Ministerstvo pro místní rozvoj

Tabulka aktualizována k 31. ledna 2022.

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští v současné době nový vyhledávač dotačních příležitostí.

Pro vyhledávání prosím vyberte vždy region, ve kterém se nacházíte, typ žadatele a téma, které Vás zajímá. Po každém výběru klikněte na "Pokračovat".

Více informací naleznete na: https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/vyhledavac-dotacnich-prilezitosti 

Vyhlašovatel Program Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé  Termín příjmu žádostí Webová stránka
MMR - IROP Integrované nástroje aktuálně více než 10 mld. volných, obce se musí informovat u svých ITI, IPRU, MAS Detaily u konkrétních ITI, IPRU, MAS detaily u konkrétních ITI, IPRU, MAS

irop.mmr.cz/cs/vyzvy?Order=DESC

MMR Podpora bydlení - Ukrajina - rozšíření ubytovacích kapacit Cílem je rozšířit ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny. Nouzové ubytování je cílové skupině poskytováno bezplatně, není-li dále stanoveno jinak. Obce a jimi zřizované organizace, kraje a jimi zřizované organizace, hlavní město Praha, městské části
hlavního města Prahy a jimi zřizované organizace.

Příjem žádostí: 20. 04. 2022 - 31. 05. 2022, 12:00 hod.

www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/ukrajina-rozsireni-ubytovacich-kapacit

MMR - SFPI - Státní fond podpory investic (dříve SFRB) Program Regenerace sídlišť Možné realizovat výstavbu nebo rekonstrukci dopravní infrastruktury, např. místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek, protihlukových stěn, odstavných a parkovacích
stání, dále může provádět výstavbu či rekonstrukci technické infrastruktury, realizovat opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště, upravovat veřejná prostranství včetně výsadby stromů a zatravnění, zřizovat dětská hřiště, odpočinkové a sportovní plochy a pořizovat příslušný městský mobiliář.
Dotace: Obec, která je vlastníkem pozemku, na kterém má být regenerace provedena, tj. území, které je zastavěno bytovými domy o celkovém počtu nejméně 100 bytů.
Úvěr: Obec může podat žádost o úvěr spolu s žádostí o dotaci a musí prokázat, že je schopna úvěr splácet.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 15. října 2021 a končí dnem 15. prosince 2021.

Fond oznámí vyhlášení výzvy alespoň
6 měsíců před jejím vyhlášením. 

sfpi.cz/program-regenerace-sidlist
Program Brownfieldy 

Dotace a úvěry na revitalizaci území se starou stevební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití

Oprávněným žadatelem je územní samosprávný celek (tj. obce, kraje, příp. městské části hlavního města Prahy a městské části statutárních měst, pokud to statut města umožňuje) a zároveň je jediným vlastníkem nebo budoucím jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží.

Výzva odložena: 

Oznámení o vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotaci nebo o úvěr do programu Brownfieldy dle nařízení vlády č. 496/2020 Sb. pro rok 2022 se odkládá. Pro aktuální informace sledujte tyto webové stránky.

sfpi.cz/brownfieldy/

Program Výstavba pro obce 

Dotační a úvěrový program na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů: 

Z dotace lze pořídit:
 • sociální dům;
 • část smíšeného domu (odpovídající poměru podlahové plochy sociálních bytů k podlahové ploše všech bytů v domě);
 • sociální byt.


Tato výzva podporuje pořízení nájemních bytů:
• výstavbou (dle § 2 písm. l) bod 1 až 4 Nařízení);
• modernizací (dle § 2 písm. m) Nařízení);
• koupí nemovitosti v obci se sociálně vyloučenou lokalitou

Obec nebo dobrovolný svazek obcí, dále také městská část nebo městský obvod (jsou-li k tomu oprávněny).

Příjem žádostí je kontinuální, resp. jeho ukončení musí fond oznámit alespoň 30 dnů předem na svých webových stránkách.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet ode dne aktualizace výzvy 07.06.2021.

sfpi.cz/vystavba-pro-obce
Program Vlastní bydlení 

Úvěrový program na pořížení nebo modernizaci obydlí pro lidi do 40 let pečující o dítě do 15 let.

Úvěr lze využít na: 

 • výstavbu novostavby rodinného domu,
 • koupi bytu,
 • koupi rodinného domu,
 • koupi družstevního podílu v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu,
 • modernizaci obydlí.
Osoby, které žijí v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 40 let, nebo osoba do 40 let, která trvale pečuje o dítě, které nedosáhlo ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 15 let. Žadatel v době podání žádosti o úvěr na pořízení obydlí nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí (tato podmínka se netýká úvěru na modernizaci), ani nájemcem družstevního bytu, stejně tak jako jeho manžel či registrovaný partner nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí nebo členem bytového družstva a současně nájemcem družstevního bytu. Žádosti lze podávat kontinuálně.

sfpi.cz/vlastni_bydleni

Program Nájemní byty   Úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a domů či na přestavbu budov pro vymezenou skupinu obyvatel (senioři 65+, zdravotně či příjmově vymezené osoby), zletilé osoby do 30 let a osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma. Obce, právnické a fyzické osoby, v jejichž výlučném vlastnictví je pozemek, na němž bude stavba provedena, nebo v jejichž výlučném vlastnictví je budova či byt, kde bude provedena výstavba nebo stavební úpravy. Příjem žádostí je průběžný a lze tedy podávat žádosti. sfpi.cz/najemni-byty
Program Zateplování  Úvěr lze využít na zateplení pláště domu a vnitřních konstrukcí; pořízení a instalaci stínění v exteriéru; výměnu hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za zdroj, který využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie; pořízení centrálního vytápění v bytovém domě; výměnu oken a dveří; pořízení nebo výměnu předávací stanice podle energetického zákona; výměnu výtahu a další aktivity dle pravidel programu. vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů nebo nemovitostí, jejichž součástí je bytový dům; společenství vlastníků; bytová družstva.

