Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tabulka aktualizována k 3. dubnu 2023.

Dotační programy: 

www.msmt.cz/dotacni-programy

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
MŠMT  Adaptační skupiny pro děti
cizince migrující z Ukrajiny

Účelem výzvy bude zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí.

Veřejná vysoká škola,

právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku,

územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy a dobrovolný svazek obcí,

příspěvková organizace zřízená obcí, krajem, hl. městem Prahou, městskou částí hlavního města
Prahy nebo dobrovolným svazkem obcí,

NNO

do 30. dubna 2023

Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny leden – červen 2023, MŠMT ČR (msmt.cz)

MŠMT Program 133 330

Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí (tzv. Prstenec I).

obce, DSO uvedené v pravidlech výzvy

Lhůta pro podávání žádostí: 30.06.2023

www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-a-granty-1

MŠMT Program 133 340

Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí – tzv. Prstenec II. - v plánu min. 4,5 mld Kč formou soutěžní výzvy - není prozatím schváleno

obce, DSO uvedené v pravidlech výzvy

Lhůta pro podávání žádostí: 30.06.2023

www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-a-granty-1

www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/novy-investicni-dotacni-program-s-nazvem-133-340-podpora