Ministerstvo dopravy

Tabulka aktualizována k 19. dubna 2022.

Vyhlašovatel Program - Výzva Typy podporovaných aktivit Oprávnění žadatelé Termín příjmu žádostí Webové stránky
NPO - MD

Modernizace a výstavba železniční sítě

Zaměření: Nové technologie a digitalizace na železniční infrastruktuře.

Elektrizace železnice, zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury), bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely)
správa železnic

Ukončení příjmu žádostí: 13. 04. 2022 – 31. 12. 2023

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Evropska-unie/Programy/Narodni-plan-obnovy/Komponenta-2-1-Udrzitelna-doprava/Vyzvy-komponenta-2-1/Vyzva-01

NPO - MD

Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu

Podporované oblasti: cyklostezky, chodníky, bezbariérové trasy.

Státní fond dopravní infrastruktury

Ukončení příjmu žádostí: 13. 04. 2022 – 31. 12. 2023

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Evropska-unie/Programy/Narodni-plan-obnovy/Komponenta-2-1-Udrzitelna-doprava/Vyzvy-komponenta-2-1/Vyzva-02

MD - SFDI

Příspěvky na zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků  zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření
ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace
obec, resp. její organizační složka (např.
městský obvod, městská či místní část)

Ukončení příjmu žádostí: 11.02.2022

www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku

Příspěvky na cyklostezky, cyklopruhy financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty obec, městský obvod, městská či místní část, příspěvková organizace zřízená obcí atd.  Ukončení příjmu žádostí: 25.02.2022 www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku
Příspěvky na Bezpečnost na silnicích II. a III. třídy Příspěvek pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy. Kraj,
  • jeho organizační složka, nebo
  • jeho příspěvková organizace, která vykonává správu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje.

nevypsáno

www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku
Příspěvky na mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou Příspěvek pro financování výstavby, modernizace, nebo oprav místních komunikací
nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní
infrastrukturou.
Obec jako vlastník místní komunikace ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.,
nebo jako vlastník veřejně přístupné účelové komunikace, její organizační složka
(např. městský obvod, městská či místní část), nebo příspěvková organizace zřízená
obcí, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví obce, případně svazek
obcí ve smyslu § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, pokud je Akce, pro kterou Příspěvek žádá, v souladu
s předmětem jeho činnosti;
Kraj jako vlastník silnice II. nebo III. třídy ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997
Sb., nebo příspěvková organizace zřízená krajem, která vykonává správu tohoto
majetku ve vlastnictví kraje;
atd. 
Ukončení příjmu žádostí: 11.03.2022 www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku
MD - SFDI Multimodální překladiště  financování výstavby a modernizace vnitrozemských přístavů jako multimodálních
center pro nákladní dopravu v ČR – přístavní infrastruktura

PO - vlastník a současně provozovatel přístavní infrastruktury a provozovatelem pozemní
části přístavu v době podání žádosti a po dobu udržitelnosti akce

Ukončení příjmu žádostí: 28.02.2022

www.sfdi.cz/soubory/prispevky/c-prisp_2-pravidla/2022_prekladiste_pravidla.pdf

MD - SFDI Povodně  Příspěvek obcím k financování odstranění škod na dopravní infrastruktuře způsobených povodní nebo záplavou v červnu nebo červenci 2020 Obec, resp. její organizační složka(např. městský obvod, městská či místní část) a svazek obcí ve smyslu § 49 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, pokud je akce v souladu s předmětem jeho činnosti

www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/povodne-2020