Ministerstvo kultury

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
MK ČR Podpora tradiční lidové kultury Kulturní aktivity osob se zdravotním postižením a seniorů

Kategorie A: výběrové řízení pro různé subjekty, jejichž projekty plní úkoly Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu

Kategorie B: výběrové řízení pro regionální odborná pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, pověřená krajskými úřady na základě usnesení vlády č. 571/2003, Nositele tradice lidových řemesel a pro předkladatele projektů zaměřených na podporu a uchování statků zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR 

fyzické osoby podnikající i nepodnikající, právnické osoby uzávěrka 21.9. 2020

www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2021-2387.html

MK ČR Kulturní aktivity osob se zdravotním postižením a seniorů 
 1. využití terapeutické funkce kultury ke kompenzaci znevýhodnění zdravotním postižením,
 2. arteterapeutické programy pro osoby se zdravotním postižením a seniory,
 3. prezentace umělecké tvorby jako cesta k ovlivňování veřejnosti,
 4. tvorba zdravotně postižených profesionálních umělců (např. v divadelních souborech),
 5. činnost osob se zdravotním postižením a seniorů v amatérských souborech a dílnách s účastí profesionálních umělců a lektorů,
 6. umělecká tvorba profesionálních a neprofesionálních umělců pro osoby se zdravotním postižením, seniory a dlouhodobě nemocné v nemocnicích a ústavech sociální péče,
 7. zájmové a vzdělávací aktivity pro osoby se zdravotním postižením a seniory v kulturních oborech ve volném čase,
 8. kulturní aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže,
 9. usnadnění přístupu ke kultuře odstraňováním informačních bariér, usnadnění komunikace mezi postiženými navzájem a postiženými a zdravými občany (zvukové knihy a časopisy, tlumočení divadelních představení, titulkování filmů apod.),
 10. odstraňování architektonických bariér v kulturních zařízeních (rozumí se pouze technické vybavení neinvestičními prostředky).
fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2019 vyjma státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury uzávěrka 16.9. 2020

www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2021-2387.html

MK ČR Podpora regionálních kulturních tradic

Projekty, jejichž význam (působení) překračuje rámec regionu, kulturní aktivity spjaté

 1. s významnými výročími měst a obcí,
 2. s významnými výročími kulturně-historických událostí,
 3. s významnými výročími význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury
obce a města, fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2019 uzávěrka 30.9. 2020, 30.4. 2021

www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2021-2387.html

MK ČR Podpora rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit
 1. vzdělávání dětí, mládeže i dospělých prostřednictvím kulturních aktivit,
 2. rozvoj nových a inspirativních metod a forem mimoškolního vzdělávání,
 3. projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání,
 4. komponované kulturně – vzdělávací aktivity, zvláště s tematikou etiky (především se zaměřením na děti a mládež), příprava k partnerským vztahům a rodinnému životu, prevence proti alkoholismu, toxikomanii, kouření, gamblerství, nomofobii, mobbingu, ortorexii, závislosti na elektronických hrách, kyberšikaně, groomingu, HIV/AIDS – primární prevence,
 5. kulturně – vzdělávací aktivity pro nezaměstnané a rizikové skupiny obyvatel.
fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2019, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok uzávěrka 23.9. 2020

www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2021-2387.html

MK ČR Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit
 • Kategorie A: výběrové řízení v oblasti podpory neprofesionálních uměleckých aktivit
 • Kategorie B: výběrové řízení v oblasti podpory zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit
fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2019, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok uzávěrka 30.9. 2020 

www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2021-2387.html

MK ČR Podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin Umělecké aktivity, kulturně vzdělávací a výchovné aktivity, studium a rozbory národnostní kultury a lidových tradic, multietnické kulturní akce, ediční činnost. Vydávání periodického tisku v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin, který není vydáván za účelem dosažení zisku a je veřejně šířen na území ČR. Na podporu výroby programů rozhlasového nebo televizního vysílání v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin, které není provozováno za účelem dosažení zisku a je šířeno na území ČR fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2019, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin nejméně jeden rok uzávěrka 16.10. 2020

www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2021-2387.html

MK ČR Podpora integrace příslušníků romské menšiny 

Tematické okruhy (druhy podporovaných činností):

