Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tabulka aktualizována k 19. dubna 2022.

Dotační programy: 

https://www.msmt.cz/dotacni-programy

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
MŠMT - EDU

 Podpora adaptačních skupin a jazykových kurzů pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny

podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let

podpora jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let

veřejná vysoká škola,
právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku,
územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy, dobrovolný svazek obcí.

Lhůta pro podávání žádosti: 31. 05. 2022

www.edu.cz/vyhlaseny-2-vyzvy-msmt-na-podporu-adaptacnich-skupin-a-jazykovych-kurzu-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-2022/#3---do-kdy--pod%C3%A1vat-%C5%BE%C3%A1dosti-

NPO MŠMT

Podpora vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro
rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro
mateřské školy, základní školy a gymnázia

Účelem dotace pro mateřské školy je pořízení digitálních učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Účelem dotace pro základní školy a gymnázia je pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo DSO

Lhůta pro podávání žádostí:
30. dubna 2022

www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/narodni-plan-obnovy-vyzva-digitalni-ucebni-pomucky-pro

NPO MŠMT

Prevence digitální propasti – pořízení mobilních digitálních technologií určená pro základní školy, střední školy a konzervatoře

Dotaci je příjemce oprávněn použít za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je bude příjemce zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo DSO

Lhůta pro podávání žádostí: 
30. dubna 2022

www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/narodni-plan-obnovy-porizeni-mobilnich-digitalnich

NPO - EDU

Podpora doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro NNO

Výzva je zaměřena na individuální a skupinové doučování žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky.

NNO

Lhůta pro podávání žádostí: 
14. dubna 2022

www.edu.cz/dotacni-vyzva-na-podporu-doucovani-zaku-se-socialnim-znevyhodnenim-pro-nestatni-neziskove-organizace-na-rok-2022/#1-

Fondy EHP

Projekty institucionární spolupráce 

Projekty mají posílit internacionalizaci a spolupráci mezi partnerskými institucemi a měly by mít také dopad na výuku. Cílem je aplikovat nové výukové metody a postupy, které budou lépe reagovat na potřeby studentů a žáků.  

  • České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 
  • České instituce terciárního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) 

Lhůta pro podávání žádostí: do 16.2.2022, 15:00 

www.dzs.cz/program/fondy-ehp/projekty-granty#projekty-institucionalni-spoluprace

MŠMT

Podpora NNO 

PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro osvědčené organizace

Činnosti podporované v rámci Výzvy:
• vytváření nabídky a realizace volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro
organizované nebo neorganizované děti a mládež,
• významné celostátní akce určené dětem a mládeži,
• odborná příprava a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží,
• vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání,
• rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží,
• mezinárodní spolupráce dětí a mládeže.

NNO, účelovým zařízením registrovaných církví a náboženských společností

Lhůta pro podávání žádostí: do 22.11.2021

www.msmt.cz/mladez/podpora-nestatnich-neziskovych-organizaci-pro-rok-2022-v-1

MŠMT

Systémový rozvoj Česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže

a) podpora setkávání mladých lidí z Česka a Německa,

b) podpora výuky německého a českého jazyka a spolupráce škol a zaměstnavatelů,

c) podpora česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže,

- podpora spolupráce a partnerství mezi školami a školskými zařízeními, spolky a organizacemi
pracujícími s dětmi a mládeží v česko-německém kontextu,
- podpora přeshraniční výměny informací a dobré praxe, vzdělávacích postupů, metodik,
inovací ve vzdělávání, odborné přípravě a mimoškolních aktivitách pro děti a mládež,

NNO

Lhůta pro podávání žádostí: 25.11.2021

www.msmt.cz/mladez/vyzva-k-podani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-na-systemovy-3

MŠMT Program 133 330  Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí (tzv. Prstenec I). obce, DSO uvedené v pravidlech výzvy  Lhůta pro podávání žádostí: 30.06.2023

www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-a-granty-1

MŠMT Program 133 340  Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí – tzv. Prstenec II. - v plánu min. 4,5 mld Kč formou soutěžní výzvy - není prozatím schváleno obce, DSO uvedené v pravidlech výzvy 

Lhůta pro podávání žádostí: 31.12.2023

www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-a-granty-1

www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/novy-investicni-dotacni-program-s-nazvem-133-340-podpora

Národní sportovní agentura Můj klub 2022 Výzva je zaměřená na podporu oprávněného žadatele zejména v oblasti:
a) sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let,
b) zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele (SK/TJ dle bodu 2.3. a 2.4.)
v souladu s platnými a registrovanými stanovami,
c) činnosti zahrnující také provoz a údržbu sportovních zařízení ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu
nebo dlouhodobé výpůjčce (kde druhou smluvní stranou je státní subjekt (např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), územní samosprávný celek (ÚSC) a subjekty s jejich
majetkovou účastí nebo jiný spolek, působící v oblasti sportu), užívání, pachtu do výše max. 50 %
dotace
spolek nebo pobočný spolek, SK nebo TJ a další viz znění výzvy Lhůta pro podávání žádostí: do 30.11.2021 do 12:00 hod

agenturasport.cz/muj-klub-2022/

MŠMT Výzvu na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání Cílem výzvy je podpora výuky českého jazyka u dětí-cizinců v povinném předškolním vzdělávání za účelem jejich úspěšné integrace a plynulého přechodu do základního vzdělávání přizpůsobená potřebám těchto dětí. Mateřské školy všech zřizovatelů zapsané v rejstříku škol a školských zařízení Lhůta pro podávání žádostí: do 05.03.2021

www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacni-vyzvy-na-podporu-vzdelavani-cizincu-v-povinnem-predskolnim

MŠMT - OP VVV Akční plánování v území Tvorba místního akčního plánu rozvoje vzdělávání III zahrnující jak rozvoj a aktualizaci MAP II, tak také evaluaci procesu místního akčního plánování

Oprávnění žadatelé pro aktivitu A:

  • místní akční skupiny
  • obce
  • dobrovolné svazky obcí
  • sdružení/spolek obcí
  • městské části hlavního města Prahy

Oprávnění žadatelé pro aktivitu B:

  • kraje

Oprávnění žadatelé pro aktivitu C:

  • příspěvkové organizace zřizované MŠMT
Příjem žádostí: od 30.09.2020 do 31.03.2022 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace

opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi.htm

MŠMT Výzva LETNÍ KEMPY 2021 Výzva je určena na realizaci letních kempů zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku. NNO, PO, církve  Lhůta pro podávání žádostí: do 30.04.2021

www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021