Ministerstvo životního prostředí

Tabulka aktualizována k 19. dubna 2022.

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
NPO 2.6.1. Protipovodňová ochrana

Cílem je ochrana obydlených oblastí proti negativním účinkům povodní, zlepšení zadržování vody v krajině a usnadnění přirozeného režimu stávajících vodních děl v zastavěných oblastech.

 

státní podniky Povodí, Lesy ČR, obce

Příjem žádostí: průběžně do roku 2023

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-plan-obnovy/x2-6-1-protipovodnova-ochrana/

NPO 2.6.5. Budování lesů odolných klimatické změně 

Cílem je obnova stabilních lesních porostů výsadbou původních a heterogenních druhů při snaze o vícegenerační a prostorovou skladbu lesa odolného změně klimatu.

vlastníci a držitelé lesů

Příjem žádostí: průběžně do roku 2023

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-plan-obnovy/x2-6-5-budovani-lesu-odolnych-klimaticke/

NPO 2.6.6. Zadržování vody v lese

Cílem je zvýšení kapacity zadržování vody v lesích realizací projektů zlepšujících půdní, vodní a mikroklimatické podmínky, jako jsou úpravy na vodních tocích, malé vodní nádrže.

vlastníci a držitelé lesů, správci drobných vodních toků

Příjem žádostí: průběžně do roku 2023

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-plan-obnovy/x2-6-6-zadrzovani-vody-v-lese/

MŽP - Národní program Životní prostředí  Výzva č. 1/2022: Zelená stuha

Cílem výzvy je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích.

obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku),

obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (ocenění v celostátním kole soutěže).

Příjem žádostí: 03.10.2022 - 01.4.2025

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=106

MŽP - Národní program Životní prostředí  Výzva č. 2/2022 - Ochrana ozonové vrstvy a klimatického systému

Cílem výzvy je snížit pravděpodobnost vypouštění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země a fluorovaných skleníkových plynů do ovzduší. Je podpořen sběr zařízení na konci životnosti, znovuzískání a uskladnění, recyklace, regenerace či zneškodnění těchto látek odbornou osobou a proškolením servisních techniků.

PO, FO (záleží na aktivitě)

Příjem žádostí: 11.04.2022 - 31.10.2022

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=107

MŽP - Národní program Životní prostředí  Výzva č. 4/2021 – 
Výsadba stromů - individuální projekty

Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání. Dotaci mohou žadatelé čerpat na:

 • pořízení sazenic (jednotková výše dotace podle obvodu kmínku v rozmezí od 1 050 Kč/ks – 5 000 Kč/ks)
 • zajištění závlahy (1 000 Kč/strom)
 • zpracování odborného posudku
 • zajištění odborného dozoru (max. 10 % z celkové výše dotace) a požadované publicity.

Subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

Příjem žádostí: 02.08.2021 - 30.12.2023

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=94

MŽP - Národní program Životní prostředí  Výzva č. 5/2021 – 
Výsadba stromů - grantové schéma
 • Zprostředkování zajištění výsadby stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných prostranstvích;
 • Multiplikace zdrojů na tuto činnost;
 • Realizace souvisejících osvětových akcí a podpora zájmu veřejnosti o výsadbu a zlepšení péče o vysazenou zeleň.

NNO, MAS. 

Příjem žádostí: 02.08.2021 - 30.12.2023 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=95

MŽP - Národní program Životní prostředí  Výzva č. 6/2021 – Podpora obcí v národních parcích

5.5.A – Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí

5.5.C – Podpora rozvojových dokumentů, studií a projektové přípravy

5.5.D – Podpora informačních center orientovaných na národní parky

5.5.E – Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí

5.5.F – Kofinancování projektů financovaných z EU prostředků (OPŽP, NPO, Modernizační fond)

 • Obce
 • PO, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků; menším než 50 % a politických stran a hnutí
 • správy národních parků a nestátní neziskové organizace se zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu;
 • subjekty, které jsou oprávněnými příjemci v souladu s pravidly dotace v rámci programů kofinancovaných z prostředků EU (OPŽP, NPO a Modernizační fond).
Příjem žádostí: 15.10.2021 - 31.1.2022

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=96

MŽP - Národní program Životní prostředí  Výzva č. 7/2021 – Domovní čistírny odpadních vod Soustavy individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a pro budovy ve vlastnictví dané obce, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV. Obce. Příjem žádostí: 1.11.2021 - 31.12.2023 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=97

MŽP - Národní program Životní prostředí Výzva č. 8/2021 – 
Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích
Výkup pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech, včetně území navržených a oznámených k vyhlášení.
 • Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • Správa Národního parku České Švýcarsko
 • Správa Krkonošského národního parku
 • Správa Národního parku Podyjí
 • Správa Národního parku Šumava
Příjem žádostí: 01.11.2021 - 31.12.2023 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=98

MŽP - Národní program Životní prostředí Výzva č. 9/2021 - Zdroje pitné vody

Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.).

Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

Obce, DSO, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty a zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Příjem žádostí: 01.11.2021 - 31.12.2023 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=99

MŽP - Národní program Životní prostředí Výzva č. 10/2021 - Hospodaření s vodou v obcích  Výzva se zaměřuje na finanční podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Finance jsou poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy.

Obce, kraje, DSO, městské části hl. města Prahy, NNO, státní podniky a státní organizace, příspěvkové organizace státu a územně samosprávné celky

Příjem žádostí: 12.01.2022 - 31.08.2022

www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100

MŽP - Národní program Životní prostředí Výzva č. 11/2021 - Odstranění černých skládek Cílem výzvy je odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené „černé skládky“, a to včetně zajištění správného nakládání s odpadem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Obce s rozšířenou působností

Příjem žádostí: 01.12.2021 - 30.06.2022

www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=101

MŽP - Národní program Životní prostředí Výzva č. 12/2021 - Energetické úspory veřejných  budov  Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Obce, kraje, DSO, NNO, příspěvkové organizace Územních samosprávných celků atd. 

