Ministerstvo zemědělství

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
Mze - Národní dotace Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III 
  • Výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel; Výstavba a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích;
  • Výstavba, dostavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce); Dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV;
  • Odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV.
obce a svazky obcí, vodohosp. společnosti s více než 90% majetkovou účastí obce výzva bude zveřejněna v průběhu r. 2021 (předpokládaný termín 1Q/2021)

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace

Mze - Národní dotace Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody
  • výstavba a rekonstrukce, modernizace a obnovy vodárenské infrastruktury sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody.,
  • zabezpečení a zajištění větší odolnosti vodárenské infrastruktury a předcházení možným dopadům nedostatku pitné vody.
  • opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
obce a svazky obcí, vodohosp. společnosti s více než 90% majetkovou účastí obce výzva bude zveřejněna v 1. pol. r. 2021

eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/vodovody-a-kanalizace

Mze - Národní dotace Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa rekonstrukce, oprava, odbahnění, výstavba a obnova nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží z účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině a vytvoření zásob užitkové vody pro obec Obce, svazky obcí výzva v II.Q 2021

http://portal.mze.cz/public/web/file/650511/Pravidla_programu_129_390.pdfhttp://portal.mze.cz/public/web/file/650511/Pravidla_programu_129_390.pdfeagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze

Mze - Národní dotace Podpora prevence před povodněmi IV - Podprogram Podpora protipovodňových opatření s retencí

Zřizování nových retenčních prostorů, úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem, opatření k rozlivům povodní, zřizování, rekonstrukce a úprava,  poldrů; Podprogram 129 364 „Podpora protipovodňových opatření s retencí: protipovodňová opatření podél vodních toků zejména v intravilánech.

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/prevence-pred-povodnemi/

státní podniky Povodí, Lesy ČR, obce, svazky obcí žádosti se podávají průběžně do 31.12.2023

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/prevence-pred-povodnemi/eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-pred-povodnemi/prevence-pred-povodnemi-iv

Mze - Národní dotace

Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací (Program 129 420)

Výše alokace: 300 mil. Kč

Program bude podporovat odkup vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím a to za účelem dosažení scelení majetku a převedení vlastnických práv pod kontrolu měst a obcí České republiky. obce, svazky obcí, vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí Předpokládaný termín vyhlášení výzvy 1Q/ 2021 http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/
Mze - Dotace v lesním hospodářství a myslivosti  Příspěvky na hospodaření v lesích poskytované z rozpočtu Mze Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie; Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku; Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů; Příspěvek na ochranu lesa vlastních lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa  celoročně, od 1. ledna do 30. prosince 2022

eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v

Mze - Dotace v lesním hospodářství a myslivosti  Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích Podmínky pro zprovoznění příspěvku v roce 2021, v rámci kterých bude moci být uplatněna částečná náhrada za nezpeněžené kůrovcové dříví za rok 2020, budou teprve nastavovány. Aktualizace sledujte na uvedeném webu.

eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-kurovcove

Mze - Dotace v lesním hospodářství a myslivosti  Příspěvek na vybrané myslivecké činnosti poskytované z rozpočtu Mze Příspěvky poskytované uživatelům honiteb: Zlepšování životního prostředí zvěře, podpora ohrožených druhů zvěře a zajíce polního, příspěvek na vybrané oborní chovy, příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin, preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře, snižování početních stavů kormorána velkého a prasete divokého, ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin, chladící zařízení pro ulovenou zvěř). Příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců. uživatel honitby, vlastník loveckého psa a vlastník chovu celoročně

eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-vybrane-myslivecke/

Mze - Dotace v lesním hospodářství a myslivosti  Úhrady nákladů podle lesního zákona
  1. částečná úhrada nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin;
  2. úhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov;
  3. úhrada nákladů na opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích prováděná z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném zájmu;
  4. úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

a - Vlastník lesa (o výměře větší než 3 ha)

b - vlastník lesa, na který jsou dle § 25 lesního zákona zpracovávány lesní hospodářské osnovy, formou možnosti bezplatného převzetí vlastnického separátu lesní hospodářské osnovy

c - vlastník lesa, správce vodního toku

d - Vlastník lesa, u kterého je dle § 25 odst. 1 lesního zákona stanovena povinnost zpracovávat lesní hospodářské osnovy 

a - 1.kolo: termín do 31. srpna 2021 za žádosti podané v období od 1. ledna 2021 do 30. června 2021; 2. kolo: termín do 28. února 2022 za žádosti podané v období od 1. července do 31. prosince 2021

b, c, d - celoročně

Odkaz není k dispozici.
Mze - Dotace v lesním hospodářství a myslivosti Služby vlastníkům lesů (podle § 46 odst. 2 – 4 a § 48a odst. 2 písm. i) lesního zákona) Zajištění velkoplošné ochrany lesů proti hmyzím škůdcům, zajištění velkoplošné chemické meliorace a hnojení lesů, zajištění prevence a ochrany lesů před požáry, zajištění hubení komárů na pozemcích určených k plnění funkcí lesa v místech, kde orgány hygienické služby potvrdí jejich hrozící kalamitní výskyt, zajištění monitoringu a prognózování výskytu a vývoje škodlivých činitelů, zajištění poradenské činnosti a zvyšování odborné úrovně vlastníků lesů a odborných lesních hospodářů. Vlastník lesa celoročně

Odkaz není k dispozici.

Mze - Dotace v lesním hospodářství a myslivosti  Podpora akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství (2016-2020) Program v r. 2020 končí, detail nastavení po r. 2020 ještě není znám není známo není známo

eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/podpora-poradenstvi-v-lesnim

Mze - Dotace v lesním hospodářství a myslivosti  Dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin Podpora existence a obhospodařování genových základen lesních dřevin uvedených ve vyhlášce č. 393/2013 Sb. a zařazench do Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin; podpora existence a obhospodařování uznaných zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu lesníc dřevin.; vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel pozemku od 1. ledna do 30. září příslušného roku k Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 

eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/podpora-genofondu-lesnich-drevin

Mze - Národní dotace Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků Pro r 2020 program z důvodu vyčerpání alokace ukončen. O nastavení programu v r. 2021 zatím nejsou informace. není známo není známo

eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1

Mze - SZIF Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků Rybník plnící rozhodnutí vodoprávních úřadů nebo orgánů ochrany přírody nebo zajišťující veřejný zájem s výměrou větší než 5 ha. Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě  Příjem žádostí o dotaci začíná 15. 12. 2020 a končí 31. 3. 2021.

www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-15