Ministerstvo zahraničních věcí

Dle rozdělení rezortních kompetencí Ministerstvo zahraničních věcí nedisponuje pravomocemi pro vypisování výzev v operačních programech. Rovněž v současné chvíli nemá žádný dotační titul, který by byl využitelný pro obce.

MZV ovšem spolupracuje s Českou rozvojovou agenturou (ČRA), jejíž programy vypisování výzev pro obce umožňují. Přehled progrmaů je přiložen v tabulce níže.

Poslední aktualizace informací proběhla dne 2. prosince 2020.

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
Česká rozvojová agentura Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR Implementace projektů realizovaných územními samosprávnými celky (kraji a obcemi), nebo ve spolupráci s těmito územními samosprávnými celky, v jedné nebo více z prioritních/partnerských zemích programu ZRS ČR. Aktivity a výstupy projektů by měly být zaměřeny na přenos know-how a posilování kapacit pro kvalitní řízení samospráv a dobrou správu veřejných věcí (good governance) s možností navázání aktivit na bilaterální projekty ZRS ČR a získání nových příležitostí spolupráce, musí být v souladu s naplňováním Cílů udržitelného rozvoje.   ÚZEMNÍM SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM na jinou než podnikatelskou činnost podle § 7odst. 1 písm. c) Rozpočtových pravidel, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ dle § 7 odst. 1 písm. j) Rozpočtových pravidel. (kraje a obce, územní samosprávné celky včetně jimi zřizovanými subjekty zaměřenými na poskytování sociálních, zdravotních, vzdělávacích a kulturních služeb.) 2-3 Q 2021 www.czechaid.cz 

Česká rozvojová agentura

Globální rozvojové vzdělávání a osvěta Oblasti podpory: 1. Formální vzdělávání - příprava vzdělávacích materiálů a programů, organizace a realizace vzdělávacích a tréninkových akcí – seminářů, workshopů, školení, konferencí, studijních cest; budování konzultačních a vzdělávacích center; poradenství. 2. Neformální vzdělávání - organizované výchovně vzdělávací aktivity mimo zavedený systém formálního vzdělávání Metodicky bude podpořeno zahrnutí GRV do činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání, činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase v oblasti GRV. 3. Osvětové aktivity - organizování osvětových, informačních, kulturních a sportovních akcí s tématikou ZRS ČR pro veřejnost, práci s médii, průzkumy veřejného mínění, publikace, periodika, multimediální prezentace k problematice rozvojových zemí a k problematice ZRS ČR, informační centra (i virtuální) apod. Hlavní důraz při realizaci projektů bude kladen na přímé akce ve vztahu k veřejnosti. 4. Budování partnerství a spolupráce - vyhledávání synergí a podpora partnerství s veřejnou správou v regionech v rámci agendy MA21 (vytváření platforem pro diskuzi o lokálních a následně globálních tématech mezi veřejností, volenou či nevolenou reprezentací měst formou internetových stránek a místního tisku), analytické a odborné publikační činnosti předkladatelů projektů, včetně podpory témat týkajících se „advocacy & policy making“. ÚZEMNÍM SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM na jinou než podnikatelskou činnost podle § 7 odst. 1 písm. c) Rozpočtových pravidel, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ dle § 7 odst. 1 písm. j) Rozpočtových pravidel.(kraje a obce, územní samosprávné celky včetně jimi zřizovanými subjekty zaměřenými na poskytování sociálních, zdravotních, vzdělávacích a kulturních služeb.)  14.12.2020

www.czechaid.cz

Česká rozvojová agentura Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství pro NNO)

