Ministerstvo pro místní rozvoj

Vyhlašovatel Program Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé  Termín příjmu žádostí Webová stránka
MMR - NDT Program rozvoje regionů 2019+ Výzvy na příští rok budou vyhlášeny tento podzim v podobném rozsahu jako v minulých letech Pravděpodobně obdobná pravidla jako letos, není ovšem potvrzeno  Výzvy na příští rok budou vyhlášeny tentopodzim v podobném rozsahu jako v minulých letech mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu
MMR - NDT Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití Od r. 2021 kombinace úvěru a dotace z prostředků SFPI není známo není známo www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-revitalizace-uzemi
MMR - IROP Individuální výzvy - výzva č. 78 Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III - Zateplování bytových domů Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících; Společenství vlastníků jednotek; Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů. Výzva končí v listopadu 2020, v současné době se neplánuje prodloužení této výzvy. Další výzvy ŘO IROP již neplánuje.  irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-78-energeticke-uspory-v-bytovych-domech-ii
Integrované nástroje aktuálně více než 10 mld volných, obce se musí informovat u svých ITI, IPRU, MAS detaily u konkrétních ITI, IPRU, MAS detaily u konkrétních ITI, IPRU, MAS
MMR - SFPI (dříve SFRB) Program Regenerace sídlišť Výstavba nebo rekonstrukce místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek, výstavba, protihlukových stěn,výstavba nebo rekonstrukci odstavných či parkovacích státní, zachování nebo zvýšení podílu nezpevněných ploch (ochrana mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových vod), odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením,  oprava či doplnění veřejného osvětlení, realizace místních protipovodňových opatření,  realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště,  úprava veřejných prostranství – zejména na opravu stávajících a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch, výstavba veřejných rekreačních nebo sportovních ploch s příslušným městským mobiliářem a doprovodných ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním. Dotace: Obec, která je vlastníkem pozemku, na kterém má být regenerace provedena, tj. území, které je zastavěno bytovými domy o celkovém počtu nejméně 100 bytů. Úvěr: Obec může podat žádost o úvěr spolu s žádostí o dotaci a musí prokázat, že je schopna úvěr splácet. Nejbližší příjem žádostí tedy začne v říjnu tohoto roku. sfpi.cz/program-regenerace-sidlist
Program Výstavba pro obce  Dotační a úvěrový program na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů Obec nebo dobrovolný svazek obcí, dále také městská část nebo městský obvod (jsou-li k tomu oprávněny). Příjem žádostí je kontinuální, resp. jeho ukončení musí fond oznámit alespoň 30 dnů předem na svých webových stránkách. sfpi.cz/vystavba-pro-obce
Program Nájemní byty   Úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a domů či na přestavbu budov pro vymezenou skupinu obyvatel (senioři 65+, zdravotně či příjmově vymezené osoby), zletilé osoby do 30 let a osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma Obce, právnické a fyzické osoby, v jejichž výlučném vlastnictví je pozemek, na němž bude stavba provedena, nebo v jejichž výlučném vlastnictví je budova či byt, kde bude provedena výstavba nebo stavební úpravy. Příjem žádostí je průběžný a lze tedy podávat žádosti. sfpi.cz/najemni-byty
Program Zateplování  Úvěr lze využít na zateplení pláště domu a vnitřních konstrukcí; pořízení a instalaci stínění v exteriéru; výměnu hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za zdroj, který využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie; pořízení centrálního vytápění v bytovém domě; výměnu oken a dveří; pořízení nebo výměnu předávací stanice podle energetického zákona; výměnu výtahu a další aktivity dle pravidel programu vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů nebo nemovitostí, jejichž součástí je bytový dům; společenství vlastníků; bytová družstva. Výzva k překládání žádostí je kontinuální do půli roku 2023, resp. do vyčerpání zdrojů programu, které jsou minimálně ve výši 600 mil. Kč, ale mohou být navýšeny na 2 mld. Kč. sfpi.cz/program-zateplovani
Program Panel 2013+  Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby   Žádat o úvěr mohou vlastníci bytových domů, tedy družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, města, obce. Technologie výstavby bytového domu (panel, cihla) není rozhodující. Žádosti lze podávat kontinuálně. sfpi.cz/program-panel-2013
COVID-Ubytování Podpora provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení, kteří utrpěli během pandemie koronaviru velké finanční ztráty v je období  od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020. Dotace je navržena ve výši 100 Kč – 330 Kč v závislosti na kategorii a třídě ubytovacího zařízení. provozovatelé hromadných ubytovacích zařízení do 30. října 2020

zadosti.sfpi.cz

MMR (Národní dotační zdroje)

Podpora rozvoje regionů 2019+

(Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.

Dotační tituly:

 • Místní komunikace
 • Rekonstrukce veřejných budov
 • Dopravní infrastruktura
 • Sportovní infrastruktura
 • Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
 • Místa aktivního a pasivního odpočinku
 • Dostupnost služeb
 • Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí
obce do 3000 obyvatel Ukončení příjmu žádostí: 21. prosince 2020, 12:00 hod

www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

Podpora rozvoje regionů 2019+

(Podprogram Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli)

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.

Dotační tituly:

 • Místní komunikace
 • Sportovní infrastruktura

obce s 3 001 – 10 000 obyvateli

Ukončení příjmu žádostí: 21. prosince 2020, 12:00 hod.

www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli

Podpora rozvoje regionů 2019+

(Podprogram Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli)

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj měst, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.

Dotační tituly:

 • Místní komunikace

obce s více než 10 000 obyvateli

Ukončení příjmu žádostí: 21. prosince 2020, 12:00 hod.

www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021/podpora-obci-s-vice-nez-10-000-obyvateli