jsou zpravidla neveřejné.

Identifikátor datové schránky

PO

 

Není osobním údajem.

FO, FOP

 

Jedná se o otevřená data dle NV č. 425/2016 Sb.

Vysvětlení zkratek: PO – právnická osoba, FO – fyzická osoba, FOP – fyzická osoba podnikající