Ministerstvo práce a sociálních věcí

Tabulka aktualizována k 19.dubna 2022.

Informace o dotacích, grantech, projektech EU a účelové podpoře: 

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-o-dotacich-grantech-projektech-eu-a-ucelove-podpore

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
NPO Výzva č. 31_22_002 – Budování kapacit dětských skupin

Cílem vypsané výzvy je zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách zřízených dle zákona č. 247/2014 Sb., zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Žádat o dotaci může: kraj, obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část , dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje)

Příjem žádostí: 20.04.2022 -30. 6. 2022 – 1. kolo uzavírky příjmu žádosti
30. 9. 2022 – 2. kolo uzavírky příjmu žádosti
30. 11. 2022 – finální ukončení příjmu žádosti
Všechna kola budou uzavírána v 16. 00 hod. posledního
dne lhůty.

f3763d4b-2dd2-6717-6270-870caa949454 (mpsv.cz)

MPSV Poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností  Dotace poskytuje k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Dále se míra podpory řídí principy a prioritami dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2022. poskytovatel sociální služby, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb Příjem žádostí: do 15.02.2022

www.mpsv.cz/web/cz/vyhlaseni-dotacniho-rizeni-mpsv-pro-rok-2022-v-oblasti-poskytovani-socialnich-sluzeb-s-nadregionalni-ci-celostatni-pusobnosti

www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Metodika+MPSV+pro+poskytov%C3%A1n%C3%AD+dotac%C3%AD+z+soci%C3%A1ln%C3%ADm+slu%C5%BEb%C3%A1m+s+nadregion%C3%A1ln%C3%AD+%C4%8Di+celost%C3%A1tn%C3%AD+p%C5%AFsobnost%C3%AD+pro+rok+2022.pdf/5b67e964-f07d-45b4-faa3-72df1aa8bf7f

MPSV

Dotace pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Účelem dotace bude částečné dofinancování činnosti ZDVOP při poskytování pobytu a péče nezletilým dětem nad rámec přiznaného státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP v roce 2021. PO a FO provozující ZDVOP na základě platného pověření k výkonu činnosti

Příjem žádostí: do 22.10.2021

www.mpsv.cz/web/cz/dotace-pro-provozovatele-zarizeni-pro-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc-na-rok-2021

www.mpsv.cz/documents/20142/225508/DOTA%C4%8CN%C3%8D+V%C3%9DZVA+NA+ROK+2021_DOTACE+ZDVOP.pdf/d48dc335-265a-6ce2-89d1-3c4921b13555

MPSV 2. Dotace o poskytnutí neinvestičního transferu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Cílem dotačního titulu je zajistit finanční prostředky pro kraje a hl. m. Prahu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP. kraje a hlavní město Praha Příjem žádostí do 31.10.2021

www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-rizeni

www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-rizeni-pro-rok-20212