Ministerstvo zemědělství

Tabulka aktualizována k 31. ledna 2022.

SZIF - TERMÍNY PŘÍJMU DOTAČNÍCH PROGRAMŮ 2021:

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1579166639007%2F1599818436572%2F1609945388556.pdf

SZIF - TERMÍNY PŘÍJMU DOTAČNÍCH PROGRAMŮ 2022:

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1579166639007%2F1599818436572%2F1627562606801.pdf

SZIF -TERMÍNY PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACI PRO ROK 2023 V ROCE 2022

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1579166639007%2F1599818436572%2F1634795366379.pdf

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
Mze - Dotace ve vodním hospodářství

Drobné vodní toky

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa

realizace v letech 2020 – 2024

rekonstrukce, oprava, odbahnění, výstavba a obnova nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží z účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině a vytvoření zásob užitkové vody pro obec Obce, svazky obcí ukončeno

eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/dotacni-program-129-390-podpora-opatreni/

Mze -Dotace ve vodním hospodářství

Prevence před povodněmi

Podpora prevence před povodněmi IV - Podprogram Podpora protipovodňových opatření s retencí

Zřizování nových retenčních prostorů, úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem, opatření k rozlivům povodní, zřizování, rekonstrukce a úprava,  poldrů; Podprogram 129 364 „Podpora protipovodňových opatření s retencí: protipovodňová opatření podél vodních toků zejména v intravilánech.

Program dozdělen na čtyři podprogramy.

státní podniky Povodí, Lesy ČR, obce, svazky obcí žádosti se podávají průběžně do 31.12.2023

eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-pred-povodnemi/prevence-pred-povodnemi-iv/

Mze - Dotace ve vodním hospodářství

Vodovody a kanalizace 

Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací

(Program 129 420)

Výše alokace: 300 mil. Kč

Program podporuje odkup vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím a to za účelem dosažení scelení majetku a převedení vlastnických práv pod kontrolu měst a obcí České republiky. obce, svazky obcí, vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí Podání žádosti: od 15.02.2021
do 30.09.2022 nebo do vyčerpání alokace
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/
Mze - Dotace v lesním hospodářství a myslivosti  Příspěvky na hospodaření v lesích poskytované z rozpočtu Mze Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie; Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku; Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů; Příspěvek na ochranu lesa vlastních lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa  celoročně, od 1. ledna do 30. prosince 2022

eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v

eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/aktualni-rozsah-podpor-lesniho.html

Mze - Dotace v lesním hospodářství a myslivosti  Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

Podmínky pro zprovoznění příspěvku v roce 2021, v rámci kterých bude moci být uplatněna částečná náhrada za nezpeněžené kůrovcové dříví za rok 2020, budou teprve nastavovány.

Aktualizace sledujte na uvedeném webu.

vlastník lesa nebo osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa ke dni příjmu žádost ukončen 15.10.2021

eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-kurovcove

eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-kurovcove/vyzva-k-podavani-zadosti-o-financni-1.html

Mze - Dotace v lesním hospodářství a myslivosti  Příspěvek na vybrané myslivecké činnosti poskytované z rozpočtu Mze Příspěvky poskytované uživatelům honiteb: Zlepšování životního prostředí zvěře, podpora ohrožených druhů zvěře a zajíce polního, příspěvek na vybrané oborní chovy, příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin, preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře, snižování početních stavů kormorána velkého a prasete divokého, ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin, chladící zařízení pro ulovenou zvěř). Příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců. uživatel honitby, vlastník loveckého psa, vlastník umělého chovu loveckého dravce

celoročně

(nejpozději do 31. srpna)

eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-vybrane-myslivecke/

eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/aktualni-rozsah-podpor-lesniho.html

Mze - Dotace v lesním hospodářství a myslivosti  Úhrady nákladů podle lesního zákona
  1. částečná úhrada nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin;
  2. úhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov;
  3. úhrada nákladů na opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích prováděná z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném zájmu;
  4. úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

a - Vlastník lesa (o výměře větší než 3 ha)

b - vlastník lesa, na který jsou dle § 25 lesního zákona zpracovávány lesní hospodářské osnovy, formou možnosti bezplatného převzetí vlastnického separátu lesní hospodářské osnovy

c - vlastník lesa, správce vodního toku

d - Vlastník lesa, u kterého je dle § 25 odst. 1 lesního zákona stanovena povinnost zpracovávat lesní hospodářské osnovy 

a - 1.kolo: termín do 31. srpna 2021 za žádosti podané v období od 1. ledna 2021 do 30. června 2021; 2. kolo: termín do 28. února 2022 za žádosti podané v období od 1. července do 31. prosince 2021

b, c, d - celoročně

eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/aktuality/

eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/aktualni-rozsah-podpor-lesniho.html

Mze - Dotace v lesním hospodářství a myslivosti Služby vlastníkům lesů (podle § 46 odst. 2 – 4 a § 48a odst. 2 písm. i) lesního zákona) Zajištění velkoplošné ochrany lesů proti hmyzím škůdcům, zajištění velkoplošné chemické meliorace a hnojení lesů, zajištění prevence a ochrany lesů před požáry, zajištění hubení komárů na pozemcích určených k plnění funkcí lesa v místech, kde orgány hygienické služby potvrdí jejich hrozící kalamitní výskyt, zajištění monitoringu a prognózování výskytu a vývoje škodlivých činitelů, zajištění poradenské činnosti a zvyšování odborné úrovně vlastníků lesů a odborných lesních hospodářů. Vlastník lesa celoročně

eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/aktuality/

eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/aktualni-rozsah-podpor-lesniho.html

Mze - Dotace v lesním hospodářství a myslivosti  Podpora akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství (2021-2026)

Zvyšování odborné úrovně vlastníků lesů

PO a FO, která je vlastníkem lesa od 27.09.2021 do 31. října příslušného roku 

eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/podpora-poradenstvi-v-lesnim

Mze - Dotace v lesním hospodářství a myslivosti  Dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin Podpora existence a obhospodařování genových základen lesních dřevin uvedených ve vyhlášce č. 393/2013 Sb. a zařazench do Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin; podpora existence a obhospodařování uznaných zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu lesníc dřevin. vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel pozemku od 1. ledna do 30. září příslušného roku k Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 

eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/podpora-genofondu-lesnich-drevin

eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/aktualni-rozsah-podpor-lesniho.html

Přehled: https://eagri.cz/public/web/file/668791/Prehled_financovani_LH_20211001.pdf

Mze - Národní dotace Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků Pro rok 2021 program z důvodu vyčerpání alokace ukončen. O nastavení programu v r. 2021 zatím nejsou informace. vybraná území není známo

eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1

Mze - SZIF

1.D.

Podpora včelařství

Informace potřebné k podání požadavku na národní dotaci 1.D. včetně povinných příloh naleznete v přiložených odkazech. do 31.12.2022

www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-1d

www.vcelarstvi.cz/dotace/

Mze - SZIF

9.H.

Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

  1. uvádět vlastní výrobky/produkty na trh,
  2. zprostředkovat prodej a uvádění výrobků/produktů na trh (na základě dokladu mezi žadatelem a výrobcem/zpracovatelem prokazující ujednání o spolupráci, zastupování nebo zprostředkování prodeje výrobků/produktů nebo jejich uvádění na trh)
PO či FO podnikající v ČR 01.06.2021 do 31.05.2022

www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-9h