Ministerstvo zdravotnictví

Poslední aktualizace proběhla 31. ledna 2022.

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
MZ ČR

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

Podporovány budou konkrétní neinvestiční projekty s jasně definovanými cíli, které budou
mít kladný a praktický dopad na snížení rizik vzniku a dalšího šíření HIV infekce v cílové
populaci.

příspěvkové organizace obcí a měst, spolky, ústavy, ops, vysoké školy

Termín předkládání žádostí: ukončen

www.mzcr.cz/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-prideleni-financnich-prostredku-v-ramci-dotacniho-programu-narodni-program-reseni-problematiky-hiv-aids-pro-rok-2022/

MZ ČR Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče

V rámci dotačního programu budou podporovány projekty konkrétní, s jasně
definovanými cíli, které budou mít kladný a praktický dopad a možnost objektivního
zhodnocení dosaženého efektu.

Finanční prostředky budou určeny pro realizaci následujících priorit a aktivit uvedené ve výzvě.

příspěvkové organizace obcí a měst, spolky, ústavy, ops, vysoké školy

Termín předkládání žádostí: ukončen

www.mzcr.cz/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-prideleni-financnich-prostredku-v-ramci-dotacniho-programu-podpora-zdravi-zvysovani-efektivity-a-kvality-zdravotni-pece-pro-rok-2022/

MZ ČR

Program pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demenctí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením 

Okruhy činností související s:

  1. a) poskytováním služeb CDZ pro lidi se závažným duševním onemocněním a MDT pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením, přičemž podmínkou těchto služeb je, aby byla poskytována jak zdravotní část, tak část sociální[1];
  2. b) financováním, koordinací a zabezpečením sítě služeb v souladu s účelem tohoto programu jednotlivými kraji a hl. m. Prahou.

kraj, hl. m. Praha

Termín předkládání žádostí: ukončen

www.mzcr.cz/vyzva-k-podani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-v-ramci-dotacniho-programu-pro-financovani-socialni-casti-center-dusevniho-zdravi-a-multidisciplinarnich-tymu-pro-cilove-skupiny-deti-lidi-s-demenci-lidi-s/

MZ ČR

Program na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění

V rámci dotačního programu budou podporovány projekty naplňující stanovené priority, konkrétní, s jasně definovanými cíli, které budou mít kladný a praktický dopad a možnost objektivního zhodnocení dosaženého efektu.

Finanční prostředky (investiční, neinvestiční) budou určeny pro realizaci následujících priorit a aktivit uvedené ve výzvě.

zdravotnická zařízení poskytující paliativní a hospicovou péči, jejichž zřizovatelem je kraj nebo město; spolky, ústavy, ops, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností 

Termín předkládání žádostí: ukončen

www.mzcr.cz/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-prideleni-financnich-prostredku-v-ramci-programu-na-podporu-pece-o-pacienty-v-terminalnim-stadiu-onemocneni-pro-rok-2022/

MZ ČR

Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Priorita: A – Vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit v zařízeních
zdravotnických služeb


Priorita: B – Zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním
postižením respektováním specifických potřeb osob se smyslovým či mentálním
postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti


Priorita: C – Vznik informačních materiálů, podpora vzdělávacích aktivit (včetně
docházkových akcí – kurzů a výcviků) a osvětové činnosti v oblasti problematiky
zdravotního postižení a chronického onemocnění

příspěvkové organizace obcí a měst, spolky, ústavy, ops, vysoké školy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností

Termín předkládání žádostí: ukončen

www.mzcr.cz/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-prideleni-financnich-prostredku-v-ramci-dotacniho-programu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-pro-rok-2022/

Norské fondy 

Program Zdraví

Prevence duševního onemocnění u dětí

Cílem této výzvy je podpořit činnost nestátních neziskových organizací v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících a přispět tak ke snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u této cílové populace.

Obecně prospěšné společnosti; spolky, příp. ústavy; nadace a nadační fondy; církevní právnické osoby.

Termín předkládání žádostí: ukončena

www.eeagrants.cz/cs/vyzvy

www.mzcr.cz/vyzva-maleho-grantoveho-schematu-mgs1-podpora-cinnosti-nno-v-oblasti-dusevniho-zdravi-deti-a-dospivajicich/