Ministerstvo vnitra

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
MV ČR

Dotace na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v zařízení sociálních služeb (ZSS) a na rozvoj infrastruktury obce;

Výše alokace: 1 500 000 Kč

  • Dotace na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v ZSS.
  • Dotace na rozvoj infrastruktury obce - na opravu nebo udržování majetku obce zejména v oblastech dopravy, energetiky, inženýrských sítí a obecního mobiliáře.
obce   1.1-15.10. každoročně

www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

MV ČR

Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 2021;

Výše alokace: 20 000 000 Kč.

pořádání integračních akcí a aktivit, organizace příměstských táborů zaměřených na výuku ČJ, vzdělávání pedagogů, činnost asistentů pedagoga a překladatelů, analýza situace cizinců v obci, semináře sociokulturní orientace, sociální poradenství terénní i ambulantní, školení pedagogů, policie a úředníků samosprávy o cizinecké problematice, informační materiály pro cizince i veřejnost, výuka českého jazyka pro děti i dospělé, podpora integrace v základních a mateřských školách či v mateřských centrech obce či městské části 15.01.2021

https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3dwww.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

MV ČR

Adaptačně-integrační kurzy 2021

Alokace pro hl. m. Praha: 18 000 000 Kč

Realizace adaptačně-integračních kurzů, jež musí vybrané skupiny cizinců absolvovat na základě novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Podmínkou poskytnutí dotace je realizace žadatelem poskytovaných služeb na území České republiky. Žádající organizace musí prokazatelně v době podání projektu provozovat Centrum na podporu integrace cizinců dle zákona 326/1999 Sb., zákona o pobytu cizinců a mít smlouvu prokazující tuto skutečnost. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří jsou bezúhonní.

  • spolky
  • pobočné spolky
  • ústavy
  • OPS
  • nadace a nadační fondy
  • účelová zařízení církví
  • právnické osoby zřízené k poskytování zdr., kult., vzděl. a soc.služeb
  • vyšší územně samosprávné celky včetně hl. m. Prahy
14.12.2020

https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3dwww.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-jednotky-sboru-dobrovolnych-hasicu.aspx

MV ČR Program prevence kriminality na místní úrovni Investiční (MKDS, osvětlení rizikových míst, mříže, oplocení, plácky a hřiště) a neinvestiční projekty (APK, Domovník-preventista, FIZ, vzdělávací a informační projekty, pobyty pro problémovou a rizikovou mládež a děti, SVM a pomoc obětem TČ, resocializace a prevence recidivy, bezpečnostní dobrovolník aj.) obce, kraje, DSO příjem žádostí cca od pol. prosince do 15.2.