Dne 10. 7. 2021 byl ve 23.59 ukončen příjem žádostí do programu Zateplování. Rozpočet na tento program je již vyčerpán.

sfpi.cz/program-zateplovani
Program Panel 2013+  Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby. Žádat o úvěr mohou vlastníci bytových domů, tedy družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, města, obce. Technologie výstavby bytového domu (panel, cihla) není rozhodující. Žádosti lze podávat kontinuálně. sfpi.cz/program-panel-2013
Program Živel

Úvěrový program na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou.

1. oprava obydlí nebo jeho části poškozené v souvislosti s živelní pohromou, za účelem uvedení obydlí do
provozuschopného stavu, popřípadě s tím související částečná demolice,
2. výstavba nového obydlí, včetně případné demolice obydlí,
3. pořízení nového obydlí koupí nebo nabytím v dražbě.

Vlastník nebo spoluvlastník obydlí (příp. společenství vlastníků jednotek), který obydlí využíval k trvalému bydlení, pronajímal jiné osobě nebo poskytoval k bydlení manželovi/manželce, registrovanému partnerovi/ partnerce nebo příbuznému v přímé linii. Podmínkou je, že poškozené obydlí stojí na území, které bylo zasaženo tornádem. Příjem žádostí je průběžný a lze tedy podávat žádosti.

sfpi.cz/program-zivel/

COVID - Ubytování II - IUZ 

Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive individuálních ubytovacích zařízenína území ČR, zasažených opatřeními související s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

individuální ubytovací zařízení

Příjem žádostí i jejich doplnění/oprav byl ukončen.

Poslední výzva: 
6. 12. 2021 – 6. 1. 2022

zadosti.sfpi.cz

www.mmr.cz/getmedia/4cf95b22-afe7-486e-8edd-c63fe24a5aa5/Vyzva_Covid_Ubytovani_II.pdf.aspx?ext=.pdfwww.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani-ii-iu

COVID - Ubytování II - HUZ

Podpořa odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

provozovatelé hromadných ubytovacích zařízení

Příjem žádostí i jejich doplnění/oprav byl ukončen.

Poslední výzva: 
6. 12. 2021 – 6. 1. 2022

zadosti.sfpi.cz

www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani-ii-huz

www.mmr.cz/getmedia/4cf95b22-afe7-486e-8edd-c63fe24a5aa5/Vyzva_Covid_Ubytovani_II.pdf.aspx?ext=.pdfwww.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani-ii-iu

MMR
Národní dotační zdroje

Podpora a rozvoj regionů 2022

Podprogram EUROKLÍČ 2022

Cílem podprogramu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost veřejných
sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že budou tato zařízení osazena jednotným
eurozámkem a současně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů.
nevládní nezisková organizace v ČR

Ukončení příjmu žádostí: 28. ledna 2022, 12:00 hodin.

Nejzašší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2023.

www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(2)/euroklic-2020

Podpora rozvoje regionů 2022

Odstraňování bariér v budovách domů
s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů 2021

 

Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území
zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy.

obec, kraj

Ukončení příjmu žádostí: 29. dubna 2022, do 12 hod.

www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelni-(2)Podpora rozvoje regionů 2022

Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova

Cílem výzvy, resp. podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.

Dotační tituly:

 • Podpora obnovy místních komunikací
 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
 • Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
obce do 3000 obyvatel

Ukončení příjmu žádostí: 17. prosince 2021

www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

Podpora rozvoje regionů 2022

Podprogram Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli

Cílem výzvy, resp. podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu
života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen
dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.

Dotační tituly:

 • Podpora obnovy místních komunikací
 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

obce s 3 001 – 10 000 obyvateli

Ukončení příjmu žádostí: 17. prosince 2021

www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli

Podpora a rozvoj regionů

Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské
využití

Pro žadatele z řad obcí je určen program Brownfieldy, který vyhlašuje Státní fond podpory investic. Doporučujeme sledovat web www.sfpi.cz. Další výzva tohoto programu je plánovaná na počátek roku 2022. není známo 

není zmáno 

www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/program-revitalizace-brownfieldu-pro-jine-nez-hosp

https://sfpi.cz/brownfieldy/

Podpora bydlení 

Podprogram Technická infrastruktura

Výzva je zaměřena na podporu výstavby technické infrastruktury obcí, tj. výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace. 

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů nebo rodinných domů.

obec 

Ukončení příjmu žádostí: 7. ledna 2022, do 12 hod.


www.mmr.cz/getmedia/25ceec3f-3531-45a0-8578-f889ac466b2e/1_vyzva-Technicka-infrastruktura-pro-2022.pdf.aspx?ext=.pdf

Podpora cestovního ruchu 

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků
v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb, podpora socioekonomických přínosů CR.

obce, mikroregiony,
organizace destinačních amangementů, geoparky, nestátní neziskové organizace, turistická
informační centra, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty

Ukončení příjmu žádostí: 17. prosince 2021

www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/cestovni-ruch/narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/rok-2022-rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktu

www.mmr.cz/getmedia/cc0284de-093e-4ec4-a350-6be5bad68733/Vyzva1-2022-117D72100_Rozvoj-zakl-a-doprovodne-infrastruktury-CR.pdf.aspx?ext=.pdf