Ministerstvo průmyslu a obchodu

Tabulka aktualizována k 19. dubna 2022.

Informace pro příjemce podpory z OP PIK v souvislosti s dočerpáním programu dle harmonogramu

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/aktualni-informace/informace-pro-prijemce-podpory-z-op-pik-v-souvislosti-s-docerpanim-programu-dle-harmonogramu--265787/

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
NPO

Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

Cílem je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání.

města, městské části, obce a kraje

Příjem žádostí: 21.03.2022 - 31.12.2023

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/2022/3/PROGRAM-Regenerace-brownfieldu-pro-podnikatelske-vyuziti.pdf

MPO

OP PIK 2021

ICT, A SDÍLENÉ SLUŽBY - DIGITÁLNÍ PODNIK

Cílem je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků (dále jen “MSP”)
působících na českých trzích. prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních
digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové
provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny
nebo kombinací výše uvedených aktivit prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat
a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.
MSP

Příjem žádostí
15. 09. 2021 – 15. 11. 2021

dne 1. 10. 2021 v 16:00 hod. zastaví v souladu s vyhlášenou Výzvou V. programu podpory ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - Digitální podnik příjem plných žádostí o podporu z důvodu dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu.

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2021/ict-a-sdilene-sluzby---v--vyzva---digitalni-podnik--262876/

MPO Program Smart Parks for the Future  Výstavba nových podnikatelských parků -pouze v  Hospodářsky a sociálně ohrožená území dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+; Rozšíření stávajících podnikatelských parků; Regenerace brownfieldů Kraje a obce Žádosti jsou přijímaný průběžně celý rok, program bude ukončen v 2026

www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/investicni-pobidky-a-prumyslove-zony/prumyslove-zony/program-pro-podporu-prumyslovych-zon-smart-parks-for-the-future--255369/

MPO Podpora brownfieldu

Ministerstvo průmyslu a obchodu letos v únoru či nejpozději v březnu vyhlásí výzvu pro obce, města a kraje, ve které budou moci žádat o dotace na renovaci tzv. brownfieldů.

www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/mpo-poskytne-obcim--mestum-a-krajum-dotace-na-regeneraci-brownfieldu--chysta-vyzvu-z-narodniho-planu-obnovy--265746/

MPO

Operační program

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - VIII. Výzva Služby infrastruktury

Cílem výzvy je podpora zkvalitňování služeb podpůrné výzkumné a inovační infrastruktury v rámci soukromého sektoru i veřejného sektoru vč. vědeckých parků (viz Prováděcí nařízení komise (EU) č. 2015/2014 kódy intervence 058 a  059) a je zaměřena na zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem orientovaným především na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Podporované aktivity povedou ke  zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR. Podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, vysoké školy, municipality, obce, kraje Příjem žádostí ukončen. https://www.mpo.cz/