Ministerstvo vnitra

Tabulka aktualizována k 19. dubna 2022.

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
MV ČR

Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni 2022

podpora intenzivních adaptačních a integračních aktivit a opatření, směřujících
k řešení či zlepšení stávající situace v dané lokalitě a prevenci případných konfliktů

obec, dobrovolný svazek obcí, město nebo městská část Termín přijímaní žádostí: 15. 05. 2022

www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d

MV ČR

Dotace na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v zařízení sociálních služeb (ZSS) a na rozvoj infrastruktury obce.

Dotace na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v ZSS.

Dotace na rozvoj infrastruktury obce - na opravu nebo udržování majetku obce zejména v oblastech dopravy, energetiky, inženýrských sítí a obecního mobiliáře.

obce   01.01–15.10. každoročně

www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

www.mvcr.cz/clanek/dotacni-tituly-ministerstva-vnitra.aspx

MV ČR

Obecní policie

Dotační program Ministerstva vnitra, za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19.

obce, městyse, města, statutární města

Termín přijímaní žádostí: 15. 10. 2021

www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-obecni-policie.aspx

MV ČR

Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 2022

Pořádání integračních akcí a aktivit, organizace příměstských táborů zaměřených na výuku ČJ, vzdělávání pedagogů, činnost asistentů pedagoga a překladatelů, analýza situace cizinců v obci, semináře sociokulturní orientace, sociální poradenství terénní i ambulantní, školení pedagogů, policie a úředníků samosprávy o cizinecké problematice, informační materiály pro cizince i veřejnost, výuka českého jazyka pro děti i dospělé, podpora integrace v základních a mateřských školách či v mateřských centrech obce či městské části 30.11.2021

www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

MV ČR

Adaptačně-integrační kurzy 2022

Územní zaměření: Ústecký kraj,
hl. m. Praha,
Jihomoravský kraj,
Královehradecký kraj.

Realizace adaptačně-integračních kurzů, jež musí vybrané skupiny cizinců absolvovat na základě novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Podmínkou poskytnutí dotace je realizace žadatelem poskytovaných služeb na území České republiky. Žádající organizace musí prokazatelně v době podání projektu provozovat Centrum na podporu integrace cizinců dle zákona 326/1999 Sb., zákona o pobytu cizinců a mít smlouvu prokazující tuto skutečnost. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří jsou bezúhonní.

  • spolky
  • pobočné spolky
  • ústavy
  • OPS
  • nadace a nadační fondy
  • účelová zařízení církví
  • právnické osoby zřízené k poskytování zdr., kult., vzděl. a soc.služeb
  • vyšší územně samosprávné celky včetně hl. m. Prahy
15.11.2021

www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d

MV ČR Program prevence kriminality na místní úrovni Investiční (MKDS, osvětlení rizikových míst, mříže, oplocení, plácky a hřiště) a neinvestiční projekty (APK, Domovník-preventista, FIZ, vzdělávací a informační projekty, pobyty pro problémovou a rizikovou mládež a děti, SVM a pomoc obětem TČ, resocializace a prevence recidivy, bezpečnostní dobrovolník aj.) obce, kraje, DSO příjem žádostí cca od pol. prosince do 15.2.

www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

https://prevencekriminality.cz/prevence-kriminality/dotacni-programy/

MV ČR

Rozvoj dobrovolnické služby

Typy podporovaných aktivit: 

o dobrovolnické službě: pojistné, které je uzavřeno dle podmínek daných zákonem o dobrovolnické službě, část výdajů spojených s výkonem dobrovolnické služby (evidence, příprava dobrovolníků a realizace dobrovolnické služby), pojistné na důchodové pojištění

organizace o dobrovolnické službě: spolky, ústavy, sociální družstva, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby církve nebo náboženské společnosti, evidované osoby církve nebo náboženské společnosti, církve a náboženské společnosti 30.09. na další kalendářní rok

www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-dobrovolnicka-sluzba.aspx

MV ČR Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

 

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR

Zabezpečení jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2021:

  1. zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II,

  2. mzdové výdaje a zákonné pojistné člena - zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru.

obec, zřizovatel jednotky SDH obce

www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-jednotky-sboru-dobrovolnych-hasicu.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d