 • umělecké aktivity (divadla, muzea, galerie, knihovny, koncerty, přehlídky, festivaly),
 • kulturně vzdělávací a výchovné aktivity (např. semináře, přednášky, besedy),
 • odborné studie rozšiřující poznání a podporující bádání o romské kultuře, tradicích a historii,
 • dokumentace romské kultury,
 • ediční činnost (neperiodické publikace),
 • kulturní akce směřující k potírání negativních projevů extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie.
právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2019, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin (zejména romské menšiny) nejméně jeden rok  uzávěrka 19.10. 2020

www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2021-2387.html

MK ČR Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů Program je realizován na základě usnesení vlády č. 902 ze dne 10. září 2003. Program je systémovým řešením státního podílu na rozvoji profesionálních divadel, profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v České republice na principu sdružování finančních prostředků obcí, krajů a státu.  příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, zapsané spolky, ostatní právní subjekty s pravidelnou vlastní uměleckou činností a stálým uměleckým souborem program na r. 2021 zatím nebyl vyhlášen, uzávěrka cca v únoru 2021

www.mkcr.cz/program-statni-podpory-profesionalnich-divadel-symfonickych-orchestru-a-peveckych-sboru-podminky-vyhlaseni-vysledky-1887.html

MK ČR Veřejné informační služby knihoven Program je nástrojem podpory rozvoje oblasti knihoven, poskytujících veřejné knihovnické a informační služby dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění. Je určen na podporu činnosti více než 6 000 knihoven České republiky, zapsaných v evidenci Ministerstva kultury. OPS,CNS, ost.nezisk.org., obce, kraje, VŠ, VVI, cizím PO program na r. 2021 zatím nebyl vyhlášen

www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html

MK ČR Program záchrany architektonického dědictví Zachování a obnova ohrožených nemovitých kulturních památek, které tvoří nejcennější  součást  národního  kulturního  dědictví,  zejména  velkých  stavebních  objektů, národních kulturních památek a památek UNESCO obce, církev, jiné PO a FO, kraj do 15. září 2020 příslušnému krajskému úřadu, popř. Magistrátnímu úřadu hl. m. Prahy , odboru památkové péče Ministerstva kultury nejpozději do 30. září 2020

www.mkcr.cz/program-zachrany-architektonickeho-dedictvi-283.html

MK ČR Havarijní program  stavební  práce  spojené  s  obnovou  kulturní  památky  včetně  restaurátorských  prací, zejména však statické zajištění objektu, oprava krovu a střechy. obce, církev, jiné PO a FO, kraj program na r. 2021 zatím nebyl vyhlášen

www.mkcr.cz/havarijni-program-281.html

MK ČR Program restaurování movitých kulturních památek náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely obce, církev, jiné PO a FO, kraj výzva pro r. 2021 již uzavřena 30.6.2020

www.mkcr.cz/program-restaurovani-movitych-kulturnich-pamatek-285.html

MK ČR Program  regenerace  městských  památkových  rezervací  a  městských  památkových zón obnova kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny obce, církev, jiné PO a FO, kraj program na r. 2021 zatím nebyl vyhlášen

www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html

MK ČR Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny obnova a zachování nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón. obce, církev, jiné PO a FO, kraj program na r. 2021 zatím nebyl vyhlášen
MK ČR Program Podpora pro památky UNESCO tvorba a překlad management plánů a nominačních dokumentací vědecko-výzkumné projekty vztahující se k českým památkám zapsaným na Seznamu světového dědictví a Indikativním seznamu ČR prezentace, osvěta a edukace ve stejné oblasti města, kraje, spolky, podnikatelské subjekty, AV ČR, NPÚ do 30. září 2020

www.mkcr.cz/program-podpory-pro-pamatky-svetoveho-dedictvi-drive-unesco-279.html

MK ČR Program Podpora  obnovy  kulturních  památek  prostřednictvím  obcí  s  rozšířenou  působností    zachování a obnova nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, popř. obnova movité kulturní památky pevně spojené se stavbou,  jako  jsou  např.  oltáře  nebo  varhany  v  kostelech,  pokud  je  tato  stavba  kulturní  památkou, a obnova movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování, např. obnova kolejových vozidel, strojů apod. obce, církev, jiné PO a FO, kraj program na r. 2021 zatím nebyl vyhlášen

www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

MK ČR Program kofinancování regionálních kulturních zařízení V roce 2020 předpokládá Ministerstvo kultury zřizení nového investiční programu "Kofinancování regionálních kulturních zařízení", jehož spuštění je předpokládáno v průběhu roku 2021 v závislosti na vývoji vyjednávání o státním rozpočtu a potenciálním objemu na rok 2021. zatím není stanoveno  zatím není stanoveno

www.mkcr.cz/134-220podpora-rozvoje-a-obnovy-materialne-technicke-zakladny-regionalnich-kulturnich-zarizeni-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-1562.html