Ministerstvo kultury

Tabulka aktualizována k 31. ledna 2022.

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky

MK ČR 2022

Program státní podpory profesionálního umění

Program festivalů


podpora projektů festivalů profesionálního umění v oblastech klasické hudby, alternativní hudby, divadla, tance a pohybového umění, výtvarného umění a literatury

PO a FO se živnostenským oprávněním

Příjem žádostí ukončen 

www.mkcr.cz/program-festivalu-prijimame-zadosti-o-dotaci-na-rok-2022-2607.html

MK ČR

Program Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního umění

klasická hudba, alternativní hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění

Tématické okruhy naleznete na webových stránkách ministerstrva.

FO, PO

Příjem žádostí ukončen 

www.mkcr.cz/vyberova-dotacni-rizeni-na-rok-2022-zahajen-prijem-zadosti-2591.html

MK ČR

Profesionální kulturní aktivity v zahraničí

Podporu kulturních projektů vysílaných do zahraničí

2. kolo

Účelem výběrového dotačního řízení je podpora fyzických a právnických subjektů (s výjimkou státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury), poskytujících veřejnou kulturní službu a podporu jejich projektů vysílaných do zahraničí organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery.

FO, PO

Příjem žádostí:

21.08.2021 - 31.03.2022

www.mkcr.cz/vyhlaseni-dotacniho-vyberoveho-rizeni-na-podporu-kulturnich-projektu-vysilanych-do-zahranici-na-rok-2022-2211.html

MK ČR

Kancelář bezpečnostního ředitele

Dotační program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury

Zvýšení ochrany měkkných cílů v oblasti kultury proti teroristickému nebo násilnému útoku. Zvýšení motivace u žadatelů zabývat se o objektovou bezpečnost a podnikaní kroků k jejímu bezpečnému zajištění. 

PO, FO s živnostenským oprávněním a státní příspěvkové orgranizace MK

www.mkcr.cz/vyberove-dotacni-rizeni-na-rok-2021-vyhlaseni-vyzva-c-2-2431.html

MK ČR Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit
  • Kategorie A: výběrové řízení v oblasti podpory neprofesionálních uměleckých aktivit
  • Kategorie B: výběrové řízení v oblasti podpory zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit
fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2019, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok

uzávěrka 30.09.2020 

druhé kolo: 30.04.2021

www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2021-2387.html

MK ČR Podpora expozičních a výstavných projektů

Podpora realizace instalací expozic a výstav nebo jejich zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

  1. Instalace expozic nebo výstav

     

  2. Zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

Vlastníky sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (dle zákona 122/2000 Sb.). Není určeno pro příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury.

uzávěra 31.05.2021

www.mkcr.cz/podpora-expozicnich-a-vystavnich-projektu-1352.html

MK ČR
Muzea a galerie

Akviziční fond

Nákup uměleckých děl mladších 50-ti let, které patří mezi díla typickým způsobem představující vývoj výtvarného umění v České republice vnímaný v mezinárodním kontextu... Subjekty hospodařící se sbírkou/sbírkami muzejní povahy, u kterých Ministerstvo kultury neplní funkci zřizovatele, a které mají v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES) uzávěra 31.08.2021

www.mkcr.cz/akvizicni-fond-1697.html

MK ČR
Kinematografie a média

Výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií

Cílem dotačního řízení odboru médií a audiovize Ministerstva kultury je podpora projektů v oblastech české kinematografie a audiovize, které navazují na základní hodnotový řetězec oboru (vývoj - výroba – distribuce) a dále podpora rozvoje a propagace mediální tvorby. 

zapsané spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, poskytující služby v oblasti kultury a dále právnické a fyzické osoby poskytující služby v oblasti kultury

Termín podání žádostí ukončen

www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberoveho-dotacniho-rizeni-v-oblasti-kinematografie-a-medii-pro-rok-2022-2604.html

MK ČR

Knihovny

Výběrová dotační řízení Veřejné informační služby knihoven (VISK) a Knihovna 21. století

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21

provozovatelé knihoven

Termín podání žádostí ukončen

www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html

www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-visk-a-knihovna-21-stoleti-na-rok-2022-2605.html

MK ČR
Ochrana kulturních statků

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 

Cílem výběrového dotačního řízení je podpora zabezpečení předmětů movitého kulturního dědictví.

Obce, kraje, vlastníci a správci sbírek zapsaných v CES, registrované církve atd. 

Termín podání žádostí ukončen

www.mkcr.cz/integrovany-system-ochrany-moviteho-kulturniho-dedictvi-525.html

MK ČR Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů Program je realizován na základě usnesení vlády č. 902 ze dne 10. září 2003. Program je systémovým řešením státního podílu na rozvoji profesionálních divadel, profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v České republice na principu sdružování finančních prostředků obcí, krajů a státu.  příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, zapsané spolky, ostatní právní subjekty s pravidelnou vlastní uměleckou činností a stálým uměleckým souborem Termín podání žádostí:
01.02.2022 - 28.02.2022

www.mkcr.cz/program-statni-podpory-profesionalnich-divadel-symfonickyc-orchestru-a-peveckych-sboru-podminky-vyhlaseni-vysledky-1887.html

MK ČR

Památky

Program záchrany architektonického dědictví

Zachování a obnova ohrožených nemovitých kulturních památek, které tvoří nejcennější  součást  národního  kulturního  dědictví,  zejména  velkých  stavebních  objektů, národních kulturních památek a památek UNESCO obce, církev, jiné PO a FO, kraj Termní podání žádostí ukončen

www.mkcr.cz/program-zachrany-architektonickeho-dedictvi-283.html

MK ČR

Památky

Havarijní program 

obce, církev, jiné PO a FO, kraj Termín podání žádostí:
20.12.2021 - 31.01.2022

www.mkcr.cz/havarijni-program-281.html

MK ČR

Památky

Program restaurování movitých kulturních památek

náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely obce, církev, jiné PO a FO, kraj výzva pro r. 2021 již uzavřena 30.6.2020

www.mkcr.cz/program-restaurovani-movitych-kulturnich-pamatek-285.html

MK ČR

Památky

Program  regenerace  městských  památkových  rezervací  a  městských  památkových zón

obnova kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny obce, církev, jiné PO a FO, kraj

Termín podání žádostí:

15. 09. 2021 –15.11.2021

www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html

MK ČR

Památky

Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny

obce, církev, jiné PO a FO, kraj

Termín podání žádosti:


20.12.2021 - 31.01.2022

www.mkcr.cz/program-pece-o-vesnicke-pamatkove-rezervace-vesnicke-pamatkove-zony-a-krajinne-pamatkove-zony-284.html

MK ČR

Památky

Program Podpora pro památky UNESCO

od 1.1.2021 - Program podpory pro památky světového dědictví

tvorba a překlad management plánů a nominačních dokumentací vědecko-výzkumné projekty vztahující se k českým památkám zapsaným na Seznamu světového dědictví a Indikativním seznamu ČR prezentace, osvěta a edukace ve stejné oblasti města, kraje, spolky, podnikatelské subjekty, AV ČR, NPÚ uzávěra 30.09.2020

www.mkcr.cz/program-podpory-pro-pamatky-svetoveho-dedictvi-drive-unesco-279.html

MK ČR

Památky

Program Podpora  obnovy  kulturních  památek  prostřednictvím  ORP 

obce, církev, jiné PO a FO, kraj

Termín podání žádostí: 01.01.2022 - 28.02.2022

www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html