Ministerstvo spravedlnosti

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
MSpr ČR Prevence korupčního jednání II

Jedná se o prevenci korupčního jednání ve smyslu naplňování dlouhodobých priorit Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 – 2022.

Dotaci lze poskytnout na projekty zaměřené na širokou veřejnost v těchto oblastech: seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce a k posilování odmítavého postoje vůči korupčním praktikám prostřednictvím moderních komunikačních kanálů a kampaní, vzdělávání studentů středních škol v oblasti prevence korupčního jednání coby součásti rámcových vzdělávacích programů.

Územně-samosprávné celky jsou podporovány aktivitami v oblasti poradenství za účelem tvorby preventivních interních protikorupčních programů, kanálů a etické infrastruktury.

Alokace: 2 000 000 Kč.

spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náb. Společností, právnické osoby, které jsou založeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí 31.10.2020

https://www.justice.cz/web/msp/dotace-v-oblasti-trestni-politiky?clanek=prevence-korupcniho-jednani