Oblasti podpory: 1. Platformy - budování sektorových rozvojových platforem, síťování, organizace vzdělávacích a dalších společných akcí, workshopy, konference, komunikace společných stanovisek a působení zástupců národních platforem v mezinárodních organizacích a institucích, aktivity pro vytváření konsorcií a společné komplexní nabídky řešení rozvojových výzev (SDGs), prezentace a marketingových aktivit platforem zejména se zaměřením na EU, mezinárodní finanční a rozvojové instituce a včetně spolupráce se zastupitelskými úřady ČR v zahraničí, analytické a odborné publikační činnosti, včetně podpory témat týkajících se advocacy & policy making, 2. Základní kapacity - budování organizačních a administrativních struktur malých a začínajících NNO a posilování jejich schopností poskytovat veřejné služby v oblasti ZRS, vznik odborné knihovny a databáze, propagační a fundraisingové aktivity, budování znalostí a kapacit pro získávání finančních prostředků ze zdrojů mimo rozpočet programu ZRS ČR, výměna informací a zkušeností (best practice), sdílení inovativních metod, rozvoj lidských zdrojů (účast na národních i mezinárodních odborných kurzech, školeních a konferencích, stáže a studijní pobyty, apod.), pilotní aktivity zaměřené na testování nových znalostí a zkušeností, 3. Odborné kapacity - posilování kapacit NNO ve specifických a odborných sektorech, odborná školení, konzultace nebo mentoring zaměřený na management organizace nebo management projektů, strategické plánování, zavádění etických kodexů a standardů, hodnocení efektivity a dopadů, zavádění inovací obsahových i procesních, Specifická oblast podpory PARTNERSTVÍ - spolupráce a koordinace aktivit ZRS v rámci české i mezinárodní rozvojové konstituence ke zvýšení kvality a efektivity systému ZRS, aktivity zaměřené na výměnu informací a sdílení zkušeností, kampaně na zlepšení prostředí pro NNO, peer-learning, budování konsorcií, navazování rozvojových partnerství a posilování synergií napříč sektory, příprava společných projektů a programů ZRS zaměřených na prioritní země dvoustranné ZRS ČR, zpracování odborných studií, oponentur apod. 

ÚZEMNÍM SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM na jinou než podnikatelskou činnost podle § 7 odst. 1 písm. c) Rozpočtových pravidel, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ dle § 7 odst. 1 písm. j) Rozpočtových pravidel.(kraje a obce, územní samosprávné celky včetně jimi zřizovanými subjekty zaměřenými na poskytování sociálních, zdravotních, vzdělávacích a kulturních služeb.)  30.12.2020

www.czechaid.cz

Česká rozvojová agentura Podpora trojstranných projektů českých subjektů  Podpora určena ke kofinancování sub-projektů a aktivit českých subjektů, které jsou souběžně podpořeny dalším zahraničním donorem (především EU, případně jiný bilaterální či multilaterální donor), budování kapacit českých subjektů a umožnění jejich zapojení do projektů významných mezinárodních donorů. Projektové aktivity a výstupy směřují k naplňování priorit ZRS na synergické posilování cílů rozvojové spolupráce v prioritních a specifických zemích ZRS ČR a cílových zemích humanitární pomoci. ÚZEMNÍM SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM na jinou než podnikatelskou činnost podle § 7 odst. 1 písm. c) Rozpočtových pravidel, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ dle § 7 odst. 1 písm. j) Rozpočtových pravidel.(kraje a obce, územní samosprávné celky včetně jimi zřizovanými subjekty zaměřenými na poskytování sociálních, zdravotních, vzdělávacích a kulturních služeb.) leden/únor 2021

www.czechaid.cz

Česká rozvojová agentura Bilaterální rozvojová spolupráce Dotace na projekty směřující do prioritních a specifických zemí dle příslušných koncepčních a strategických dokumentů na podporu tématických priorit ZRS ČR zejména v souladu se Strategií ZRS ČR 2018 – 2030 ÚZEMNÍM SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM na jinou než podnikatelskou činnost podle § 7 odst. 1 písm. c) Rozpočtových pravidel, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ dle § 7 odst. 1 písm. j) Rozpočtových pravidel.(kraje a obce, územní samosprávné celky včetně jimi zřizovanými subjekty zaměřenými na poskytování sociálních, zdravotních, vzdělávacích a kulturních služeb.)  v průběhu roku 2021, postupně dle jednotlivých regionů/zemí

www.czechaid.cz