Ministerstvo spravedlnosti

Poslední aktualizace proběhla 31. ledna 2022.

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
MSpr ČR Prevence korupčního jednání I Dotaci lze poskytnout na projekty zaměřené na poradenství v těchto oblastech:
a) poradenství orgánům územních samosprávných celků a příspěvkovým
organizacím územních samosprávných celků za účelem tvorby preventivních
interních protikorupčních programů, vnitřních oznamovacích kanálů a etické
infrastruktury,
b) poskytování bezplatného právního poradenství v boji proti korupci.
Dotační priorita:
• projekty zaměřené na poradenství orgánům územních samosprávných celků
a příspěvkovým organizacím územních samosprávných celků za účelem tvorby
preventivních interních protikorupčních programů, vnitřních oznamovacích
kanálů a etické infrastruktury.
spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náb. Společností, právnické osoby, které jsou založeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí 30.09.2021

www.justice.cz/web/msp/dotace-v-oblasti-trestni-politiky?clanek=prevence-korupcniho-jednani

www.justice.cz/documents/12681/2769195/Vyzva_dotace_na_rok_2021+-+KOR+I.pdf/7099791f-8d87-4ef2-8228-cbc46b00a70e

MSpr ČR

Prevence korupčního jednání II

Dotaci lze poskytnout na projekty zaměřené na širokou veřejnost v těchto oblastech:
a) seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce a k posilování
odmítavého postoje vůči korupčním praktikám prostřednictvím moderních
komunikačních kanálů a kampaní,
b) vzdělávání studentů středních škol v oblasti prevence korupčního jednání coby
součásti rámcových vzdělávacích programů.

Projekty zaměřené na vzdělávání studentů středních škol v oblasti prevence
korupčního jednání coby součásti rámcových vzdělávacích programů.

spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náb. 

30.09.2021

www.justice.cz/documents/12681/2769195/Vyzva_dotace_na_rok_2021+-+KOR+II.pdf/b189cbd0-0607-4274-990b-464afd2f1df1

Norské fondy 

Program Lidská práva

Domácí a genderově podmíněné násilí:

HRMGSB - Posilování kapacit intervenčních center

Cílem výzvy je podpora budování kapacit organizací působících v oblasti pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí pro zefektivnění mezioborové spolupráce a koordinace v této oblasti na regionální úrovni. Mezioborová spolupráce je nezbytná
pro správné a komplexní řešení případů domácího a genderově podmíněného násilí i pro účinnou prevenci těchto forem násilí.

příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem

NNO (spolek, ústav, ops), nadace či nadační fond, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti

Termín podání žádostí: do 14.04. 2022 (12:00)

www.eeagrants.cz/cs/vyzvy

www.eeagrants.cz/cs/programy/lidska-prava/vyzvy/2022/ochrana-obeti-domaciho-a-genderove-podmi-3473

Norské fondy 

Program Lidská práva

Ochrana obětí domácího a genderově
podmíněného násilí

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na realizaci osvětových kampaní v oblastech: a) potírání genderových
stereotypů, sexismu a hlavních příčin domácího a genderově podmíněného násilí, b) potírání nových forem genderově
podmíněného násilí, c) motivace mužů k zapojení se do prevence domácího a genderově podmíněného násilí a podpory
genderové rovnosti.

NNO (spolek, ústav, ops), nadace či nadační fond, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti

Termín podání žádostí: do 15. 03. 2022 (12:00)

www.eeagrants.cz/cs/programy/lidska-prava/vyzvy/2021/prevence-domaciho-a-genderove-podmineneh-3436

Norské fondy 

Program 

Sociální dialog

Projekty, které podporují sociální dialog, zlepšují postupy důstojné práce a usnadňují přístup k zaměstnání. Veškeré podrobnosti o výsledcích, kritériích způsobilosti, dostupných finančních prostředcích, povinných dokumentech a základní literatuře naleznete v textu výzvy.

zaměstnavatelé, odborové svazy a další organizace, orgány veřejné správy a instituce, které mají ve svém mandátu podporu důstojné práce nebo tripartitního dialogu.

do 16. prosince 2021 ve 13.00 hod

www.eeagrants.cz/cs/programy/socialni-dialog/vyzvy/2021/socialni-dialog-3-vyzva-urcena-pro-cesko-3367