Ministerstvo životního prostředí

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
MŽP - Národní program Životní prostředí  Výzva č. 2/2018 – Zdroje pitné vody Výstavba nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu. Zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva. Obce, DSO, PO samosprávných celků a obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty Výzva otevřena do 18.12.2020 www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=55
MŽP - Národní program Životní prostředí  Výzva č. 9/2019 – Výsadba stromů Výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů – jedná se o výsadbu stromů v zastavěném území na veřejně přístupných místech.  Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí. Výzva otevřena do 30.4.2021 www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76
MŽP - Národní program Životní prostředí  Výzva č. 11/2019 – Alternativní pohony Nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony Uzemní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hl. m. Prahy, DSO, příspěvkové organizace obcí a krajů a další Výzva otevřená do 31.10.2020 www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=80
MŽP - Národní program Životní prostředí  Výzva č. 12/2019 – Domovní čistírny odpadních vod Vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO) v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo by bylo finančně náročné.  Obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Výzva otevřená do 30.6.2021 www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=77
MŽP - Národní program Životní prostředí  Výzva č. 3/2020: Projektová příprava – VH projekty 1.3.C – Kanalizace – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – pouze v souběhu s 1.6B 1.3.D – Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány) – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – pouze v souběhu s 1.6B 1.6.B – Přivaděče (nikoliv ve smyslu propojení vodárenských soustav) a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – samostatně i v souběhu s 1.3C a 1.3D obce/města, DSO, obchodní společnosti vlastněné z více než 50% obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50% obcemi, městy nebo veřejnoprávními subjekty příjem žádostí  1.9. 2020 - 29.1. 2021 www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=83
MŽP - Národní program Životní prostředí  Připravované programy v rámci Národního programu Životní prostředí na r. 2021 Podpora pro obce v národních parcích na různé aktivity – veřejné osvětlení, infrastruktura, informační centra, EVVO apod. (předpokládané vyhlášení ve 3. čtvrtletí 2020) Veřejné osvětlení v obcích na území CHKO (pro ostatní obce je určená podpora z programu EFEKT, který administruje MPO) (předpokládané vyhlášení ve 3. čtvrtletí 2020) Podpora zapojení obcí do Paktu starostů a primátorů pro klima a energii (předpokládané vyhlášení ve 4. čtvrtletí 2020) Podpora přípravy projektů zaměřených na zásobování vodou a sucho (předpokládané vyhlášení v průběhu roku 2020) Pokračovat bude též podpora vozidel na alternativní pohony a sanací havarijních stavů zatím nejsou známy zatím nejsou známy www.narodniprogramzp.cz
MŽP - AOPK ČR Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pro obce otevřené následující podprogramy: 115D174 – Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu, 115D175 – Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu, 115D176 - Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu. Detaily k výzvám viz webové stránky   fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce), spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky 15. 9. 2020 nebo do vyčerpání alokace  www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html
MPŽ - OP ŽP 2014-2020 Výzva č. 146, SC 5.1 Snížení energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie Poskytuje peníze veřejným subjektům na snížení konečné spotřeby energie a snížení spotřeby neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. Dotaci je možné získat na celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC. Výzva cílí i na výměny zdrojů tepla s výkonem nižším než 5 MW využívající fosilní paliva za ekologičtější zdroje, podporuje se instalace solárních systémů apod. Dotaci je možné získat i na výstavbu nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu. Kraje,obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace atd. průběžná výzva, otevřena do 2.3. 2021 www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161
MPŽ - OP ŽP 2014-2020 Výzva č. 144, SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami (Velká Dešťovka)  Zaměřuje se na hospodaření se srážkami a projekty, které pomáhají s adaptací měst a obcí na změny klimatu. Mezi podporovaná opatření patří hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich využití. Žadatelé mohou získat peníze např. na podzemní nádrže, podzmní a povrchová vsakovací zařízení, průlehy, přeměnu povrchů z nepropustných na propustné, na rezenční nádrže, na výstavbu střech s akumulační schopností další opatření pro využívání dešťové vody. Mezi další podporovaná opatření patří např. projekty na zprůtočnění nebo zvýšení rezenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv nebo na obnovení , výstavbu a rekonstrukce vodních děl sloužící povodńové ochraně. Kraje,obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace atd. průběžná výzva, otevřena do 11.1. 2021 www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=151
MŽP - OP ŽP 2014-2020 Výzva č. 141 - Zlepšení prostředí v sídlech Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně Kraje,obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace atd. průběžná výzva, otevřena do 1.11. 2020 www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=160
MŽP - SFŽP Norské fondy podpora pilotních projektů pro snížení farmaceutického znečištění vodních toků (předpokládané vyhlášení ve 2–3. čtvrtletí 2020) zatím nejsou známy zatím nejsou známy www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/