Příjem žádostí: 01.12.2021 - 30.09.2022

www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=102

Text výzvy 12/2021 - NPŽP (narodniprogramzp.cz)

MŽP - Národní program Životní prostředí Výzva č. 13/2021 - Pakt starostů a primátorů pro klima a energii Z dotační výzvy mohou obce získat až 2 miliony korun na projekty iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. Prostředky umožní zpracovat akční plány pro udržitelnou energii a klima či uspořádat akce pro veřejnost na aktuální témata jako energetická efektivita, využití obnovitelných zdrojů energie či odolnost vůči změně klimatu.

Obce, DSO, MAS.

Příjem žádostí: 14.02.2022 - 08.08.2022 

www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=103

MŽP - Národní program Životní prostředí Výzva č. 14/2021 - Emise ze stacionárních zdrojů  Ke snížení emisí těžkých kovů a pachových látek ze stacionárních zdrojů průmyslových a dalších provozů přispěje nová dotační výzva s alokací 30 milionů korun. Cílem podpory je omezit negativní dopady na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míru obtěžování obyvatelstva zápachem.

Obce, kraje, DSO, FO, státní podniky, obchodní společnosti a družstva

Příjem žádostí: 15.01.2022 - 15.01.2023

www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=104

MŽP - Národní program Životní prostředí Výzva č. 15/2021 - Ekologická likvidace autovraků Ministerstvo životního prostředí dá 80 milionů korun na ekologické zpracování autovraků. Žádosti o podporu mohou v rámci Národního programu Životní prostředí podávat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště. Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky) Příjem žádostí: 02.01.2023 - 31.03.2024

www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=105

MŽP - Národní program Životní prostředí  Obnova zeleně Předmětem podpory je zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných přírodních vodních prvků a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech.

Obce a kraje (Jihomoravský, Ústecký).
Podmínkou přijatelnosti projektu je opatření realizované na území zasaženém živelní pohromou (tornádo nebo downburst) ze dne 24. 6. 2021.


Příjem žádostí: 16.07.2021 - 30.11.2022 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=91

MPŽ - OP ŽP 2014-2020

Výzva č. 158,
SC 4.2 - Posílit biodiverzitu

Aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy
vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
Aktivita 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba

 • speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů),
 • speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť,
 • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť.
Obce a města, DSO, NNO, příspěvkové organizace...
Příjem žádostí: 20.09.2021 –03.01.2021 do 20 hodin.

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=170

MŽP - SFŽP

Norské fondy

Výzva č. 1 "Rago" II. kolo

Podporovanými aktivitami v rámci výzvy „Rago“ č. Call-1 z Programu
jsou implementace vědecko-výzkumných projektů, inovativních
projektů a přenos příkladů dobré praxe do podmínek ochrany
životního prostředí v České republice

Výzva je vypsána jako dvoukolová.

Žádat o podporu mohou veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice (tj. všechny české právnické osoby). Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli.
Žádat mohou pouze ti žadatelé, kteří v prvním kole výzvy Call-1 Rago získali hodnocení projektového námětu doporučeno/doporučeno s výhradou.

Příjem žádostí: 11.10.2021 - 13.12.2021

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-vyzvy/detail-vyzvy/?id=12

MŽP - SFŽP

Norské fondy

Výzva č. 3B "Trondheim" II. kolo

Podporovanými aktivitami v rámci výzvy jsou realizace opatření, jež vedou prokazatelně ke snížení koncentrací léčiv a jejich metabolitů obsažených v odpadních vodách a následně i vodách
povrchových.

Výzva je vypsána jako dvoukolová.

Veškeré subjekty a organizace založené jako právnické osoby na území České republiky (tj. veřejné, soukromé, komerční, nekomerční a nevládní neziskové organizace).

Žádat mohou
pouze ti žadatelé, kteří v prvním kole výzvy Call-3B Trondheim získali hodnocení projektového námětu doporučeno/
doporučeno s výhradou.

Příjem žádostí: 24.09.2021 - 24.11.2021

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-vyzvy/detail-vyzvy/?id=11

Nová zelená úsporám

Výzva č. 1/2021 Rodinné domy

Předmětem podpory je zejména realizace opatření vedoucích k úsporám energie a zvýšení podílu
obnovitelných zdrojů energie.

A – zateplení
B – novostavby
C – zdroje energie
D – adaptační a mitigační opatření
E – projektová příprava

- vlastníci stávajících rodinných domů
- stavebníci nových rodinných domů
- nabyvatelé nových rodinných domů
- osoby, kterým svědčí právo stavby nového rodinného domu

Příjem žádostí: 12.10.2021 - 30.06.2025

https://novazelenausporam.cz/dokument/2530

Nová zelená úsporám

Výzva č. 2/2021 Bytové domy

Předmětem podpory je zejména realizace opatření vedoucích k úsporám energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.

A – zateplení
B – novostavby
C – zdroje energie
D – adaptační a mitigační opatření
E – projektová příprava

- vlastníci stávajících bytových domů
- stavebníci nových bytových domů
- společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
- pověření vlastníci bytových jednotek
- nabyvatelé bytových jednotek v nových bytových domech
- osoby, kterým svědčí právo stavby nového bytového domu

Příjem žádostí: 12.10.2021 - 30.06.2025

https://novazelenausporam.cz/dokument/2531